TITO 3

1Ipanunot mod saray totoom a paoleyan irad saray manoley tan saray walay betang, onuren da ra, tan sipaparaan iran manggaway kamaungan. 2Ibagam ed sikaran ag ira mansasalitad siopaman na maoges, no ag ingen nepeg ya aliwa ran makolkol, maoyamo ra, tan maung lawas so pipiolup dad kapara ran too. 3Ta nen saman makulang-kulang itayo met, benger, tan apalingo. Naaripen itayoy maoges a pilalek na laman tan minumundo ran likeliket. Nambilay itayon maoges so kanunotan, maimon itayo; binobosul da itayo tan binobosul tayo ra. 4Balet nen nipanengneng so panangasi tan panangaroy Manangilaban tayon Dios, 5inlaban to itayo. Nilaban itayo, aliwan lapud saray ginagawa tayon kamaungan, no ag ingen lapud panangasi to, diad panamegley na panangoras a mangipanengneng a say Ispiritu Santo initdan to itayoy balon inkatoo tan balon bilay. 6Diad panamegley na Manangilaban tayon Jesu-Cristo, ag nasabsabaan ya inibung na Dios so Ispiritu Santo ed sikatayo. 7Natan lapud baleg a panangaro to, apatonung itayo tan natawir tayoy andi-anggaan a bilay ya iilaloan tayo. 8Sikato yay tuan bangat. Ipurek mo ra yan bengatla, pian saray mananisiad Dios et ompaga ran manggaway kamaungan. Maabig tan makana ra ya ed saray totoo. 9Balet paliisan moy inaambagel a sangsangan, say panangisalaysay na andorokey iran listaay kangaranay mamasiken, say kolkolan tan say panlalaban a nipaakar ed Ganggan, ta anggapoy makana tan maabig a pansumpalan da ra ya. 10Ipolisay moy toon panlalapway pansisian, kasumpal mon banoen a mamidwa. 11Amtam lad satan a maoges itan a too, tan saray kasalanan to so mangipanengneng ya aliway gagawaen to. 12Paonlaen kod tan si Artemas odino si Tikico. Kasabi to, gawam so anggaay nayarian mon onlad siak diad Nicopolis, ta labay koy manayam diman legay panaon na ambetel. 13Gawam so anggaay nayarian mon ontulong ed kinen Zenas ya abogado tan si Apolos, pian makakar la ran tampol ed laen da. Asikasom a walan amiy nakaukolan da. 14Ibangat mo ray kakaiba tayo ya ikana ray panaon da ed panggaway maabig tan pangiter day talagan nakaukolan. Ag da komun dadarakey bilay da. 15Papaibanoan ya amin iray kakaibak dia. Ibanoan yo kami pad saray agagid pananisia. Nawalaan kayon amin komuy bindision na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\