2 TESALONICA 1

1Ibat ya iting sulat kari Pablo, Silvano, at Timoteo. Miparala ya karing miembru na ning iglesia karin Tesalonica, ding pinili na ning Dios Ibpa at ning Ginung Jesu-Cristo. 2Mananu na sanang ing grasya at kapayapan na ning Dios Ibpa at ning Ginung Jesu-Cristo miyabie kekayu. 3Kapatad, kailangan ing parati keng pasalamat king Dios king uli yu. Matulid ing daptan mi iti uling manatiling susulung ing kekayung kasalpantayanan king Dios at susulung antimu rin ing lugud yu king metung at metung. 4Pagmaragul da kayu karing sablang miembru na ning iglesia ning Dios, uli na ning kekayung pamanialpantaya at pamanatili libutad ding sablang kaguluan at kasakitan a kekayung daralanan. 5Iti ya ing katunayan na ning matulid nang pamanatul ning Dios: karapatdapat kayung maging miembru na ning Kayarian na uli na ning kekayung kapibabatan libutad ning kaguluan. 6Daptan na ning Dios ing sukat marapat; pasakitan na la ding babie kaguluan kekayu. 7At ikayu namang mibata dinan na kayung kasnawan at antimu rin ikami. Daptan na iti potang datang yang manibat banua ing Ginung Jesus a kayabe ding mayupaya nang anghel. 8Datang ya libutad ning milalablab a api at parusan na la ding sablang e kikilala king Dios at e tinupad king Mayap a Balita tungkul king Ginu tamung Jesus. 9Ing maging parusa da ya ing alang anggang kapahamakan at pangawale king Ginu at king maligaya nang kayupayan. 10Mapalyari iti potang miras na ing Aldo ning paniatang na keti ban tanggapan ing dangalan a ibie da ring pinili na at parangalan na la ding sablang menalig keya. Makakayabe kayu kareti uling tinggap yu ing Mayap a Balita a penaral mi kekayu. 11Inya parati da kayung ipanalangin king Dios ban maging karapatdapat kayu king kekayung pangayaus. Mananu na sanang ibie na kekayu king kapamilatan na ning upaya na ing sablang mayap yung kapagnasan at iganap ing dapat a bubunga na ning kekayung kasalpantayanan. 12King anti kaniting paralan, arinan yeng dangalan ing lagyu na ning kekatamung Ginung Jesus, at ikayu naman dinan na kayung dangalan agpang king grasya na ning kekatamung Dios at ning Ginung Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\