ROMA 16

1Ipipiak ed sikayoy agi tin Febe, a manlilingkur ed iglisia ed Cencrea. 2Lapud Katawan, awat yo onung na kanepegan a gawaen da ray totooy Dios, tan iter yo pay antokaman a nakaukolan tod sikayo, ta amayamay iray tinulongan to, tan siak so sakey ed sikara. 3Ibanoan yo ak pad kindi Priscila tan Aquila a kaparak iran manlilingkur ed Cristo Jesus. 4Imposta ray bilay da nisengeg ed siak, kanyan pisalsalamatan ko ra; aliwan siak labat so misasalamat ed sikara, no ag ingen pati amin ya iglisia da ray Hintil. 5Ibanoan yo ak met ed saray kabyangay iglisian mantitipon ed abung da ra yan sanasawa. Ibanoan yo ak pa met ed pinablik ya Epeneto, a sikatoy inmona-onan anisiad Cristo dimad luyag na Asia. 6Ontan met ya ibanoan yo ak ed kinen Maria a nanlingkur a maung ed sikayo, 7tan kindi Andronico tan Junia a kadalaan ko ra tan kaibak irad prisowan; bantug irad saray apostol tan akaona ran nagmaliw a Cristiano nen say siak. 8Ibanoan yo ak pa met ed kinen Ampliato a pinablik ed Katawan; 9ontan met ed kinen Urbano, say kapara tin managlingkur ed Cristo, tan si pinablik ya Estaquis. 10Ibanoan yo ak met ed kinen Apeles ya apaneknekan a matoor ed Cristo. Ibanoan yo ak met ed pamilya nen Aristobulo, 11tan kinen Herodion a kadalaan ko tan saray agagid Katawan a kabyangan iray pamilya nen Narciso. 12Ibanoan yo ak pad kindi Trifena tan Trifosa, a manlilingkur irad Katawan, tan si pinablik a Persida, a pinasyay impankimey to para Katawan. 13Ibanoan yo ak met ed kinen Rufo a bantug a managlingkur na Katawan, tan si ina to ya impasen to ak ya anak a dili. 14Ibanoan yo ak met ed kindi Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, tan saray arum ya agagin kaiba ra. 15Ibanoan yo ak ed kindi Filologo, Julia, Nereo tan si agi ton bii, si Olimpas tan amin a kaiba ran totooy Dios. 16Mambabanowan kayod panamegley na inaagin angub. Ibabano kayo na amin da ray iglisia nen Cristo. 17Kerewen kod sikayo, agagi, alwaran yo ray manangigapoy pansisian da ray kabyangay iglisia, a dederalen day pananisiay totoo tan susumlangen day bangat ya inawat yo. Paliisan yo ra. 18Saratan a klasiy totoo et ag da panlilingkuray Criston Katawan tayo, no ag say dilin pilalek da. Lapud malamlamuyot tan masamsamit a pananalita ra, ibabalang da so kanunotan da ray totoon mainomay a natanggoyur. 19Kabkabat la na amin a matoor kayod Cristo, tan panliliketan ko yan maung. Labay kon makabat kayo no nipaakar ed kamaungan, balet anggapoy pibabali yo no nipaakar ed kaogsan. 20Say Dios a panlalapway kareenan tayo et magano lan pagatin-gatinan toy Satanas ed sikayo. Talimaen kayo komun nen Jesus a Katawan tayo. 21Papaibanoad sikayo si Timoteo a kakimeyan ko. Ontan met a papaibanoan ira di Lucio, Jason, tan Sosipatro, a kadalaan ko ra. 22Siak, a si Tercio, ya angikorit ed sayan sulat et ibabano ta kayo ed ngaray Katawan. 23Ibabano ki met nen Gayo a pipupundoan ko tan diad abung toy pantitiponay intiron iglisia. Ontan met, ibabano kinen Erasto a tisoriroy siudad tan si agi tayon Cuarto. 25Idayew tayoy Dios a nayarian ton pabiskegey pananisia yo, onung ed Maung a Balitan nipaakar ed Jesu-Cristo ya ipupulong ko; onung ed inkibawag na abaybayag lan niamut a katwaan. 26Nibawag la ya natan a katwaan diad panamegley na saray insusulat da ray propita; tan lapud ganggan na andi-anggaan a Dios, nipakabat ed saray amin a bansa pian manisia tan mangonur iray amin a katoowan. 27Nagalang komun ed ando lan ando, diad panamegley nen Jesu-Cristo, so bukor toy makabat a Dios! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\