ROMA 3

1Anto sirin so panmaungay Judio ed saray Hintil? O antoy kaabigan a naalam no atandaan kay segat? 2Talagan dakel! Onona, saray Judio so angipiaan na salitay Dios. 3No aliwan matoor iray arum ed sikara, pagmaliwen to kasin aliwan matoor met so Dios? 4Andi! Nepeg a matoor ed katwaan so Dios anggaman a matilan amin iray katoowan, ta onung na ibabagay Masanton Sulat, "Saray salitam so mangipatnag a maptek ka; tan manalo ka no sikay naakusa." 5Balet antoy kuan tayo, no say panggagawa tayoy kaogsan so lalon mangipatnag a matonung so gagawaey Dios? Ibaga ti kasin makapoy so gagawaey Dios no dusaen to itayo? (Mansasalita ak dia a singa panangibagay too.) 6Andin balut! No aliwan matonung so Dios, panon ton sintinsiaay sankamundoan? 7Balet, anto no say pantitilak et sikatoy pakagalangay Dios lapud napalinew so katwaan to? Akin et nasintinsiaan ak nin sakey a makasalanan? 8Akin et ag tayo ikuan sirin, "Manggawa itayoy kaogsan, pian mambungay kamaungan"? Diad pamaoges na saray arum ed sikami, inkuanda ya imbaga mi ya kono! Say dusan kanepegan da so niiter ed sikara. 9Sikatayo ran Judio, maung ni kasiy kipapasen tayo nen saray Hintil? Andin balut! Ta pinaneknekan mi la ya ooleyan na kasalanan iray amin a Judio tan amin a Hintil. 10Onung na ibabagay Masanton Sulat: "Anggapoy toon matonung, anggapo, anggan sakey; 11anggapoy makatalus o manaanap ed Dios. 12Amin a katoowan say Dios so imbeneg da; amin da nagmaliw iran andi-kana; anggapoy manggagaway kamaungan, anggapo, anggan sakey ed sikara. 13Saray kolokolung da singa ra lobuk ya akalokas; pantitila da ray dila ra, singa ditay oleg iray salitan maoges ya ibabalikas na saray bibil da; 14napno na saray ampaipait a panagayew so sangi ra. 15Mainomay day mangekal na bilay; 16inerman a laen da deral tan ermen so itilak da. 17Ag da akabatay dalan na mareen a bilay; 18say takot ed Dios anggapo ed sikara." 19Natan amta tayo ya amin iray walad Ganggan et para saray walad silong na Ganggan, pian napatonda toy pambabaraan na amin a katoowan tan napasilong tod panagsintinsia na Dios so sankamundoan. 20Ta anggapoy toon nibilang a matonung ed arap na Dios diad panamegley na panangonur toy ibabagay Ganggan. Say gagawaey Ganggan et say pangipapaamta to a nankasalanan so too. 21Balet natan nipaamta ya aliwan diad panamegley na ganggan so panamaandi na Dios ed kasalanay too. Pinaneknekan ya na Ganggan tan saray propita. 22Papaandien na Dios so kasalanan na amin da ray mananisiad Jesu-Cristo, diad panamegley na pananisia rad Jesu-Cristo. Ta anggapoy pandoromaan na anggan siopa: 23nankasalanan ya amin iray katoowan tan ag ira manepeg ed pakanengneng na Dios. 24Balet lapud panangasi na Dios, pinaandi to ray kasalanan dan amin diad panamegley nen Cristo Jesus ya anondon ed sikara. 25Imbagat na Dios si Cristo pian, diad panamegley na tinmerter a dala to, napirdona so kasalanay totoo lapud pananisia rad sikato. Ginawa ya na Dios, pian nipanengneng a sikatoy matonung, ta nananos nen saman tan pinalabas toy kasalanay katoowan. 26Balet, diad sayan panaon, ipapanengneng ton sikatoy matonung, ta papaandien toy kasalanan na amin a manisiad kinen Jesus. 27Anto sirin natay nipasirayew tayo? Anggapo! Akin ey? Lapu oonuren tayoy Ganggan? Andi, no ag ingen lapud mananisia tid Cristo. 28Ta malinew lad kanunotan tayo a naandiay kasalanan so too diad panamegley na pananisia tod Cristo, aliwan lapud panangonur tod ibabagay Ganggan. 29Ag kasi say Dios et Dios met na saray Hintil, aliwan saray Judio labat? On, sikatoy Dios na amin, 30ta saksakey so Dios. Judio o Hintil man ira, paandien na Dios iray kasalanan da diad panamegley na pananisia rad Cristo. 31Lapud sayan pananisia, ekalan mi kasiy kakanaan so Ganggan? Andin balut! Itatalindeg mi ingen so Ganggan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\