2 Juan 1

1Ibat ya iting sulat king Matua. Miparala ya king kalugud-lugud a Ima at karing anak na a tune kung pakamalan. Aliwa mu aku ing malugud kekayu, nune pati na ding sablang makakilala king katutuan, 2uli na ning katutuan a atyu kekatamu at manatili kekatamu kapilan man. 3Ibie na sa kekatamu ning Dios Ibpa at i Jesu-Cristo a Anak na, ing grasya, lunus at kapayapan king kapamilatan na ning katutuan at lugud. 4Tutu kung matula uling ikit ku la ding mapilan karing kekang anak a mabibie king katutuan, antimo ing inutus na kekatamu ning Ibpa. 5At ngeni, kalugud-lugud a Ima, atin kung aduan keka: mikakalugud tamu itamung sabla. E ya bayung kautusan ing susulat ku keka, nune ya naman ing sadiang kautusan a ibat pa king kapupurmeruan atyu na kekatamu. 6At iti ya ing kabaldugan na ning lugud a sasabian ku: mibiebie tamu karing kautusan na ning Dios. Ing kautusan a miyabie keta pang minuna ya pin iti: mibiebie tamu king lugud. 7Dakal na la ding mapamirait a dinatang keti king yatu, ding taung e bisang magpatutu king i Jesu-Cristo mikatawan yang tau. Ing taung anti kareta mapaglinlang ya at Kalaban neng Cristo. 8Inya mingat kayu ban e mayalang kabaldugan ing pipagalan yu, nune tanggapan yung lubus ing kekayung ablas. 9Ing ninumang lalabag at e manatili king turu nang Cristo, e ne panuknanganan ning Dios. Panuknanganan ne ning Ibpa at ning Anak ing ninumang manatili king turu nang Cristo. 10Ing ninumang daratang kekayu a e magdala king turung iti, e ye tatanggapan king kekayung pibale-bale ni atuan man! 11Uling misangkut ya ing manatu keya king e mayap nang dapat. 12Dakal ku pa buring sabian kekayu, oneng e king kapamilatan na niting sulat. Pagnasan da kayung dalawan at akapagsalitang miyarapan ban lalung maging ganap ing tula tamu. 13Kukomustan da ka ring anak na ning Kapatad mung Babai a kalupa mung mepili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\