PUYAN 8

1Nen inekal na samay Kordiro so kumapiton timbri, dinmeey tawen ed loob na kapalduay oras. 2Insan anengneng ko ra may pitoran anghil a manalalagey ed arap na Dios, tan naitday balang sakey ed sikara na trumpita. 3Sinmabiy sananey ya anghil a sankaawit toy balituk a pananginay insinso, tan linman inmalagey ed arap na altar. Naitday dakerakel ya insinso ya intekep tod saray pikakasi da ray amin a totooy Dios, insan to imbagat ed balituk ya altar a walad arap na trono. 4Manlapud lima to may anghil, inmatagey ed arap na Dios so asewek na insinson napopoolan tan saray pikakasi na totoon pinili na Dios. 5Insan inala na anghil so pananginay insinso, pinano toy apoy a nanlapud altar, tan imbantak tod mundo. Kinmarul ed satan, dinmalagorug, kinmirmat, tan yinmegyeg. 6Insan imparaan na saramay pitoran anghil a sibuken iray trumpita ra. 7Nen sinibuk na onaan ya anghil so trumpita to, inmorad dalin na kristal tan apoy a nanlauk iray dala. Apoolan so kakatloy dalin, kakatlo na amin a kiew, tan amin a mabonan dika. 8Nen sinibuk na kumadwan anghil so trumpita to, nibantak ed dayat so singa baleg a palandey a napopoolan. Nagmaliw a dala so kakatloy dayat, 9inaatey so kakatlo na amin da ray mabilay a pinalsad man, tan aderal-deral so kakatlo na amin da ray barko. 10Nen sinibuk na kumatlon anghil so trumpita to, naplag a nanlapud tawen so baleg a bitewen a singa manliub a silew, tan dinmapod kakatlo na amin da ray ilog tan saray sobul. 11("Kapaitan" so ngaran to man a bitewen.) Pinmait so kakatloy amin a danum, tan amayamay so totoon inaatey ed ininom da lapud impait to. 12Nen sinibuk na kumapat ya anghil so trumpita to, aderal so kakatloy agew, bulan, tan bitewen, kanyan naandiy kakatlon liwawa ra. Binmilonget so kakatloy labi tan kakatloy agew. 13Insan anengneng koy sakey ya agilan ontitikyab ed liwang tan nadngel kon oneeyag, "Makapataktakot! Makapataktakot! Pakaskasi ya amin iray mambibilay ed tapew na dalin no sibuken la na taloran anghil iray trumpitan nepeg da nin sibuken!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\