ROMA 5

1Natan ta apaandi la ray kasalanan tayod arap na Dios lapud pananisia, wala lay kareenan tid Dios diad panamegley nen Jesu-Cristo. 2Dia nid panamegley to, agamuran tid Dios so baleg a panangaro to, a diad silong toy pambibilayan tayo natan. Panliliketan ti siriy ilalo tayon makapibiang ed kagalangan na Dios! 3Aliwan saya labat, no ag ingen panliliketan tayo met ni ray segsegang tayo, ta amta tayon mambunga ra na panagtepel. 4Tan say panagtepel mambunga na ogalin makapaliket ed Dios, tan sayan ogali mambunga na ilalo. 5Sayan ilalo ag to pabeteley linawa tayo, ta inkalbo lay Dios so aro tod puso tayo diad panamegley na Ispiritu Santo ya inter tod sikatayo. 6Ta sanen anggapoy nagawaan tayo ni, si Cristo inatey nen panaon a manepeg para saray makasalanan. 7Mairap ya isaklang na anggan siopa so bilay to para sakey a toon maptek so panagbilay to. Anggaman ontan, nayarin walay makakpel ya ompatey para sakey a maung a too. 8Balet impanengneng na Dios so ontan lan panangaro tod sikatayo, ta nen makasalanan itayo ni, si Cristo inatey para sikatayo. 9Tan natan ta apaandi la ray kasalanan tayo diad panamegley na dala nen Cristo, lalo sirin ya ilaban to itayod pasnuk na Dios. 10Kabosul itayoy Dios nen saman, balet natan kakaaro to ti la diad panamegley na impatey na Anak to. Natan ta kakaaro itayo lay Dios, lalon andi-saew a nilaban itayo diad panamegley na bilay nen Cristo! 11Aliwan saya labat, makaliliket itayo nid Dios diad panamegley nen Jesu-Cristo a Katawan tayo, ta lapud sikato nagmaliw ti lan kakaaroy Dios. 12Linmoob so kasalanan ed sankamundoan diad panamegley na sakey a too, tan linmoob so patey diad panamegley na kasalanan to. Lapud saya kinmayat so patey ed amin a katoowan, ta nankasalanan iran amin. 13Wala lay kasalanan kasakbayan a niiter so Ganggan, balet anggapoy nayarin ibilang a kasalanan no anggapoy ganggan. 14Anggaman ontan, nanoley so patey manlapud kinen Adan ya anggad kinen Moises, tan anggan diad saray totoon say impankasalanan da et aliwan singa say insumlang nen Adan ed ganggay Dios. Si Adan so sakey ya anino na samay onsabi. 15Balet nandomaan ira yan dua, ta ag namparay panangaroy Dios tan say kasalanan nen Adan. Tua a dakel so totoon inaatey lapud kasalanay sakey a too. Balet lalon baleg so panangaroy Dios tan say rigalon inter tod amayamay a totoo diad panamegley na baleg a panangaro na sakey a too—si Jesu-Cristo. 16Walay pandomaan na rigalo na Dios tan say bungay kasalanan na sakey a too. Say sakey a kasalanan nambungay sintinsian dusa, balet anggaman a dakerakel so agawan kasalanan, niiter so rigalon nambungay pakapaandi na kasalanan. 17No lapud kasalanay sakey a too et nanoley so patey, lalon baleg so nagamuran ed ginawa na sakey a too a si Jesu-Cristo! Amin a mangawat na ag nasabsabaan a panangaro tan rigaloy Dios nipaakar ed pakapaandi na kasalanan, manoley irad bilay diad panamegley nen Cristo. 18Kanyan no say sakey a kasalanan et nambungay pakadusa na amin a katoowan, ontan met a samay sakey a gawan matonung paandien toy kasalanay amin a katoowan tan itdan to ray bilay. 19Tan no saray makasalanan et dinmakel ira lapud impankasalanay sakey a too, ontan met a saray totoon napaandiay kasalanan et ondakel ira lapud intoluk na sakey a too. 20Nen niiter so Ganggan, lalon dinmakel so panaggaway kaogsan. Balet nen dinmakel so kasalanan, lalon binmaleg so panangaroy Dios. 21Kanyan no say kasalanan et nanoley diad panamegley na patey, ontan met a manoley so baleg a panangaroy Dios diad panamegley na pakapaandi na kasalanan, pian nagamuran tayoy bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Cristo a Katawan tayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\