ROMA 8

1Kanyan ag la natan nadusa iray totoon mikakasakey ed Cristo Jesus. 2Ta say ganggay Ispiritu, a mangiiter ed sikatayoy bilay diad panamegley na pikakasakey tid Cristo Jesus, so angibolus ed siak. Kanyan andi ak la ed silong na ganggay kasalanan tan patey. 3Say ag nagawaay Ganggan lapud kakapoyay inkatoo, ginawa lay Dios. Dinusa toy kasalanan ed inkatoo diad panamegley na impangibaki toy dilin Anak to a linma dian too a makapankasalanan, tan nagmaliw a bagat para kasalanan. 4Ginaway ya na Dios, pian say matonung a kakaukolay Ganggan et nasumpal ed sikatayon mambibilay onung ed Ispiritu, aliwan onung ed inkatoo tayo. 5Ta saray totoon mambibilay onung ed inkanatural na too nanaoleyan so kanunotan da na saray bengatlan onung ed inkanatural na too. Balet saray mambibilay onung ed panangiwanwan na Ispiritu, nanaoleyan so kanunotan da na saray bengatlan onung ed Ispiritu. 6Say panoley na kanunotan na inkanatural na too et mansumpal ed patey, balet say pangonur ed panangiwanwan na Ispiritu et mansumpal ed bilay tan kareenan. 7Kanyan kalaban toy Dios so toon nanaoleyan so kanunotan to na inkanatural na too, ta ag to oonuren so ganggay Dios tan diad tuay tua, ag to nayarian ya onuren. 8Ag da napaliket so Dios iray mambibilay onung ed inkanatural na too. 9Balet ag ki la mambibilay onung ed inkanatural na too, no ag ingen onung ed linaway Ispiritu, no tuan manaayam so Ispiritu na Dios ed sikayo. Say toon andid sikatoy Ispiritu nen Cristo, ag kayaryan nen Cristo. 10No walay Cristo ed sikayo, anggaman ya inatey so laman yo lapud kasalanan, mambibilay so ispiritu yo, ta pinaandi lay Dios iray kasalanan yo. 11No manayam ed sikayo so Ispiritu na Dios ya amaolid bilay ed kinen Jesus, say Dios ya amaolid Cristo so mangiter met na bilay ed saray ompatey a laman yo, diad panamegley na Ispiritu a manaayam ed sikayo. 12Kanyan, agagi, ag ti la nepeg so mambilay onung ed inkanatural na too. 13Ta ompatey kayo no mambilay kayo onung ed inkanatural na too, balet mambilay kayo no diad tulong na Ispiritu et pateyen yoy maoges iran gaway laman. 14Anak na Dios iray amin ya itotonton na Ispiritu na Dios. 15Ta say Ispiritu ya inter na Dios ed sikayo et ag to kayo gawaen ya aripen tan pagmaliwen a matakot, no ag ingen pagmaliwen to kayon anak na Dios tan tulongan to itayon ontawag ed Dios na "Ama! Ama mi!" 16Say dilin Ispiritu, a kaiba toy ispiritu tayo, so mamaneknek a sikatayo ray anak na Dios. 17Et natan ta anak itayo lay Dios, mananawir ti la na Dios tan kaiba tin mananawir si Cristo. Ta no minabang itayod kairapan to, minabang itayo met ed kagalangan to. 18Ipapasen ko a saray kairapan ed sayan panaon et ag ira nayarin ipara ed kagalangan a nipatnag naani ed sikatayo. 19Pampilpilalekay amin a pinalsa so pangipatnag na Dios ed saray anak to. 20Nagmaliw ya andi-kakanaay amin a pinalsa, aliwan lapud linawa ran dili, no ag lapud linaway Dios. Anggaman ontan, wala ni yan ilalo, 21ya amin a pinalsa et nibolus ed inkaaripen dad kaboboluk, tan minabang irad maliket tan bolus a kipapasen da ray anak na Dios. 22Amta tayo ya anggad natan, amin a pinalsa et manngesnges irad kairapan a singa pampapasakit na manaanak. 23Aliwan sikara labat so onya; sikatayo met ya angawat na Ispiritu, say onaan ed saray rigaloy Dios, et manngesnges itayod inkasikatayo, legan tin aalagdey Dios a managibi ed sikatayo tan manondon na laman tayo. 24Lapud ilalo nilaban iti la. No nanenengneng tiy iilaloan tayo, aliwan petepeteg ya ilalo. Siopay manilalo nid nanenengneng to la? 25Balet no manilalo tayod ag tayo nanenengneng, anosan tayo ya alagden. 26Ontan met, say Ispiritu so ontutulong ed kakapoyan tayo. Ta ag tayo amta no panoy nepeg tayon pampikasi, balet say Ispiritu lan dili so mangipikasid sikatayo ed Dios, diad ey-ey ya ag nayarin ibalikas. 27Say kanunotay Ispiritu et kabat na Dios a makaamtay walad pusoy too; ta say Ispiritu so mangipikasid saray totooy Dios tan onung ed linaway Dios so pangipikasi to. 28Amta tayo a diad amin a bengatla gagawaen na Dios so pankaabigan na amin da ray mangaarod sikato, a salanti saray tinawag na Dios onung ed linawa to. 29Saray pinili na Dios a kayaryan ton nanlapud gapo et inggana to ran miolibay ed Anak to, pian say Anak so magmaliw a pangulowad saray amayamay a sanaagi. 30Kanyan tinawag to ray inggana to la nen saman. Pinaandi toy kasalanan da ray tinawag to, tan initdan toy kagalangan iray pinaandian toy kasalanan. 31Anto niy nibaga tayo nipaakar ed saya? No say Dios et kaiba tayo, siopay makasumlang ed sikatayo? 32Ag to kinawanan so dilin Anak to, no ag ingen inter ton imbagat para sikatayon amin! No inter tod sikatayoy Anak to, ag to met kasi iter ed sikatayoy amin a bengatla? 33Siopay mangakusad saray totoon pinili na Dios, anta say Dios so amaandiy kasalanan da? 34Siopay manintinsiay dusa ed sikara? Si Cristo Jesus kasi, ya inatey tan pinaolid bilay? Sikatoy walad nikawanay Dios tan ipipikasi to tayo ingen ed Dios! 35Siopa sirin so makapangisian ed sikatayod panangaro nen Cristo? Say segsegang, o say ermen, o say kairapan, o say eras, o say kaandiay ikawes, o say kaatapay bilay, o say patey? 36Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Lapud sika, ngalngali kami ompatey ed loob na sanagew; nipapasen kamin singa karniron papatayen." 37Andi! Sarasarag ti ra yan amin a taloen diad panamegley na Dios ya angarod sikatayo! 38Anggapoy duaruwak ya anggan say patey, o say bilay, o saray anghil, o saray walad pakaoley, o saray bengatlad kaplesan o arapen a panaon, o saray pakayari, 39o anggan say katageyan, o say anggan anton pinalsa—amin da ra ya et ag ira makapangisian ed sikatayo ed panangaroy Dios ya inter tod sikatayo diad panamegley nen Cristo Jesus a Katawan tayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\