1 TIMOTEO 3

1Tutu ya iting kasebian: Ing ninumang bisang maging talapanibala king iglesia magnasa yang mayap a dapat. 2Inya kailangan king talapanibala ing ala yang kapintasan, metung ya asawa, biasa yang mangawat king sarili na, maisip, kagalang-galang, makabuklat a pibalebale karing tau, at mayap yang talaturu. 3E ya mahilig king alak at e ya mabagsik nune maganaka ya, malugud ya king kapayapan, at e malugud king salapi. 4Kailangan ing balu neng panibalan ing sarili nang pamilya, igagalang de at pamintuan ding anak na. 5Makananu neng pamahalan masalese ning ninuman ing iglesia na ning Dios nung ding mismung katubale na e na la balung pamahalan? 6Kailangan king e ya bayu pa king kasalpantayanan, magkang magmaragul ya at miyatulan ya antimo ing milyari king diablo. 7Kailangan munaman ing igagalang de ring taung e miembru king iglesia ban e de atatsa at ban e ya manabu king silu na ning diablo. 8Kailangan munaman king ding talasuyu king iglesia ing marangal la, tapat magsalita, e mapaninum alak at e sakim. 9Kailangan ing tapat lang manatili king kasalpantayanan at ating malinis a konsiensia. 10Kailangan ing masubuk la pa mu, at nung mayakit lang karapatdapat kanita la paintulutan sumuyu. 11Kailangan king ing babaing asawa ning balang metung karela marangal ya naman: e ya maindredus, nune maisip ya, at tapat king sabla-sablang bage. 12Kailangan king ing talasuyu metung ya asawa, masalese yang manibala karing anak na, at king mabilug nang pibalebale. 13Igalang de ring sabla ing talasuyung tapat king katungkulan na, at atin yang ganap a tetagan mipasiag king kasalpantayanan a miyabie kekatamu king uli na ning pangayabe tamu kang Cristo Jesus. 14Maragul ing kanakung kapanayan a mikit kata king lalung malaguang panaun. Makanyan man susulat ku la deting panabilin 15ban nung sakali mang e ku agad miratang, agad mung abalu nung nanu ing maging panugali mu king pibalebale na ning Dios a mabie, ing iglesia a asias at pundasyun na ning katutuan. 16Tune ping malalam ing misteryo na ning kekatamung relihiun: Pepakit ya king porma ning tau, pepa tutuan ne ning Espiritu, at ikit de ring anghel. Mipanaral ya king mabilug a yatu, peni walan de ring sablang tau, at minukiat ya banua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\