ROMA 7

1Agagi, natatalusan yoy ganggan, kanyan kabat yon say too et nasasakopan labat na ganggan legan ton mambibilay. 2Alimbawa: onung ed ganggan, say asawan bii et nasasakopay asawa to legan a mabilay. Balet no inatey lay asawa to, bolus la ed ibabagay ganggan nipaakar ed saray walay asawa. 3Kanyan mikaloguran no miamung ed sananey a laki, anta mabilay ni so asawa to. Balet no ompatey so asawa to, bolus lad ibabagay ganggan. Anggan miasawa nid satan, ag mankasalanan na pikakaloguran. 4Ontan met, agagi, no say Ganggan so pantotongtongan inatey kayo la, ta kabyangan ki lay laman nen Cristo; tan mikakasakey ki lad sikato a pinaolid bilay, pian dakel iray nagawaan tayon maung a bengatlan nipaakar ed Dios. 5Ta nen mambibilay itayo ni onung ed natural ya inkatoo tayo, saray makasalanan a pilalek a pinabiskeg na Ganggan so anagdag ed saray kabyangay laman tayo a manggaway bengatlan mambungay patey. 6Natan balet, anggapo ti lad silong na Ganggan, ta inatey ti lad samay angariped sikatayo. Kanyan ag itayo manlilingkur onung ed daan ya ibabagay nisulat a ganggan, no ag ingen onung ed impamasimbaloy Ispiritu. 7Nayarian ti kasin ibaga a makapakasalanan so Ganggan? Ag nayari! Anggaman ontan, say Ganggan so angipaamtad siak no antoy kasalanan. No ag imbagay Ganggan, "Ag ka maagom," ag ko komun amta no anto tay panagagom. 8Balet lapud Ganggan, say kasalanan pinabiskeg to ak a manggaway amin a klasiy panagagom. Ta no anggapoy ganggan, inatey so kasalanan. 9Nen saman nambilay ak ya ag nasasakopay ganggan; balet nen akabatan koy ganggan, abilay so kasalanan 10tan siak so inatey. Say ganggan sirin a nepeg a mangiter na bilay, patey la laingey inter tod siak. 11Ta inkana na kasalanan so ganggan a pamalingo tan pamatey ed siak. 12Masanto sirin so Ganggan, tan amin ya ibabagay ganggan et masanto, matonung, tan maung. 13Say labay to yan ibaga kasi et say kamaungan so makasengeg na impatey ko? Andi! Say kasalanan so amatey ed siak; diad panamegley na kamaungan so impamatey na kasalanan ed siak, pian nipanengneng so tuan kipapasey kasalanan. Kanyan diad panamegley na ganggan, apatnagay ontan lan kaogsay kasalanan. 14Amta tayon maispiritu so Ganggan, balet aliwa ak a maispiritun too, tan naaripen ak na kasalanan. 15Ag ko natalusay gagawaen ko; ta ag ko gagawaey labay kon gawaen, no ag say kabosul ko so gagawaen ko. 16No gawaen koy ag ko labay, mapatnag sirin ya onaabubon ak a say Ganggan et maung. 17Kanyan aliwan siak a talagay manggagawad saya, no ag say kasalanan a walad siak. 18Amtak ya anggapoy kamaungan a walad siak, a salanti diad inkatook. Ta anggan walay pilalek kon manggaway kamaungan, ag ko balet nagawaan. 19Ag ko gagawaey kamaungan a labay kon gawaen, no ag ingen say kaogsan ya ag ko labay a gawaen. 20No gawaen koy ag ko labay a gawaen, aliwan siak so manggagawad saya no ag say kasalanan a walad siak. 21Kanyan apalinew ko ya onyay nagagawa: no labay koy manggaway kamaungan, say kaogsan so manonaan a nagawaan ko. 22Diad otel na pusok, malikeliket ak ed ganggay Dios. 23Balet nalilikas kon mankikimey so sananey a ganggan ed saray kabyangay laman ko, ganggan a misusumlangan ed ganggan na kanunotan tan angaripen ed siak ya ontoluk ed ganggan na kasalanan a walad saray kabyangan na laman ko. 24Pangaskasiyay kipapasen ko! Siopay mangilabad siak ed sayan laman a mangipepelag ed siak ed patey? 25Say Dios diad panamegley nen Jesu-Cristo a Katawan tayo! Salamat ed sikato. Sikato ya siriy kipapasen ko: diad panamegley na kanunotan ko, lilingkuran koy ganggay Dios; balet diad panamegley na inkatook, lilingkuran koy ganggan na kasalanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\