ROMA 14

1Awat yoy agi yon makapoy ed pananisia, balet ag kayo la misasangsangan ed sikato nipaakar ed dilin pakatalus to. 2Walay toon manisian naakan toy amin a nakan, balet pising labat so kakaney toon makapoy ed pananisia. 3Say toon mamangay amin a nakan ag to nepeg a balawey toon mamangay pising labat, tan say toon mamangay pising labat ag to nepeg a sintinsiaay toon mamangay amin a nakan, ta sikatoy inawat na Dios. 4Siopa kan manintinsiad aripey arum a too? Say katawan to labat so makapangibaga no sikato kasiy makana o andi. Magmaliw a makana, ta nayarian na Katawan a gawaen ya. 5Walay toon mangipapasen a maabig so sakey ya agew nen say arum iran agew, balet say sananey a too ipapasen ton nampaparay amin ya agew. Nakaukolan ya ag manduaruway kanunotan na balang sakey a too. 6Say toon ngingilinan toy sakey ya agew, manngingilin a pamagalang tod Katawan; say toon kakanen toy amin a nakan, mamangan a pamagalang tod Katawan, ta pisasalamatan tod Dios so kakanen. Say too balet ya ag mamangay arum iran nakan, ag mamangan a pamagalang tod Katawan, tan pisalamatan to met so Dios. 7Ta anggapod sikatayoy mambibilay para sikaton dili labat, tan anggapo met so ompapatey para sikaton dili labat. 8No mambilay tayo mambilay itayon para Katawan, tan no ompatey tayo ompatey itayon para Katawan. Kanyan mambilay man o ompatey tayo, kayaryan itayoy Katawan. 9Ta inatey tan inmolid bilay si Cristo, pian magmaliw a Katawan da ray mabilay tan saray inatey. 10Akin et sintinsiaan mo sirin so agim? Tan akin et balawen moy agim? Onarap tayon amin ed panagsintinsiaan na Dios. 11Ta ibabagay Masanton Sulat, "Dapot mabilay ak, kuay Katawan, mantalimukor ed arap ko so amin a pueg tan balang dila mandayew ed Dios." 12Ebatan sirin na balang sakey ed sikatayo so sikaton dili ed arap na Dios. 13Ag tayo la mansisintinsiaan, no ag ingen saya lay talagan gawaen yo: ag kayo manggagaway pakatumbaan o pakapankasalanay agi yo. 14Lapud pikakasakey kod Katawan a Jesus, amtak tan sisiaen ko ya anggapoy nakan a gendat lan marotak. Balet no ipasen na sakey a too a walay nakan a marotak tan ag nayarin kanen, ag nayari sirin a kanen to. 15No napasakitan moy agim lapud bengatlan kanen mo, sumlang lad panangaro so gagawaen mo. Inatey para agim si Cristo, kanyan nepeg ya ag mo dederaley agim lapud bengatlan kanen mo! 16Ag mo aaboluyan a say ipasen mon maung et nasalitan maoges. 17Ta say Panarian na Dios aliwan nipaakar ed panangan tan panaginom, no ag ingen nipaakar ed katonungan, kareenan, tan liket ya iter na Ispiritu Santo. 18Say manlingkur na onya ed Cristo et paliketen toy Dios tan abubonay totoo. 19Kanyan nepeg tin panseetan a gawaen iray makapangiter na kareenan tan makapabiskeg na sakey tan sakey. 20Ag yo dederaley kimey na Dios lapu labat ed kakanen. Amin a nakan nayarin kanen, balet maoges so pangan mo na pansengegay pankasalanan na sakey a too. 21Maung so ag pangay karni, say ag iyinom na alak, o say ag panggaway bengatlan pansengegan na pankasalanay agim. 22Sika tan say Dios labat so nepeg a makaamtad pananisiam nipaakar ed saya. Maliket so toon ag nagoluy isip to diad panggawa toy bengatlan ipapasen ton maung! 23Balet say toon panduaduaruwaan to no maung a marotak so kanen to et siansian kanen to, say Dios sintinsiaan ton nadusa, ta sumlang ed pananisia so gagawaen to. Kasalanan so antokaman a gawan sumlang ed pananisia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\