1 TIMOTEO 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo, ing apostol nang Cristo Jesus, agpang king kaburian na ning Dios a kekatamung Talapagligtas at Cristo Jesus a kekatamung kapanayan. 2Miparala ya kang Timoteo, ing tune kung anak king kasalpantayanan. Mananu na sanang miyabie keka ing grasya, lunus at kapayapan a ibat king Dios Ibpa at Cristo Jesus a kekatamung Ginu. 3Antimo ing pekisabi ku nang mayap keka kanitang papunta ku Macedonia, buri kung manatili ka Efeso uling karin ating mapilan a taung tuturung maling doktrina. Iyutus mu karela king tuknang na lang darapat kaniti. 4Sabian mu munaman karela king e ra sisiran ing karelang panaun karing kwentung a (e) tutu at karing mangakabang listahan da ring makatua. Uling ita ya ing panibatan na ning e pamikaintindi, at iti e makasaup king parasan na ning Dios a mipabalu karing tau king kapamilatan na ning kasalpantayanan. 5Ing parasan na niting panabilin ya ing palablaban ing lugud a manibat king pusung malinis, mayap a pilubluban at tapat a pamanialpantaya. 6Ating mapilan a ginulut kareting bage at mewili la king alang kabaldugan a pamiargu. 7Buri da ing maging talaturu na la ning Kautusan kabang e ra naman aintindian ing karelang paniabian ni ding bage a tuturu da king mitmung tiwala. 8Balu tamu king ing Kautusan mayap ya, nung gagamitan ya king ustung paralan. 9E tamu sa kakalinguan king e la megawa ding kautusan para karing mayap a tau, nune megawa la para karing taung talapanialangsang at kriminal, karing makasalanan at karing e bisang kikilala king Dios, karing alang kabanalan at karing alang takut king Dios, karing taung makamate tata at ima, at karing makamate tau. 10Megawa la munaman ding kautusan para karing taung makipangalugud, karing makipangatawan karing kalupa dang lalaki o babai, karing manguang tau, karing malaram, at mapamikudta o darapat aliwa pang salungat king mayap a doktrina. 11Makayagpang ya iting mayap a doktrina king Mayap a Balita a mipaniwala kanaku ba kung ipanaral. Iti ya ing Mayap a Balita a ibat king maligaya at nuan a Dios. 12Pasalamat ku kang Cristo Jesus a kekatamung Ginu uling dininan na kung sikanan para king obrang iti, at uling kilala na king karapatdapat ku inyang pinili na kung maging talasuyu na. 13Pinili na ku ban sumuyu keya agyamang migsalita kung laban keya. Ligalig ke at lepastangan kanitang minuna. Makanyan man melunus ya kanaku ing Dios uling e ku balu ing daraptan ku kanita uling e ku pa maniwala keya. 14At binie na kanaku ning Ginu ing maglapo nang lunus; binie na kanaku ing kasalpantayanan, at ing lugud a atyu kekatamu uli na ning pangayabe tamu kang Cristo Jesus. 15Oyni ing metung a katutuan a kailangan dang tanggapan at paniwalan ding sabla: dinatang ya i Cristo Jesus keti king yatu ban iligtas na la ding makasalanan at aku ing marok dili karela. 16Oneng iti ya kabud ing sangkan nung inya melunus ya ing Dios kanaku ban king milyari kanaku ipakit nang Cristo Jesus ing maragul nang kapibabatan, at maging pialimbawanan iti para karing salpantaya keya at tanggap lang bie alang angga. 17King metung mung Dios, Aring alang angga, alang kamatayan at e mayayakit miyabie ing kapurian at ligaya king kapilan pa man! Amen. 18Timoteo, anak ko, ipaniwala ku la keka deting panabilin. Iti makayagpang karing ula a mebanggit na king milabas a panaun tungkul keka. Deti sanang amanu ila ding maging sandata mu king kekang pamakiarap king mayap a labanan, 19at ingatan mu sana ing kekang kasalpantayanan at malinis a konsiensia. Ating mapilan a taung e mekiramdam king karelang konsiensia, at uli na niti sinira da ing karelang kasalpantayanan. 20Kabilang la kareti di Himeneo at Alexander; pepaburen ku na la kang Satanas ban mabiasa lang tuknang magsalita laban king Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\