ROMA 6

1Antoy nibaga ti natan? Ituloy tayo kasiy mankasalanan pian ombaleg so panangaroy Dios ed sikatayo? 2Andi! Inatey ti lad kasalanan, panon niy pambilay tid kasalanan? 3Ag yo ta amtan amin tayo ya abinyagan ya akikasakey ed Cristo Jesus et akikasakey tayod impatey to diad panamegley na sayan binyag? 4Ontan sirin, inatey tan nipompon itayo a kaiba tiy Cristo diad panamegley na binyag, pian no panoy inkioli tod bilay diad panamegley na mapagalang a pakayariy Ama, mambilay ti met ed balon panagbilay. 5Ta no akikasakey itayod Cristo diad impatey to, mikasakey ti met diad inkioli tod bilay. 6Amta tayon kaiba nen Cristo a nipasak ed krus so daan ya inkatoo tayo, pian naderal so makasalanan ya inkanatural tayo, et diad ontan ag ti la paaripen ed kasalanan. 7Ta no inatey lay too, ag la naaripen na kasalanan. 8Panisiaan tayo a mambilay tin mikasakey ed Cristo no akikasakey tid impatey to. 9Amta tayon inmolid bilay si Cristo tan ag lan balut ompatey, kanyan anggapo lay pakaoley na patey ed sikato. 10Nen sikatoy inatey, aminpinsan ya inatey para kasalanan, tan sikato natay mambibilay para Dios. 11Ontan met, nepeg yon ipasen ya inatey ed kasalanan so sikayon dili, balet mabilay para Dios diad pikakasakey yod Cristo Jesus. 12Kanyan ag yo la nepeg a panoleyey kasalanan ed laman yon ompatey, pian ag yo la naonur so maoges iran pilalek yo. 13Ag yo met papaoleyad kasalanan iray kabyangay laman yo, pian ag ira nikanad panggaway kaogsan. Isaklang yo ingey bilay yod Dios, a singa totoon inatey a pinaolid bilay, tan iyabuloy yon ikanay Dios iray kabyangay laman yo ed panggaway kamaungan. 14Ta ag nepeg a manoley so kasalanan ed sikayo, ta aliwa ki lan walad silong na ganggan, no ag ta wala ki lad silong na baleg a panangaroy Dios. 15Anto sirin ey, mankasalanan itayo kasi lapud aliwa tin walad silong na ganggan no ag ta walad silong na baleg a panangaroy Dios? Andi! 16Ag yo ta amta, a no onabuloy kayon paaripen ed siopaman, aripen kayon talaga na amon onuren yo? No aripen kayoy kasalanan, mansumpal kayod patey; no aripen kayoy katotoluk, mansumpal kayod pakapaandi na kasalanan ed arap na Dios. 17Balet, salamat ed Dios, ta sikayon gendat ya aripey kasalanan et nagmaliw ki lan maonur ed bangat ya inawat yo. 18Nibolus ki lad kasalanan tan natan, aripen ki lay katonungan. 19Mainomay iray salitan ikakanak, ta mairap kin makatalus. No inyabuloy yo ray kabyangay laman yo a nikana ra ed karotakan tan ompapalalon kaogsan, ontan met natan, isaklang yoy intiron laman yo ya aripey katonungan tan nikana ed matonung a kipaakaran. 20Ta nen aripen kayo niy kasalanan, ag kayo nasasakopay inkatonung. 21Antoy agunggona yo ed impanggagawa yod saray ibabaing yo la natan? Patey so pansumpalan na saraman a bengatla. 22Balet natan ta nablus ki lad kasalanan tan aripen ki lay Dios, say agunggona yo say masanton bilay a mansumpal ed bilay ya andi-anggaan. 23Ta patey so upa na kasalanan, balet bilay ya andi-anggaan so rigaloy Dios diad panamegley na pikakasakey ed Cristo Jesus a Katawan tayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\