1 PEDRO 1

1Ibat ya iting sulat kang Pedro, ing apostol nang Jesu-Cristo. Miparala ya para kekayung taung pinili na ning Dios a ngening kasalukuyan makakalat bilang dayuan karing probinsia na ning Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia. 2Ikayu ding pinili na ning Dios Ibpa ketang parasan na at pepabanalan na kapamilatan na ning Espiritu na ban mamintu kang Jesu-Cristo, layun luminis king upaya na ning kamatayan na. Ing grasya at kapayapan manatili sanang labis-labis kekayu. 3Purian ta ya ing Dios at Ibpa na ning Ginu tamung Jesu-Cristo! Uli na ning maragul nang lunus, dininan na katamung bayung bie king kapamilatan na ning pamaniubli nang mebie Jesu-Cristo. Iti ya ing mangatmung mabie kapanayan kekatamu, 4inya manaya tamung tanggap king e mu nanung bendisyun a sasadia na ning Dios para karing pinili na. Sasadia na iti para kekayu karin banua nung nu e malyaring malaso o masira o kumupas. 5Makapanaya iti para kekayu, ikayung liligtas na ning upaya ning Dios king kapamilatan na ning kasalpantayanan kabang panenayan yu itang kaligtasan a makasadiang mipakilala king kawakasan na ning panaun. 6Sukat kayung tumula tungkul kaniti agyamang king kasalukuyan e yu alisian ing miyatdanan lungkut king ditak a panaun uli na ning miyayaliwang kapagsubukan a kekayung daralanan. 7Miraras la deti kekayu ban masubuk ing kadalisayan na ning kekayung kasalpantayanan. Agyang ing gintu a malyaring malaso, masusubuk pa naman king api; makanyan munaman, ing kekayung kasalpantayanan a maygit mal kesa king gintu, kailangan masubuk ing katapatan na. Kaybat nang mesubuk at saka menatili ing kasalpantayanan yu, kanita yu ayasahan ing tanggap kapurian, ligaya at dangalan king Aldo a mipakilala ya i Jesu-Cristo. 8Kaluguran ye agyamang e ye pa ikit. Paniwalan ye agyamang king kasalukuyan e ye akakit. Inya mipaligayan kayu king maragul a tula a e na alarawan ning amanu na ning tau. 9Tatanggapan yu na ing bunga na ning kekayung kasalpantayanan. Iti ya at alang aliwa nune ing pangaligtas yu. 10Iti ya ing kaligtasan a penintun dang mitmung kaingatan ding propeta a menula tungkul kaniting regalung ibie na ning Dios kekayu. 11Sinuri da ing panaun at paralan na ning paniatang na niti. Ing Espiritu nang Cristo a atyu karela ya ing tutuldu kaniting panaun, uling iting Espiritu ya ing pepabalung makapauna karela tungkul king kasakitan a sukat nang dalanan Cristo at king kaligayan a salisi. 12Pepabalu na ning Dios kareting propeta king ing karelang obra e para king sarili dang kapakanan nune para kekayu. Pepakilala na iti inyang migsalita la tungkul karing katutuan a ngeni kekayu nang dimdam karing talapanaral na ning Mayap a Balita. Menaral la kekayu kapamilatan na ning Banal a Espiritung miyabie karela ibat banua. Ila naman ding sinabi kekayu karing mesabing katutuan, ding katutuan a mismung ding anghel buri dang apaki-intindian. 13Inya manatili kayung makasadia ampon disiplinadu, at ipamisan yung lubus ing kapanayan yu king regalung miyabie kekayu nung wari’t mipakilala ne i Jesu-Cristo. 14Tukian yu ing kaburian na ning Dios. E yu la paburen magbabo king bie yu detang buri na ning laman kanitang ala kayu pang balu. 15Magpakabanal kayu king sablang dapat yu, antimo nung makananu yang banal ing Dios a minaus kekayu. 16Ing Kasulatan mismu sasabian na, “Magpakabanal kayu uling aku banal ku.” 17Ing ausan yung Ibpa neng manalangin kayu ya ing Dios a mamatul alang pamangabiran karing tau, ketang depat na ning balang metung. Inya gamitan yu ing mabilug yung bie keti king yatu, ing pansamantala yung tuknangan, king kagalangan king Dios bilang Ibpa yu. 18Uling balu yu nung nanu ing meging bayad na ning kalayaan yu ketang bie alang kabaldugan a amana yu karing kekayung makatua. Ing meging bayad na e metung a bage a malyaring milako ulaga a kalupa da ring pilak o ding gintu. 19Meging malaya kayu king alang kalupang ulaga na ning sakripisyu nang Cristo a mengaring metung a biserung tupang alang dipektu o nanumang kapintasan. 20Pinili na ne ning Dios bayu ya pa melalang ing yatu at mipakilala ya kareting tauling aldo alang-alang kekayu. 21King kapamilatan na maniwala kayu king Dios a pepasubling mebie at pepaligaya keya; inya ing kasalpantayanan yu at kapanaligan makapamisan ngan king Dios. 22Ngening ikua yung melinis king kapamilatan na ning pamanupad yu king katutuan, at ikua yung mika tapat a lugud karing kapatad yu king kasalpantayanan, manatili kayu sanang mikakalugud kayabe na ning mabilug yung pusu. 23Uling king kapamilatan na ning mabie at alang anggang amanu ning Dios mibait kayung pasibayu bilang anak na ning pengaring alang kamatayan, at e ning pengaring ating kamatayan. 24Antimo ing sasabian na ning Kasulatan, “Mengari la king dikut king parang ding sablang tau, at ing sablang kamalan da mengari mu king sampaga na. Lalangi ing dikut at ding sampaga mangatanggal la, 25oneng ing amanu na ning Ginu manatili kapilan man.” Iting amanu ya ing Mayap a Balita a mipanaral kekayu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\