TITO 2

1No say sika balet, salitam so ontokuy ed tuan bangat. 2Ibagam ed saray mamatakken a lalaki a mambilay iran makalakal, mapagalang, maadya, mabiskeg ed pananisia, maaro, tan maanos. 3Ontan met ya ibagam ed saray mamatakken a bibii a mambilay iran masimpit, ag ira mantatalabutob, tan ag ira mambuabuanges; mambangat ira ingen na kamaungan, 4pian natanggoyur da ray malangwer nin bibii a mangarod kaasawaan da tan saray anak da, 5mambilay iran maadya, masimpit, maung a mangasikasoy abung, mapangasi tan maonur ed kaasawaan da, pian ag napabanday so salitay Dios. 6Ibangat mo met iray babalolaki a mambilay iran maadya. 7Ipanengneng mo diad anggan anton pamaakaran, ya oliran kad maabig iran gawgawa. Nepeg a matoor kad panagbangat mo, tan ag mo gagalaw-galawen. 8Nakaukolan ya ag nabalaw so antokaman a salitaen mo, pian nabaingan iray sumpad sika, diad ag da pakapangibagay antokaman a maoges a sumlang ed sikatayo. 9Bilin mo met iray aripen ya ontoluk irad saray amo ra tan ag ira maebat. Paliketen da ra komun diad anggan anton bengatla. 10Ibagam ed sikaran ag da tatakeway amo ra no ag ingen ipanengneng da lawas so kamaungan tan inkatoor da, pian diad amin a gawaen da, nipanengneng day dakep na bangat na Dios a Manangilaban tayo. 11Ta impaamta na Dios so baleg a panangaro to a mangiter na kilalaban ed amin a katoowan. 12Sayan panangaro ibangat to itayon mangibeneg ed aliwan masanto a panagbilay, tan saray minumundon maoges a pilalek. Ibangat to itayo met a mambilay a maadya, maptek tan masanto diad tapew na dalin, 13legan tin aalagden so iilaloan tayo—say maliket ya Agew a nipanengneng so kagalangay matalonggaring tayon Dios tan Manangilaban a Jesu-Cristo. 14Imbagat to para sikatayo so bilay to, pian narondon to itayod amin a kaogsan tan pagmaliwen to itayon malinis a totoo, totoon sikato labat so akankayaryan tan mapaga rad panggaway kamaungan. 15Ibangat mo ra ya, tan ikanam so intiron pakaoley mo no manimbawa tan mamasnuk ka. Ag mo aabuloyan a lemlemewan kay siopaman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\