ROMA 2

1Kanyan siopa ka man a too a manintinsiad arum, anggapoy nibaraan mo. Ta diad panintinsiam ed arum a too, sintinsiaan moy laman mon dili, lapud sikan manintinsia et gagawaen mo met so gagawaen da. 2Amta tayo a say Dios maptek so panagsintinsia to ed saray totoon manggagawa ed saraya. 3Abaloan mo kasi, o kaparan too, a nibatikan moy panintinsiay Dios no gawaen moy gagawaen da ray sintinsiaan mon nadusa? 4Babalawen mo kasiy baleg a panangasi, anos, tan tepel na Dios? Ag mo ta amtan say kaabigan na Dios et dagdagen to kan magbabawi? 5Balet lapud benger ka tan anawet so pusom, pabebelaten moy dusan niiter ed sika no Agew ya ompatnag lay sanuk na Dios tan say maptek a panagsintinsia to. 6Ta iter na Dios ed balang too so kanepegan to, onung ed saray ginagawa to. 7Saray ag ontondan manggaway kamaungan, mananap na galang, dayew, tan ag ipatey, naitdan iray bilay ya andi-anggaan. 8Balet baleg a sanuk tan pasnuk so ondapod saray masiblet tan manangibeneg na katwaan, ta totombuken day dalan na kaogsan. 9Manliknay kairapan tan nagunigon ya amin iray totoon manggaway kaogsan, onona, saray Judio tan ontan met na saray Hintil. 10Balet saray totoon manggaway kamaungan itdan iray Dios na kagalangan, dayew, tan kareenan, onona, saray Judio tan ontan met na saray Hintil. 11Ta anggapoy nilabi ed pangipapasen na Dios ed amin a katoowan. 12Saray Hintil ya ag nasasakopay Ganggan nen Moises nadusa ran anggapoy pibibiang na Ganggan. Saray Judio a nasasakopay Ganggan nasintinsiaan ira na Ganggan. 13Ta aliwan saray ondengel na Ganggan so matonung ed arap na Dios, no ag ingen saray mangonur na Ganggan. 14Ag nasasakopay Ganggan iray Hintil, balet no onuren day Ganggan lapud natural ya inkasikara, magmaliw a para sikara yan ganggan. 15Ipanengneng na gagawaen da a nisulat so ibabagay Ganggan ed puso ra. Say konsinsia ra met so mantasi a katwaan ya, ta no maminsan akusaen iray kanunotan da, tan no arum iyagel to ra. 16Onung ed Maung a Balitan ipupulong ko, onyay nagawa no onsabiy Agew sano: say Dios, diad panamegley nen Jesu-Cristo, sintinsiaan toy amin a maamut a kanunotan da ray katoowan. 17Sika balet ey? Judio so tawag mod sikan dili; manmamatalek kad Ganggan tan ipapantam so kipapasen mod arap na Dios. 18Amtam so pagagaway Dios ed sika; naaralan mod Ganggan no antoy maung; 19anggapoy panduaruwam a sakey kan manangitabid saray bulag tan sakey kan silew ed saray walad kabilongetan; 20sakey kan managbangat ed saray makulang-kulang tan saray mamalangwer. Anggapoy panduaruwam a diad Ganggan walad sikay amin a kakabatan tan katwaan. 21Ibabangat mo ray arum, balet akin et ag mo ibabangat so sikan dili? Ipupulong mo, "Ag kayo mantatakew," balet akin et mantatakew ka? 22Kuanmo, "Ag kayo mikakaloguran," balet akin et mikakaloguran ka? Kabkabosul moy talintao, balet akin et tatakewan mo ray Timplo? 23Mapampanta ka, ta walad sikay Ganggay Dios, balet akin et kababaingay iiter mod Dios lapud ag mo oonurey ganggan to? 24Ta ibabagay Masanton Sulat, "Lapud sikayo ran Judio, aayewen na saray Hintil so ngaray Dios." 25No onuren moy Ganggan, makanay inkatandaan moy segat. Balet no ag mo onurey Ganggan, singa ka met ni lamlamang ag atandaay segat. 26Ag ta ipasen na Dios a singa atandaay segat so Hintil ya onuren toy Ganggan, anggaman ya ag asegat? 27Saray Hintil ya ag ira atandaay segat balet et oonuren day Ganggan sintinsiaan da kayo a nadusa, ta ag yo onurey Ganggan, anggaman a walad sikayoy nisulat a Ganggan tan atandaan kayoy segat. 28Ta aliwan petepeteg a Judio so sakey a toon asegat tan Judio ray atateng to. 29Ingen, say petepeteg a Judio ag nabirbir ed indengan to, ta say inkatandaan toy segat et diad puso to. Say Ispiritu na Dios so manggagawad saya, aliwan say Ganggan ya akasulat. Say Dios so mangidayew ed sayan too, aliwan say kapara ton too.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\