ROMA 11

1Onyay tepet ko natan sirin: Impolisay na Dios kasi ray totoo ton dili? Andi! Sakey ak met ya Israelita, kabyangan ak na boleg nen Abraham tan say tribu nen Benjamin. 2Ag impolisay na Dios iray totoon pinili to lan inmona nen saman. Ag yo ta amtay ibabagay Masanton Sulat ed sakey a pasen? Akikasiy Elias ed Dios sumlang ed Israel: 3"Katawan, pinatey da ray propitam tan gineba da ray altar mo. Bukbukor ko la, igagaem da ak nin pateyen." 4Balet antoy inebat na Dios ed sikato? "Angikera ak na piton libo a totoon lalaki para siak, a sikaray ag angigalang ed kinen Baal a dios." 5Ontan met a diad sayan panaon, wala ni ray daiset ya atilak a pinili na Dios lapud panangasi to. 6Pinili to ra lapud panangasi to, aliwan lapud saray ginagawa ra; ta no say impampili na Dios et lapud saray ginagawa ra, say panangasi tod satan et aliwa lan petepeteg a panangasi. 7Anto natan ey? Ag agamuran na saray totood Israel so anapen da. Saray pinili na Dios labat so akagamur; inmawet so puso da ray arum. 8Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Initday Dios ira yan totoo na anawet a puso tan olo; saray mata ya ag makanengneng tan saray layag ya ag makadngel, anggad sayan panaon." 9Inkuan met nen David, "Magmaliw komun a patit tan kalut iray pista ra; natumba tan nadusa komun ira! 10Nabilongetan komuy mata ra, pian ag ira makanengneng, tan anggad angga komun a bokuten iray kairapan." 11Tepeten ko pa sirin: Atumba ra kasiy Israelita, pian ag la ra makabangon? Andi! No ag ta diad impankasalanan da, sinmabiy kilalaban ed saray Hintil, pian pangimonan iray Israelita. 12Natan, no say impankasalanan da et inkabindisionay sankamundoan, tan say kinulangan dad maispiritun panagbilay et inkabindisionan da ray Hintil, lalo komun a dakdakel so bindision no amin ya Israelita et nibilang iran amin a totooy Dios. 13Saya met so ibagak ed sikayo ran Hintil: dapot apostol ak na saray Hintil, ikikinon koy panaglingkur ko, 14ta ag la pigan napaibeg ko ray kadalaan ko, et nilaban so pigarad sikara. 15No say sankamundoan et akapipulangan ed Dios lapud impakapolisay ed saray Judio, ag kasi say pakaawat ed sikara lamet et singa pangiter na bilay ed saray inaatey? 16No say ononan tinapay a nanlapud masa et imbagat ed Dios, imbagat met lay intiron masa. No imbagat ed Dios so lamut na kiew, imbagat met la ray sanga to. 17Saray pigaran sangay oliban intanem so apoter, tan sinoldungan na sangay oliban balang. Sikan Hintil, aliling moy oliban balang, tan natan minanabang kad biskeg tan maung a bilay da ray Judio. 18Kanyan ag mo nepeg a balbalawen ira may apoter a sangasanga; ta nepeg mon nunoten a sanga ka labat tan ag mo tataganoey lamut, no ingen say lamut so manataganod sika. 19Ikuanmod satan, "Apoter iray sanga, pian nisoldung ak." 20On, tua tay kuanmo. Apoter ira, ta ag ira anisia; nisoldung ka, ta manisia ka. Kanyan ag ka mampapaatagey; ontakot ka ingen. 21Ta no ag pinalabas na Dios iray Judio ya aliling day peteg iran sanga, ag to ka met palabasen. 22Nanengneng mo diay panangasi tan kinasebeg na Dios. Masebeg ed saray ag manisiad sikato, balet mapangasid sika no mansiansia kad panangasi to. Balet no andi, napoter ka met. 23Nisoldung iray Judio no ikaindan day ag da panisia, ta nayariay Dios ya isoldung ira. 24No sikan Hintil ya aliling moy apoter ya oliban balang et nayarin isoldung ed oliban intanem, anggaman a sumlang ed inkanatural na kiew, mainomay sirin ya isoldung ed sengeg dan dili iray apoter a sangay oliban intanem. 25Agagi, walay sakey a niamut a katwaan a labay kon ipaamtad sikayo, pian ag yo ipasen a makabkabat kayo. Say inkaawet na puso da ray Israelita et mansamput la no inmasingger lad Dios so nagnap a bilang da ray Hintil. 26Onyay kilaban na intiron Israel. Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Manlapud Sion so Manangilaban. Saray kabyangay boleg nen Jacob, ekalan to ray kaogsan. 27Sikato yay isipan kod sikara, no ekalen ko la ray kasalanan da." 28Lapud ag inawat na saray Judio so Maung a Balita, nagmaliw iran kalaban na Dios. Balet sikayo ran Hintil, pankaabigan yo ya. Balet lapud pinili ra na Dios, inararo to ni ra makasengeg ed saray inmonan atateng da. 29Ta say Dios ag mangomay kanunotan diad panagtawag tod saray totoo, tan panangiter toy bindision. 30Sikayo ran Hintil, aliwa kayon maonur ed Dios nen saman, balet agamuran yoy panangasi na Dios lapud ag intoluk na saray Judio ed sikato. 31Ontan met, ag ontotoluk natan iray Judio ed Dios, pian diad impakaawat yoy panangasi to, makagamur met iray panangasi. 32Ta say Dios inabuloyan toy amin a katoowan a magmaliw iran aripey kasalanan, pian nipanengneng toy panangasi tod sikaran amin. 33Agaylay karakel so kayamanay Dios! Ag natokur so kakabatan tan pakatalus to! Ag natalusan iray panagsintinsia tan kagagawa to! 34Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Siopay makaamta na kanunotay Katawan? Siopay makasimbawad sikato? 35Siopay akapangiter ed sikatoy bengatla, a nepeg ton bayaran?" 36Ta pinalsa toy amin a bengatla, mambibilay ira diad panamegley to, tan mansusumpal iran amin ed sikato. Nagalang komun ed ando lan ando so Dios! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\