PUYAN 9

1Nen sinibuk na kumaliman anghil so trumpita to, anengneng kon apaktak ed dalin so sakey a bitewen a nanlapud tawen, tan naitday tombuk na ag natokur ya abut. 2Nilokasan na bitewen imay abut, tan pinmaway so asewek a singa manlalapud baleg ya ornowan. Kanyan binmilonget so liwaway agew tan say dagem lapud samay asewek. 3Pinmaway iray dorun a nanlapud asewek tan kinmayat irad tapew na dalin. Naitdan iray pakayarin singa pakayari na alakdan. 4Nibilin ed sikara ya ag da dederalen iray mabonan karikaan ed dalin, saray kiew, o antokaman a tanaman. Say nayarian dan deralen labat et saray totoon anggapoy marka na muling da. 5Nibilin ed saramay dorun ya ag da pateyen ira yan totoo, no ag ta pairapen da ra labat ed loob na limay bulan. Singa ketket na alakdan no ketketen toy too so sakit a liknaen da. 6Diad loob na sarayan limay bulan, patey lay anapen na totoo, balet ag da naalmo; labayen da lay ompatey, balet ibatikan ira na patey. 7Saramay dorun singa ra kabayon akaparaan lan mibakal. Wala ray singa balituk a korona ed olo ra, tan singa lupay too so lupa ra. 8Singa buek na bii so buek da, tan singa ngipey lion iray ngipen da. 9Asakubay singa balatyang so pagew da, tan say palakpak na payak da singa tanul na amayamay a karwahin akasintad kabayo ya ombabatik a mibakal. 10Walay ikul tan dita ra, a singa say alakdan. Diad saray ikul da so kawalaay pakayari ran mamairap ed saray totoo ed loob na limay bulan. 11Walay ari ran manooley ed sikara, a sikatoy anghil a mambabantay na ag natokur ya abut. Abadon so ngaran tod salitay Hebreo, Apolion ed salitay Grigo, tan Managderal so kabaliksan to. 12Asumpal lay onaan ya agawan makapataktakot, balet wala niy duaran onsabi. 13Nen sinibuk na kumanem ya anghil so trumpita to, nadngel koy sakey a bosis a nanlapud apatiran suyok na balituk ya altar a walad arap na Dios. 14Inkuanto may bosis ed kumanem ya anghil a walay trumpita, "Ibolus mo ray apatiran anghil ya abalur ed baleg ya Ilog na Eufrates." 15Nibolus sirin ira may apatiran anghil a mamatey ed kakatloy amin a katoowan. Akaparaan iran manggawa ed saya diad sayan oras, agew, tan bulan na sayan taon. 16Nibagad siak so bilang da ra may akakabayo: duan lasus a milyon. 17Diad payawar ed siak anengneng ko ray kabayo tan saray akakabayo: asakuban so pagew da na ambalangan singa apoy, asul a singa safiro, tan doyaw a singa asupri. Singa oloy lion so olo da ra may kabayo, tan ompapaway ed sangi ra so apoy, asewek, tan asupri. 18Sikara yay amatey ed kakatlo na amin a katoowan: say apoy, asewek, tan asupri ya ompapaway irad sangi na saramay kabayo. 19Ta say pakayari da ra may kabayo et walad sangi tan ikul da. Singa oleg so ikul da tan walay olo ra tan sikara yay pamairap dad saray totoo. 20Saray totoon atilak ed dinmalan iran salot et ag da binenegan iray ginagawa ran dili. Ag da tinondaay mangigalang ed saray dimonyo tan saray talintaoy diriyos a ginagaway lima ra—saray talintaon balituk, pilak, tanso, bato, tan kiew ya ag makanengneng, makadngel, o makaakar. 21Ag ira nampataulid panagpatey, panaganito, panagtakew, tan panagkasalanan na inmoralidad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\