ROMA 9

1Kayaryan ak nen Cristo, kanyan tuay ibabagak tan ag ak mantitila. Ooleyan met na Ispiritu Santo so konsinsiak, kanyan andi-duaruwa ya ag ak mantitila. 2Agaylay ermen ko, tan agaylay ag itonday sakit na pagew ko, lapud saray agagik, saray kadalaan tan kabaleyan ko. 3Lapud sikara, labalabay ko lay anggan nisamba na Dios tan nisian ed Cristo. 4Israelita ra tan pinili na Dios iran totoo to. Ginawa to ran anak to tan impinabang to rad kagalangan to. Akisipanan ya amimpiga so Dios ed sikara tan inter tod sikaray Ganggan. Walad sikaray matwan panagdayew ed Dios, tan inawat da ray sipan na Dios. 5Diad saray bantug a lalaki da ray Hebreo so sengeg na boleg da, et diad boleg da so nanlapwan nen Cristo sanen nagmaliw a too. Sikato a Dios a Sankatageyan et nagalang komun ed ando lan ando! Amen. 6Ag ko ibabagan anggapoy kabaliksay sipan na Dios; ta aliwan amin a totood baley na Israel et sikaray totoon pinili na Dios. 7Aliwan amin met a kabyangay boleg nen Abraham et sikaray anak na Dios. Ta inkuay Dios ed kinen Abraham, "Diad panamegley nen Isaac nawalaan ka na saray kabyangay boleg ya insipan kod sika." 8Say labay to yan ibaga, aliwan saray inyanak na too so anak na Dios; ingen amin da ray inyanak onung ed sipay Dios sikaray tuan nipapasen a kabyangay boleg. 9Ta onya so sipan, "Diad duga-rugan oras a singa onya, ompawil ak et mananak na sakey a laki si Sara." 10Balet aliwan saya labat. Lalo yan linminew diad inkagawad saramay siping ya anak nen Rebeca tan si laki tayon Isaac. 11Ta say impamili na Dios ed sakey ya anak et onung ed labay ton dili, aliwan onung ed gaway too, kanyan kasakbayan a nianak ira may siping tan kasakbayan iran makapanggaway maung o maoges, 12imbaga lay Dios ed kinen Rebeca, "Manlingkur so pangulowan ed yogtan." 13Ontan met ibabaga ni na Masanton Sulat, "Si Jacob so inarok, tan si Esau so binosul ko." 14Lapud saya, nayarian tayo kasin ibaga ya aliwan matonung so Dios? Andi! 15Ta onyay imbagay Dios ed kinen Moises, "Kasian koy labay kon kasian tan abageyen koy labay kon abageyen." 16Kanyan aliwa ya onung ed labay o gaway too, no ag ingen onung ed panangasi na Dios. 17Ta onung ed Masanton Sulat say Dios kuantod ari na Egipto, "Ginawa ta kan ari, pian diad panamegley mo, nipanengneng koy pakayarik tan nibawag so ngaran ko ed intiron mundo." 18Kanyan kasian na Dios so labay ton kasian, tan paaweten toy puso na labay ton paaweten. 19Ikuan mod siak pa lagi, "No ontan sirin, akin et tetelen ni na Dios so too? Siopay makasumlang ed labay na Dios?" 20Balet, kaaro, siopa kan too ya onebat ed Dios? Ibaga kasi na banga ed toon nanggawad sikato, "Akin et onyay impanggawam ed siak?" 21Akin, anggapo tay kanepegay toon managgaway banga a manggaway mabmabli tan mamurmuran banga ed sakey a minolin dalin? 22Ontan met, anggaman a labay na Dios ya ipanengneng so pasnuk to tan ipaamtay pakayari to, inanosan ton maung ya intepel iray totoon pamapasnukan to tan nepeg la ran dusaen. 23Ginawa to ya met a pangipanengneng toy ag miparan kagalangan to diad saray totoon kinasian to, saray imparaan to la ra nen saman a mangawat na kagalangan. 24Kabyangan itayo na sarayan totoon tinawag na Dios, aliwan nanlapud saray Judio labat, no ag pati nanlapud saray Hintil. 25Onung ed libro nen Oseas, say Dios kuanto, "Saray totoon ag ko totoo nen saman, tawagen ko ra na 'Saray totook.' Say bansan ag ko inaro nen saman, tawagen ko na 'Say inararok.' 26Tan diad pasen ya akapangibagaan ed sikara, 'Ag ta kayo ra totoo,' dimay pakatawagen ed sikaran anak ira na mabilay a Dios." 27Onya met so imbawag nen Isaias nipaakar ed Israel: "Anggan magmaliw a singa karakel na buer ed dayat so bilang da ray totood Israel, daiset ed sikara so nilaban. 28Ta malet tan masiglat a sumpalen na Katawan so panintinsia tod intiron mundo." 29Si Isaias met so angikuan, "No say Makapanyarin-amin a Katawan et ag labat angitilak na saray anak, nagmaliw ti la komun a singa baley na Sodoma, tan aparaan tayo lay baley na Gomorra." 30Antoy ibaga tayo sirin ey? Saya: saray Hintil, anta ag da aanapey pakapaandi na kasalanan dad arap na Dios, apaandian iray kasalanan diad panamegley na pananisia. 31Balet saray Israelitan apili, anta nanseseet iran nanaanap na ganggan a makapaandi na kasalanan dad arap na Dios, ag da nalmo man a ganggan. 32Akin ey? On a, ta inanap day pakapaandi na kasalanan dad arap na Dios diad panamegley na saray gawa, aliwan diad panamegley a pananisia. Apater irad baton pakapateran, 33onung na ibabagay Masanton Sulat, "Nengneng yo, mangyan ak ed Sion na baton pakapateran, sakey a baleg a baton pakapatakbaan. Balet siopamay manisiad sikato ag nabaingan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\