ROMA 4

1Anto sirin so nibaga tayon nipaakar ed kinen Abraham a sengeg na boleg tayo? Antoy agamuran to? 2No apaandiay kasalanan lapud saray dilin ginagawa to, wala komuy nipasirayew to. Balet anggapoy nipasirayew tod arap na Dios, 3ta ibabagay Masanton Sulat, "Anisiay Abraham ed Dios tan lapud pananisia to, pinaandi na Dios so kasalanan to." 4Say sipan ya iter ed toon mankimey et ag ipasen a panangaro no ag ta bayar na utang. 5Balet say toon ag mankimey, no ag ta manisiad Dios a manamaandiy kasalanan da ray makasalanan, paandien na Dios iray kasalanan to lapud pananisia to. 6Onya so labay ya ibaga nen David sanen sinalita ton maliket so toon pinaandi na Dios iray kasalanan to, aliwan lapud saray ginagawa to: 7"Maliket so toon pinirdona lay Dios so kaogsan to, tan sinakbungan lay Dios iray kasalanan to! 8Maliket so toon nilingwanan lay Katawan iray kasalanan to!" 9Saya kasin liket et para labat ed saray atandaay segat? Andi, no ag ingen para met ed saray ag atandaay segat. Ta onung ed Masanton Sulat, ibabaga tayon pinaandi na Dios iray kasalanan nen Abraham lapud pananisia to. 10Kapigay inkagawa to ya? Kasakbayan o kasumpal na inkasegat to? Kasakbayan, aliwan kasumpal, na inkasegat to. 11Sikatoy sinegat a tanday impamaandi na Dios ed kasalanan to lapud pananisia to nen ag ni asegat. Kanyan si Abraham et nagmaliw a maispiritun ama na amin da ray mananisian pinaandi na Dios iray kasalanan da, anggaman ya ag ira asegat. 12Ontan met a sikatoy ama da ray asegat, aliwan lapu labat ta asegat ira, no ag lapud anisia ran singa si Abraham kasakbayan ya asegat. 13Insipay Dios ed kinen Abraham tan saray kabyangay boleg to a tawiren day sankamundoan, aliwan lapud impangonur toy Ganggan, no ag lapud apaandi ray kasalanan to diad impanisia tod Dios. 14Ta no saray mangonur na Ganggan labat so makaawat na sipay Dios, anggapo siriy kabaliksay pananisia tan andi-kakanaan so sipay Dios. 15Say Ganggan so panlapwan na pasnuk na Dios; ta no anggapoy ganggan, anggapo met so sumlangen a ganggan. 16No ontan sirin, say sipan niletneg ed pananisia, pian magmaliw a panangaroy Dios yan sipan tan andi-saew a nagamuran na amin a kabyangan na saray boleg nen Abraham aliwa labat a saray manangonur na Ganggan, no ag pati amin da ray mananisian singa si Abraham. Ta si Abraham so maispiritun ama tayon amin. 17Onyay ibabagay Masanton Sulat: "Ginawa ta kan ama na amayamay a bansa." Makana yan sipan ed arap na Dios a sinisia nen Abraham, say Dios a mamapabilay ed saray inaatey, tan mamapalesa ed saray anggapo diad panamegley na salita to. 18Anggaman ya anggapo lay ilalo nen Abraham a makailalak, anisia tan nanilalo ni a sikatoy magmaliw ya ama na amayamay a bansa. Onung na inkuay Dios ed sikato tan walad Masanton Sulat, "Singa karakel na bitewen iray kabyangay boleg mo naani." 19Anggaman a ngalngali lan sanlasus so taon to, dokung-dokung la, tan lepes si Sara ya asawa to, ag kinmapoy so pananisia to diad impannunot tod saraya. 20Ag to nanduaruwaan so sipay Dios, no ag ingen binmiskeg so pananisia to tan inggalang toy Dios. 21Ag ton balut nanduaruwaan a say Dios et nagawaan to so insipan to. 22Kanyan pinaandi na Dios iray kasalanan to lapud pananisia to. 23Balet say salitan "pinaandi na Dios iray kasalanan to," nisulat ya aliwan para si Abraham labat. 24Nisulat met para sikatayon napaandiay kasalanan lapud pananisia tayod Dios ya amaolid bilay ed kinen Jesus a Katawan tayo. 25Pinatey si Jesus lapud saray kasalanan tayo, tan pinaolid bilay pian napaandi ray kasalanan tayod arap na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\