2 TESALONICA 2

1Ngeni ing tungkul naman king paniatang na ning Ginu tamung Jesu-Cristo, at ing pamanipun na kekatamu arap na: ipakisabi ming mayap kekayu, kapatad, 2king e kayu sa mabibigla o agad pailingasngas a isip king mibalitang dinatang na ing Aldo ning Ginu agyamang sabian da king iti ula o kapabaluan o kaya sulat a ibat kekami. 3E kayu pailinlang kenu man king makananu mang paralan. Uling ing Aldo ning Ginu e datang anggang e mapalyari ing tauling Pamag-rebeldi laban king Dios at ing pangalto na ning Marawak, ing makatalaga king alang kawakasan a parusa. 4Labanan na ing sablang sasamban da ring tau at ing isipan dang banal. Itas na ing sarili na, lungub ya king Templo na ning Dios; karin ya lukluk at ipasiag na king ya ing Dios mismu. 5E yu wari atatandanan? Sinabi ku na kekayu iting sabla kanitang kayabe yu ku pa. 6E pa mu pin milyari iti uling atin pang pipigil at balu yu nung nanu ita. Lunto ya ing Marawak potang datang na ing karampatan a panaun. 7Magobra na ngeni king lihim ing upaya na ning Marawak at ing sukat mapalyari e mibalaus anggang e ya milalako ing pipigil kaniti. Nung milako ne 8lunto ne kanita ing Marawak. Paten ne ning Ginung Jesus potang datang ne king kapamilatan na ning pangisnawa na at lasakan ne ning makasilo nang aslag. 9Lunto ya ing Marawak a kayabe ing upaya nang Satanas at dapat yang miyayaliwang maling tanda at bage pagmumulalan. 10At gamitan na ing miyayaliwang paralan na ning pamaglinlang karing mipapahamak; miligtas la sana deti, nung tinggap da mu at liguran ing katutuan. 11Uling e ra tinggap ing katutuan, pepaburen na na la ning Dios ban alinlang na la ning maragul a kamalian ban paniwalan da ing e tutu. 12Ing maging bunga na niti ya ing miparusan la ngan detang sablang memili king e tutu lugal king ing katutuan ya ing karelang tanggapan. 13Sukat kaming parating babie pasalamat king Dios king uli yung kapatad a pakamalan na ning Ginu. Pasalamat kami uling pinili na kayu bilang mumunang dinan nang kaligtasan king kapamilatan na ning Espiritung papagbanal kekayu, at ning pamaniwala yu king katutuan. 14Inaus na kayu ning Dios king kapamilatan na ning Mayap a Balita a penaral mi kekayu ban akayabe da kayu king ligaya na ning Ginu tamung Jesu-Cristo. 15Inya, kapatad, manatili kayung matatag karing katutuan a tiru mi kekayu, king amanu o king sulat mi. 16Mananu na sanang paligayan na katamu ning Ginu tamung Jesu-Cristo at ning kekatamung Dios a Ibpa a malugud kekatamu, at king kapamilatan na ning grasya na dinan na katamung alang anggang sikanan lub at mayap a kapanayan. 17Katmuan na la sana ding pusu yu king sikanan lub, at dinan na kayung sikanan makarapat at makapagsalita king sablang mayap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\