ROMA 15

1Sikatayo ran mabiskeg ed pananisia nepeg tin tulongan iray makapoy ed pananisia diad panakbat dad saray pakabebelatan da. Ag tayo nepeg a paliketen so sikatayon dili. 2Paliketen ti ingey agi tayo no pankaabigan to, pian ombiskeg so pananisia to. 3Ta anggan si Cristo, ag to pinaliket so sikaton dili. Ingen onung ed Masanton Sulat, "Siak so naplagan na saray pabpabaing da ray nanlemlemew ed sika." 4Amin a walad Masanton Sulat insulat ira a pakaaralan tayo, et diad ontan nawalaan itayoy ilalo diad panamegley na anos tan biskeg na linawa ya iter na Masanton Sulat ed sikatayo. 5Iyabuloy komun na Dios a manangiter na anos tan biskeg na linawa, a mankakasakey kayo ed kanunotan, onung ed linawa nen Cristo Jesus, 6pian saksakey so bosis yo diad pankakasakey yon mangigalang ed Dios tan Ama na Katawan tin Jesu-Cristo. 7No panoy impangawat nen Cristo ed sikayo, ontan met komun so panaawatay sakey tan sakey ed sikayo, pian napagalangan yoy Dios. 8Ta ibabagak ed sikayo a nagmaliw a managlingkur si Cristo ed saray Judio, pian nipanengneng ton matoor so Dios, napatwa to ray sipay Dios ed saray lalaki ra, 9tan saray Hintil et igalang day Dios lapud panangasi to. Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Kanyan idayew ta kad saray Hintil, tan kantaan ko so ngaran mo." 10Ibabaga to ni, "Sikayo ran Hintil, manliket kayo, a kaiba yo ray pinilin totooy Dios!" 11Ibabaga to met ni, "Idayew yoy Katawan, amin yon Hintil, idayew yo, amin yon katoowan!" 12Ibabaga met ni nen Isaias, "Onsabi so kabyangay boleg nen Jesse, ontalindeg a manoley ed saray Hintil, tan manilalo rad sikato." 13Say Dios a manangiter na ilalo panoen to kayo komuy liket tan kareenan lapud pananisia yod sikato, pian ombiskeg so ilalo yo diad panamegley na pakayariy Ispiritu Santo. 14Agagi, anggapoy duaruwak met a napno kayoy kaabigan, amin a kakabatan, tan sarag yoy mansisimbawaan. 15Balet nampakpel ak na linawa a nansulat ed sikayo na nipaakar ed pigaran bengatla, pian ag yo ra nalingwanan. Ginawak ya lapud pankanawnawan inter na Dios, 16a magmaliw ak a kumikimey nen Cristo Jesus ed saray Hintil. Singa ak parin mangipupulong ed sikara na Maung a Balitan nanlapud Dios, pian magmaliw iran bagat a makapaliket ed Dios, bangta pinasanto ra na Ispiritu Santo. 17Kanyan lapud pikakasakey kod Cristo Jesus, walay kanepegan kon mampasirayew ed kimey kon para Dios. 18Balet say nayarian ko labat a bitlaen et say ginawa nen Cristo diad panamegley ko, a salanti say impangiwanwan kod saray Hintil a mangonur irad Dios diad panamegley na saray salitak tan gawak, 19say pakayari da ray tanda tan milagro, tan say pakayari na Ispiritu Santo. Kanyan diad impambiahik nanlapud Jerusalem ya anggad Ilirico, nipulong ko lan sigput so Maung a Balitan nipaakar ed Cristo. 20Say pilalek ko lawas et say pakapampulong koy Maung a Balita ed saray totoon ag da ni kabat si Cristo; ag ak mampulong ed nampulongay sananey a too, pian ag ak mangipaalagey ed pundasion ya inletneg lay sananey a too. 21Ta onung na ibabagay Masanton Sulat, "Saray ag ni apulongan na nipaakar ed sikato makanengneng ira, tan saray ag ni akadngel na nipaakar ed sikato makatalus ira." 22Sikato yay makasengeg ya amimpiga-piga ak ya asebelan ed iyakar kod tan. 23Balet natan ta asumpal ko lay kimey kod sarayan pasen, tan lapud pigay taon lan pilalek ta kin bisitaen, 24iilaloan kon makasamar ak ditan no onla ak ed Espanya. Iilaloan ko met a natulongan yo ak ed pangituloy koy pambiahik, kasumpal na pilimug kod sikayon magano. 25Balet natan, onla ak nid Jerusalem ta awiten koy tulong ed saray agagid man. 26Ta mamolbolus a nampapakna ray iglisiad Macedonia tan Acaya a mangiter iray tulong ed saray mairap-bilay a totooy Dios a wala rad Jerusalem. 27Maliket iran tinmulong, balet talagan kanepegan da ran tulongan. Say makasengeg, akapinabang iray Hintil ed saray maispiritun bindision na Dios ed saray Judio, kanyan kaukolan a saray Hintil pinabangen da met iray Judio na saray matirial a bindision na Dios ed sikara. 28Kanyan kasumpal kon niiter la yan tulong, onsamar ak ditan no onla ak ed Espanya. 29Amtak a no onla ak ditan awit koy ag nasabsabaan a bindision nen Cristo. 30Kerewen ko pad sikayo, agagi, lapud Katawan tin Jesu-Cristo tan say aron iiter na Ispiritu, ya ibaan yo ak a mangipikasi a masimoon ed Dios ed laman kon dili. 31Ipikasi yo pan nipaliis ak ed saray aliwan mananisian walad Judea, tan maliket ya awaten na saray totooy Dios a wala rad Jerusalem so panlingkur kod sikara. 32Diad ontan, no iyabuloy na Dios, onla ak ditan a maliket tan ilaloan kon makapampainawa ak a maung ed pilimug kod sikayo. 33Walad sikayon amin komuy Dios a panlalapway kareenan tayo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\