1 PEDRO 4

1Ganakan yu nung nu anti ing kasakitan a delanan nang Cristo keti king yatu. Makanyan munaman, ikayu arian yung mitmung tetagan king lub yu ing mibata. Uling ninuman ing misasakitan a katawan ginulut ne king pamikasala. 2At ngeni, king kekaban na ning bie na aliwa na ing buri ning katawan ing mag-ari keya nune ing kaburian na ning Dios. 3Dakal na ing panaun a ginamit yu king pamirapat-dapat a kalupa na ning karing paganu. Migbabad kayu king manong a dapat. Menusig kayu king buri na ning laman at alang patugut miglasing. Migpasasa kayu king alak angga king e yu na balu ing pamaniaptan yu neng miyabe-abe kayung magkonsuelo. E yu na pikarine ing makasumaming pamanyamba karing idolo. 4Paniglon dang tutu ding paganu nung wari’t ngeni e na kayu makiabe king karelang pamibiebie a mitmung kagaspangan a panugali, inya nanu la pamaniabian tungkul kekayu. 5Oneng pakibatan da iti arapan na ning Dios a makasadiang mukum karing mabie at karing mete. 6Uling ya kabud ing mukum karing mete, inya meging kailangan munaman ing miyaralan la king Mayap a Balita. Mipanaral karela iti ban mie lang kayabe na ning Dios agyamang ikua ra nang mirasnan king kamatayan a mangaintulid karing sablang tau. 7Malapit nang mirinan kawakasan ing sablang bage. Inya kailangan panatag kayu lub at masala kaisipan ba kayung makapanalangin masalese. 8Maygit king sabla, mikakalugud kayung mitmung katapatan uling patawaran na ning lugud ing dakal a kasalanan. 9Makabuklat ya sanang parati king metung at metung kekayu ing kekayung pibalebale at e yu sana sasawan iti. 10Ing balang metung, bilang mayap a talapangasiwa na ning miyayaliwa nang regalu ning Dios, sukat nang gamitan para king ikakayap ning metung at metung ing isanu mang regalu a makapasubali nang tinggap king Dios. 11Ninuman ing talapanaral, sukat nang ipanaral ing amanu na ning Dios, ninuman ing susuyu, sukat yang sumuyung kayabe ning mabilug a sikanan a babie ning Dios. Kanita king sabla-sabla, miyabie ing kapurian king Dios king kapamilatan nang Jesu-Cristo nung kenu mangaintulid king ligaya, at ing upaya angga king kapilan pa man! Amen. 12Pakamalan kung kakaluguran, e yu pagtakan ing mabayat a kapagsubukan a daralanan yu a balamu mo e karaniwan. 13Nune sukat yung ikatula ing mirarakayanan kayu king kasakitan nang Cristo ban potang mipakilala na ing kaligayan na, mikatmuan kayung tula. 14Kapalad yu nung palmuran da kayu uli na ning alagad na kayung Cristo, uling iti mangabaldugan king ing Espiritung babie ligaya, ing Espiritu na ning Dios, manatili ya kekayu. 15Ninuman sana kekayu e ya miparusan uli na ning metung yang makamate tau o mapanako o kriminal o mapanggulu ya. 16Nung mipasakitan kayu uli na ning Cristianu kayu, e yu pikakarine iti, nune pasalamatan ye ing Dios alang-alang king lagyu yung Cristianu. 17Miras na ing aldo para magumpisa na ing pamanukum at ding taung pinili na ning Dios ila ding mumunang diling maukum. Nung kekatamu megumpisa nanu kaya ing maging kararasan da retang taung e maniwala king Mayap a Balitang ibat king Dios? 18Antimo ing sasabian na ning Kasulatan, “Nung tutung masakit para karing mayap ing miligtas, nanu kaya ing kararasan da ring taung alang Dios at palpikasala?” 19Inya detang daralan kasakitan uli na ning iti ya ing kaburian ning Dios para karela, kailangan dang ipaniwalang lubus ing karelang sarili king katapatan a lub ning karela Miglalang, at isundu ra ing pamaniapat dang mayap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\