1 CORINTO 15

1Kapatad, ngeni buri kung ipaganaka kekayu ing Mayap a Balita a penaral ku kekayu a kekayu namang tinggap, at ngeni katatalakaran nang matibe ning kasalpantayanan yu. 2Ita ya ing Mayap a Balita, ing aral a penaral ku kekayu. Iligtas na kayu ning Mayap a Balita, nung manatili kayung sasalpantaya, nung ali, muling alang kabaldugan ing pamanialpantaya yu. 3Linipat ku kekayu ing kanakung tinggap a binang maulaga: i Cristo mete ya para king kasalanan tamu, antimo ing mababasa karing Kasulatan; 4king mikutkut ya at sinubling mebie king katlung aldo; antimo ing mababasa king Kasulatan; 5king pepakit ya kang Pedro at kaybat karing labing aduang apostol. 6Pepakit ya namang makapamisan karing maygit limang dalan a alagad; angga ngeni mabie la pa ding dakal, at mete na la ding mapilan. 7Pepakit ya kang Santiago at kaybat karing sablang apostol. 8King katataulian, pepakit ya naman kanaku agyamang aku makayaliwa ku pangabait, nung wari sa, mibait kung e oras. 9Uling aku ing malating dili karing sablang apostol. E ku man karapatdapat mayaus apostol uling gilu ke ing iglesia ning Dios. 10Oneng king kapamilatan na ning grasya ning Dios apostol ku ngeni, at ing grasya a binie na kanaku e mayalang kabaldugan. Uling megobra kung maygit kesa karing aliwang apostol; ita e ku sariling dapat nune ing grasya na ning Dios ya ing megobrang kayabe ku. 11Inya, ibat man kanaku o karing aliwa, iti ya ing panaral mi ngan, at iti ya naman ing paniwalan yu. 12Ngeni, anti na ning ing kekaming panaral ya ing Cristo a sinubling mebie, makananu rang asabi ding mapilan kekayu king ding mete e la subling mie? 13Nung iti katutuan, mangabaldugan king i Cristo e ya sinubling mebie, 14at nung i Cristo e ya sinubling mebie alang kwenta ing kekaming ipanaral at alang kwenta ing paniwalan yu. 15Maygit kaniti, mayakit king maglaram kami tungkul king Dios, uling sinabi mi king pepasublian neng mebie i Cristo, oneng e ne pala pepasublian mebie, nung katutuan king ding mete e la mipasublian mie. 16Uling nung ding mete e la subling mie, i Cristo man e ya sinubling mebie. 17At nung i Cristo e ya sinubling mebie, ing kasalpantayanan yu alang kabaldugan, at atyu kayu pa king pamikasala. 18Mangabaldugan munaman king ding meniwala kang Cristo at mete na e la miligtas. 19Nung ing kekatamung kapanayan kang Cristo para king bie iti, itamu ding taung dapat kalunusan dili keti king yatu. 20Oneng ing katutuan sinubli yang mebie i Cristo, at ya ing katunayan king ding mete subli la namang mie. 21Uling nung makananung king kapamilatan na ning metung a tau dinatang ing kamatayan, king makanyan munamang paralan ing pamaniubling mie datang king kapamilatan na ning metung a tau. 22Uling king pangayabe da ring tau kang Adan mete la, king makanyan munamang paralan subli lang mie ding tau uli na ning pangayabe da kang Cristo. 23Oneng ing balang metung king sarili nang kabilian: i Cristo, ing mumuna karing sabla; kaybat detang makayabe kang Cristo, king oras ning paniatang na. 24Kaybat na nita, datang na ing kawakasan at sakupan na lang Cristo ding sablang mag-ari, manungkulan, at maki-kayupayan, at ibie ne ing Kayarian king Dios a Ibpa. 25Uling kailangan yang sumakup i Cristo anggang e na la asambut ning Dios ding sablang kalaban na at ibili lalam nang upaya. 26Ing katataulian a kalaban a sambutan na ya ing kamatayan. 27Uling ing kasulatan sasabian na, “Binili na la ning Dios ding sablang bage lalam na ning upaya na.” Wa, king amanung “sablang bage” malino king e ya kayabe ing Dios a mibili karing sablang bage lalam nang upayang Cristo. 28At potang ding sablang bage mibili na la lalam nang pamaniakup Cristo, ing Anak mismu kanita ibili ne ing sarili na lalam nang upaya ning Dios a mibili king sabla lalam nang upaya, at ing Dios ya ing lubus mag-ari karing sabla. 29Ngeni, nanu ing maging kabilian da retang pabinyag para karing mete? Nanu ing karelang panayan? Nung tutu pin king ding mete e la subling mie, obat pepabinyag la pa alang-alang karing mete? 30At ikami, obat makapanganib ke bie balang oras? 31Kapatad, pakiarapan ku aldo-aldo ing kamatayan! Ing dangalan ku a atyu kekayu king uli na ning pangayabe tamu king bie nang Cristo Jesus, ya ing mipapasiag kaniti. 32Nung alang-alang mu king tau inya pekilabanan ku la ding mabagsik a animal keni king Efeso, nanu ing maging pakinabang ku? Nung ding mete e la mipasublian mie, tukian ta nia itang kasebian, “Mangan tamu at minum, uling bukas mate tamu.” 33E kayu pailinlang: “Ding e mayap a kayabe ila ding sisira karing mayap a panugali.” 34Mibalak na kayung masalese at tuknang kayung darapat kasalanan. Sasabian ku iti ba kayung dumine uling ding mapilan kekayu e re balu ing Dios. 35Mekad ikutang na ning metung, “Makananu lang subling mie ding mete? Nanu ya uri ing karelang katawan?” 36Mangmang! Neng tatanam kang bini king gabun e ya tumubu anggang e ya pa mate. 37At itang tenam mu king gabun aliwa ya ing tanaman a maragul na, nune ing bini, antimo ing binutil trigu o aliwang binutil. 38Ing Dios ya ing patubu king katawan na ning bining mitanam at iti king paralan na, ing balang bini king sariling katawan na. 39At e paraparehu ing laman da ring sablang mabibie; aliwa ing laman da ring tau, aliwa ing karing animal, aliwa ing karing ayup at ding karing asan. 40At ating katawan a atyu banua, at katawan a atyu keti king yatu; atin lang sariling leguan ding katawan a atyu keti king yatu. 41Atin yang sariling leguan ing aldo; makayaliwa ing king bulan at ing karing batuin; agyang ding batuin e la paraparehu leguan. 42Makanyan ing mapalyari potang subli lang mie ding mete. Potang mikutkut ya ing katawan, iti malaso ya; potang subli yang mie ala neng kamatayan. 43Tutu yang matsura at maina neng kukutkut ta ya; potang subli yang mie maging malagu ya at masikan. 44Neng kukutkut ta ya, katawan yang pisikal; potang subli yang mie maging katawan yang espiritual. Wa, nung ating katawan pisikal, atin munamang katawan espiritual. 45Uling ing kasulatan sasabian na, “I Adan, ing minunang tau, milyari yang mabie lelangan”, oneng ing tauling Adan, Espiritu yang babie bie. 46Aliwa ing espiritual ing mumuna, nune ing pisikal, at kaybat ing espiritual. 47Melalang ya ing minunang Adan king alikabuk na ning yatu; ing kaduang Adan ibat ne man king banua. 48Detang king yatu kalupa na la ning melalang king kapamilatan na ning gabun; detang king banua kalupa na la nitang ibat king banua. 49Antimo nung makananu na ka tamung kalupa ning taung megawa king gabun makanyan tamu munamang maging kalupa na ning menibatan king banua. 50Kapatad, iti ya ing buri kung sabian: e ya malyaring mirakayanan ing laman at daya king Kayarian ning Dios, at itang katawan a ibat king gabun e na malyaring tanggapan ing bie alang angga. 51Makiramdam kayu, oyni ing lihim: e tamu ngan mate oneng manaliwa tamu 52king saguli mung penandit, at king tiup ning katataulian a trumpeta. Kabud tumiup ya ing trumpeta, subli lang mie ding mete at e na la mate kapilan man at itamu ngan manaliwa tamu. 53Uling ing katawan a malalaso kailangan yang miblas king e malalaso, at ing katawan a ating kamatayan kailangan yang miblas king alang kamatayan. 54At potang miblas ya ing katawan a malalaso ketang e malalaso, at miyalilan ya ing ating kamatayan ketang ala nang kamatayan, matupad ne kanita ing kasulatan: “Mesintang ne ing kamatayan; ing tagumpe ganap na!” 55“O Kamatayan, nukarin ing kekang tagumpe? O Kamatayan, nukarin ing kekang upayang manyira?” 56Ing kasalanan ya ing upaya nang manyira ning kamatayan, at king Batas (Kautusan) na kakuanan ning kasalanan ing upaya na. 57Inya pasalamatan ta ya ing Dios king tagumpe a babie na kekatamu king kapamilatan na ning Ginu tamung Jesu-Cristo! 58Inya, pakamalan kung kapatad, magpakatatag kayu at e kayu paisira lub. Magobra kayung alang patugut para king Ginu, uling balu yu king ing kasuyuan yu king Ginu e mayalang kabaldugan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\