PUYAN 7

1Kasumpal to ya, anengneng koy apatiran anghil a manalalagey ed saray apatiran sokung na mundo. Babaraen da ray apatiran dagem na mundo, pian ag onsiplug ed tapew na dalin, o diad dayat, o diad anton kiew. 2Anengneng ko met ya ontatagey a nanlapud bokig so sananey ya anghil a walad sikatoy timbri na mabilay a Dios. Inkelyaw tod saramay apatiran anghil ya initday Dios na pakayarin manderal na dalin tan dayat, 3"Ag yo ni dederaley dalin, o say dayat, o saray kiew, anggad ag ni amarkaay muling da ray aripen na Dios tayo." 4Insan nibagad siak so bilang da ray amarkaan: sanlasus, apataplo tan apat a libo a nanlapud amin a boleg na saray totood Israel. 5Labinduan libo so nanlapud tribu nen Juda; labinduan libo so nanlapud tribu nen Ruben, labinduan libo so nanlapud tribu nen Gad; 6labinduan libo so nanlapud tribu nen Aser; labinduan libo so nanlapud tribu nen Neftali; labinduan libo so nanlapud tribu nen Manases; 7labinduan libo so nanlapud tribu nen Simeon; labinduan libo so nanlapud tribu nen Levi; labinduan libo so nanlapud tribu nen Isacar; 8labinduan libo so nanlapud tribu nen Zabulon; labinduan libo so nanlapud tribu nen Jose; tan labinduan libo so nanlapud tribu nen Benjamin. 9Kasumpal to ya, anengneng koy balbaleg a dagop na katoowan ya anggapoy makabilang lapud karakel da. Nanlapu rad amin a bansa, tribu, totoo, tan salita. Manalalagey irad arap na trono tan samay Kordiro. Akakawes iray ampoti tan sankabembenan da ray palapa na palma. 10Ineyag day maksil, "Say kilalaban manlalapud Dios tayo ya akayorung ed trono, tan say Kordiro!" 11Inmalagey ya amin iray anghil a walad kaliber-liber na trono, saramay mamatakken, tan saramay apatiran mabilay a pinalsa. Dinmakmomo rad arap na trono tan angigalang irad Dios. 12Inkuanda, "Amen! Anggad angga komun a kayaryay Dios tayo so dayew, galang, kakabatan, pisasalamat, tanduro, pakayari, tan biskeg! Amen!" 13Tinepet ed siak na sakey ed saramay mamatakken, "Siopa ra tay totoon akaampoti, tan iner so nanlapwan da?" 14"Ag ko amta," ebat ko. "Sikayoy makaamta." Inkuantod siak, "Sikara yay totoon akaliktar ed baleg a kairapan. Inorasan tan pinapoti ray kawes da ed dala na Kordiro. 15Sikato yay makasengeg no akin et wala rad arap na trono na Dios tan agew-labin manlilingkur irad sikato diad timplo to. Samay akayorung ed trono so mangasikasod sikara, diad panamegley na kiwawala to. 16Ag la ran balut naerasan o naapgaan. Ag met la ra napoolay agew o anggan anton ampetang. 17Ta samay Kordiron walad pegley na trono so mampastol ed sikara. Iwanwan to rad sobusobul na mabilay a danum, tan ponasey Dios iray amin a lua ed mata ra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\