2 CORINTO 3

1Isipan yu galang king pupurian mi na naman ing kekaming sarile? Kalupa ra ke wari ding aliwa a mangailangan pang rekomendasyun para kekayu o ibat kekayu? 2Ikayu mismu ing kekaming rekomendasyun a makasulat karing pusu mi ban akilala ra at abasa ding sablang tau. 3Ikayu ing malino nang sulat Cristo, ing sulat a peparala na king kapamilatan mi. Iti makasulat e king tinta nune king Espiritu ning Dios a mabie, at e karing metabas a batu nune karing pusu da ring tau. 4Asasabi mi iti uli na ning pamagtiwala mi king Dios king kapamilatan nang Cristo. 5Uling king kekeng sarili ala kaming sapat a kagiwan ban daptan iting obra; ing kekaming kagiwan ibat king Dios. 6Ya ing maki kaburian ban maging talasuyu na kami ning bayung kasunduan, ing kasunduan a e mayayakit king misulat a kautusan, nune king Espiritu. Uling makamate ya ing misulat a kautusan, oneng ing Espiritu babie yang bie. 7Nung king kapamilatan na ning Kautusan a makasulat karing tinabas a batu a magdalang kamatayan meyakit ya ing ligaya na ning Dios angga na king e re alawe ding Israelita ing lupa nang Moises, agyang lilipas ing aslag na niting ligaya, 8e kasi lalung maygit ing ligayang darala na ning Espiritu? 9Nung ing Kautusan a migdalang kaparusan makaligaya ya, lalu yang makaligaya ing kasuyuan a magdalang kaligtasan! 10Uli na niti, asabi tamu king ing sadiang ligaya ala ne uling miyalilan ne king lalung maygit a ligaya. 11Nung atin yang ligaya ing linipas na, lalu yang ating ligaya itang manatili king kapilan pa man. 12Uli na ning kapanayan tamung iti, masikan tamu lub. 13E na katamu kalupang Moises a migtalukbung lupa ban e ra akit ding Israelita ing paglako na nitang ligayang ita. 14Tune lang meging masias a buntuk. Angga ngening kapanaunan manatili lang mitatakpan a isip balang babasan de ing matuang kasunduan. I Cristo ya ing milalako king talukbung a iti. 15Angga man ngeni, atin yang takap ing pamisip da balang babasan de ing Kautusan nang Moises. 16Oneng milalako ya ing takap potang marap ya ing tau king Ginu. 17Ing “Ginung” mababanggit ya ing Espiritu, at nung nu ya atyu ing Espiritu ning Ginu, karin ating kalayaan. 18At ngening milako ne ing takap karing lupa tamu, itamung sabla maging aslag na katamu ning ligaya na ning Ginu. At lalu tamung miwawangis king ligaya na king kapamilatan na ning Ginu, ing Ginu ya ing Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\