TITO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo ya aripen na Dios tan apostol nen Jesu-Cristo. Nibaki ak a mamabiskeg ed pananisia da ray totoon pinili na Dios tan mangiwanwan ed sikara ed katwaan ya ontokuy ed kasantosan, 2a niletneg ed ilalod andi-anggaan a bilay. Say Dios ya ag mantila so angisipan ed sayan bilay, nanlapu lad kasakbayan na inkapalsay mundo. 3Impaamta to diad salita to nen sinmabiy niganan panaon. Nimatalek ed siak so pampulong ed saya onung ed ganggan na Dios a Manangilaban tayo. 4Diad sika Tito a tuan anak kod pananisian pankakasakeyan ta: Itdan kayo komun na Dios ya Ama tan si Cristo Jesus a Manangilaban tayo na bindision tan kareenan. 5Intilak ta kad Creta a mangoksuy ed saray bengatlan nepeg nin oksuyen, tan mamili na saray mamatakken na iglisia ed balang baley. Tandaan moy bilin ko: 6say matakken nepeg ya anggapoy pakabalawad sikato, sakey labat so asawa to, mananisia ray anak to, tan aliwa ran magolo-golo o benger. 7Ta say panguloy iglisia nepeg ya anggapoy pakabalawan ed sikato, bangta say kimey a nipaakar ed Dios so nipalimad sikato. Nakaukolan ya aliwan mapaatagey, aliwan mapasnuk, aliwan buanges, aliwan maruksa, tan aliwan maagom. 8Nepeg ya amta toy manangkaili, maarod bengatlan maung, matonung, masanto, tan maadya. 9Nepeg a bembenan ton malet so tuan salita a napanmatalkan tan ontokuy ed bangat, pian nayarian toy manimbawa onung ed tuan bangat, tan nipanengneng toy lingo da ray arum. 10Ta dakel iray manusumlang ed sayan bangat tan papalikdoen da ray arum, diad panamegley na andi-kakanaan a salita ra. Judio ray karaklan ed sikara. 11Nakaukolan a patondaen irad pansasalita ra, ta gogoloen da ray sankapamilyaan. Lapu labat ed makapabaing a pakalmo ray kuarta, ibabangat da lay aliwan manepeg ya ibangat. 12Taga Creta tan sakey ed saray propita ra met lamlamang so angikuan, "Saray taga Creta et matitila, maoges iran ayep, mangingiras, tan buakag ira." 13Tua yan imbaga to. Lapud saya, pampasnukan mo ran maung, pian mambilay iran matonung onung ed pananisia ra, 14ag da la sisigsiaey tongtongtong da ray Judio, tan paolyan da la ray ganggan na totoon imbeneg day katwaan. 15Diad saray malinis so panagbilay da, malinis iray amin a bengatla; balet diad saray arotakan tan aliwan mananisia, anggapoy malinis ta arotakan so kanunotan tan konsinsia ra. 16Ibabaga ran kabat day Dios, balet ibobori ra diad saray gawa ra. Makapaingungot tan benger ira, tan ag da kanepegay manggaway maabig iran bengatla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\