ROMA 10

1Agagi, ontan lay pampipilalek tan pampipikasik ed Dios a nilaban ira komuy kadalaan tan kabaleyan ko. 2Napaneknekan kon ontan lay seet dan mamapaliket ed Dios, balet aliwan tuan kakabatan so sasaralay seet da. 3Lapud ag da amta so panamaandi na Dios ed kasalanay too, sineetan day angiletneg na dili ran polaing, tan ag ira tinmoluk ed panamaandi na Dios ed kasalanay too. 4Si Cristo so pansumpalay Ganggan, kanyan siopamay manisiad sikato, napaandi so kasalanan tod arap na Dios. 5Onya so insulat nen Moises, nipaakar ed pakapaandi na kasalanay too ed arap na Dios lapud panangonur ed Ganggan: "Mambilay so toon mangoonur ed ibabagay Ganggan." 6Balet onya met so nasasalitan nipaakar ed pakapaandi na kasalanay too ed arap na Dios diad panamegley na pananisia: "Ag mo ibabagad sikan dili, Siopay onkalab ed tawen?" (salanti, pian niakseb si Cristo). 7Ag mo met anggan ibabaga, "Siopay onlad dalem na dalin?" (salanti, pian naaon si Cristo manlapud saray inaatey). 8Balet saya so ibabaga to, "Asingger ed sikay salita, walad saray bibil mo tan dalem na pusom"— salanti, say salitan ipupulong min nipaakar ed pananisia. 9No ibawag mo diad panamegley na sangim a si Jesus et Katawan tan manisia kad pusom a sikatoy pinaoli na Dios ed bilay, nilaban ka. 10Ta diad panisiay too ed panamegley na puso to, napaandi so kasalanan tod arap na Dios tan diad pangibawag na too ed panamegley na sangi to, nilaban. 11Ta ibabagay Masanton Sulat, "Siopamay manisiad sikato, ag nabaingan." 12Anggapoy pandomaay Judio tan Grigo, ta say Katawan et Katawan na amin, tan mangiiter na dakel a bindision ed amin da ray ontatawag ed sikato. 13Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Siopamay ontawag ed ngaray Katawan, nilaban." 14Balet panoy itawag dad sikato, no ag da panisiaan? Panoy panisia rad sikato, no ag da ni narerengel so paliwawan nipaakar ed sikato? Panon met a makarengel ira, no anggapoy managpulong? 15Tan panon a makapampulong iray Maung a Balita, no ag ira imbaki? Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Agaylay abig a nengnengen so isabi da ray managpulong na Maung a Balita!" 16Balet ag inawat na amin a katoowan so Maung a Balita. Si Isaias kuanto, "Katawan, siopay anisiad impulong mi?" 17Kanyan say pananisia manlalapud pandengel na balita, tan say balita onsasabi diad panamegley na pampulong na nipaakar ed Cristo. 18Balet tepeten ko pa: Ag da kasi nadngel so Maung a Balita? Nadngel da, ta ibabagay Masanton Sulat: "Nadngel anggad iner a sokung na mundo so bosis da ray managpulong, tan kinmayat iray salita ya anggad saray samput na mundo." 19Tepeten ko pa ni: Ag ta atalusan na bansay Israel? Si Moises lay akaonan inmebat: "Pangimonen ta kayo ed saray totoon aliwa ni met a talagan bansa; Pasanuken ta kayo ed saray totoo na ag makatalus a bansa." 20Lalon makpel si Isaias ta inkuanto, "Arumog da ak iray ag manaanap ed siak. Pinmanengneng ak ed saray ag manetepet no iner so kawalaan ko." 21Balet nipaakar ed Israel, inkuanto, "Sanagew ya inyonat ko ray limak diad pantawag kod saray totoon ag mangoonur tan onsusumlang ed siak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\