PUYAN 6

1Anengneng kon inekal na samay Kordiro so onaan ed saray pitoran timbri, tan nadngel koy sakey ed saray apatiran pinalsa a mabilay ya inkuanton singa karul, "Gala dia!" 2Ninmengneng ak et walay sakey ya ampotin kabayo. Walay akakabayon sankabembenan toy pana, tan naitday korona. Insan la linman milaban a manalo. 3Inekal na samay Kordiro so kumadwan timbri, tan nadngel kon inkuanto may kumadwan pinalsa a mabilay, "Gala dia!" 4Pinmaway so sakey a kabayon ambalanga. Say akakabayod saya naitday pakayarin mangekal na kareenan ed dalin, pian mampapateyan iray katoowan. Naitdan met na sakey ya ispadan baleg. 5Inekal na samay Kordiro so kumatlon timbri, tan nadngel kon inkuan na kumatlon pinalsa a mabilay, "Gala dia!" Insan anengneng koy sakey a kabayon andeket. Say akakabayod saya sankabembenan toy sakey a simbangan. 6Nadngel kod satay bosis a singa manlalapud kawalaan da ra may pinalsan mabilay. Inkuanto, "Sakey a salup na trigo labat so nasaliw na sakey a dinario a sanagew lan suildo, tan taloran salup na sibada labat so nasaliw na sakey a dinario a sanagew lan suildo. Balet ag mo dederaley larak na oliba tan say alak!" 7Nen inekal na samay Kordiro so kumapat a timbri, nadngel kon inkuan na kumapat a pinalsa a mabilay, "Gala dia!" 8Anengneng kod satay kabayon posisaw so kolor to. Patey so ngaran na akakabayo, tan manontombuk ed sikatoy Hadis. Naitdan iray pakayari ed kakapat na mundo, a mampatey diad panamegley na ispada, eras, salot, tan saray ayayep ya atap diad tapew na dalin. 9Insan inekal na samay Kordiro so kumaliman timbri, tan anengneng kod silong na altar iray kamarerwa da ray pinapatey, lapud salitay. Dios tan lapud matoor ya impantatasi ra. 10Ineyag day makmaksil, "Katawan a Makapanyarin-amin, masanto tan matwa! Panoy kabayag mi nin manalagar ed panintinsiam ed saray katoowan diad tapew na dalin tan say panusam ed sikara lapud impamapatey dad sikami?" 11Naitday balang sakey ed sikara na ampotin kawes. Nibagad sikaran mampainawa ni ran magano, anggad nasabiy dugan bilang na saray agagi tan kakaiba ran managlingkur a napatey met a singa sikara. 12Ninmengneng ak nen inekal na samay Kordiro so kumanem a timbri. Yinmegyeg na makmaksil, dinmeket a singa baliwan so agew, tan binmalangan singa dala so intiron bulan. 13Apaktak ed dalin iray bitewen a nanlapud tawen, a singa kapaktak na maeta ran bungay kiew ya igos no nabagyoy maksil. 14Naandipat so tawen, a singa lolokuten a babasaen a nilokut, tan nakal iray palandey tan saray isla ed paspasen da. 15Insan inmaamut ed ongiongib tan diad silong na saray ankakabaleg a batod palandey iray ararid tapew na dalin, saray manoley, saray opisyal na sondalo, saray mayayaman, saray makapanyari, tan amin da ray arum a totoo—aripen man ira o andi. 16Inkuandad kapalandeyan tan saray ankakabaleg a bato, "Pataan yo kami, pian ag kami nanengneng na samay akayorung ed trono, tan niagel kamid pasnuk na Kordiro! 17Ta sinmabi lay baleg ya agew a pampasnuk da, et siopay makatepel a miarapan?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\