ROMA 12

1Kanyan, agagi, lapud ontan lan panangasi na Dios, kerewen kon isaklang yon mabilay a bagat ed Dios so bilay yo, bagat a masanto tan makapaliket ed sikato. Sikato yay panangigalang yod Dios. 2Ag yo aaligey panagbilay na sankamundoan. Ingen paoman yo lad Dios so panagbilay yo, pian naamtaan yoy linawa na Dios—no anto so maung, makapaliket ed Dios, tan ayadyari. 3Lapud baleg a panangaroy Dios ed siak ibabagak ed balang sakey ed sikayo: Ag yo itatanduroy laman yon dili ya alabas nen say kanepegan to. Ingen mampaabeba kayo tan balang sakey ed sikayo sintinsiaan toy sikaton dili, onung ed sukat na pananisian inter na Dios ed sikato. 4Amayamay so kabyangay laman, balet ag nampaparay kimey dan amin. 5Ontan met, anggaman ya amayamay tayo, saksakey tin laman diad pikakasakey tid Cristo. Nandoroma itayon kabyangan, balet nantetekep itayod sakey a laman. 6Kanyan ikana tayo ray langkap ya inter na Dios ed sikatayo, onung ed baleg a panangaro to. No say langkap na Dios ed sikatayo et say panagpulong na salita to, mampulong itayo, onung ed pananisian inter tod sikatayo; 7no panaglingkur, manlingkur itayo; no panagbangat, mambangat itayo; 8no panagsimbawa, manimbawa tayo. Say mangyapag na kayamanan to, nepeg a mangiter a mabonbonluk; say walad oley, mankoli; say mangasid kapara ton too, gawaen ton sililiket. 9Nepeg ya anggapoy pankokonwari so panangaro yo. Bosul yoy kaogsan, pabli yoy kamaungan. 10Manaarowan kayo na malet, a singa dilin sanaagi; manoonaan kayo ed pangiter na dayew ed sakey tan sakey. 11Mankoli kayo tan ag kayo onngingiras. Ipapuso yoy panaglingkur yod Katawan. 12Manliket kid paniilalo yo, mananos kayod saray kairapan yo, tan mampikasi kayo lawas. 13Tulongan yo ray agagi yon walad pankaukolan, patuloy yo ray sangkaili. 14Kerew yod Dios a bindisionan to ray mamapasegsegang ed sikayo; on, pikasi yon bindisionan, aliwan isamba to ra. 15Miliket kayod saray manliliket, tan minangis kid saray mannanangis. 16Pampapara yoy panangaro yod amin a too. Ag kayo mapaatagey, no ag ingen mikaaro kayod saray mapaabeba. Ag yo ipapasen a makabkabat kayo. 17Ag kayo ombabales na maoges ed toon nanggaway maoges ed sikayo. Gawa yoy antokaman ya ipapasen a maung na amin a totoo. 18No nayari, diad anggaay nayarian yo, piolupan yon amiy too. 19Ag kayo ombabawi, inararon agagi; paolyan yo lan ombawi so Dios. Ta ibabagay Masanton Sulat, "Siak so maningil, siak so ombawi, kuay Katawan." 20Ingen, onung na ibabagay Masanton Sulat, "No narasay kalaban mo, pakan mo; no napgaan, painom mo; ta diad kababaingan to, singa ipapaagtom so ngalab ed olo to." 21Ag ka padadaeg ed maoges; nepeg mo ingen a daegey maoges diad panamegley na maung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\