2 TIMOTEO 2

1Timoteo, anak ku, magpakatatag ka king kapamilatan na ning grasyang atyu kekatamu uli na ning pangayabe tamu kang Cristo Jesus. 2Ding bage a dimdam mu kanaku king arapan ding dakal a saksi keka lang ituru karing taung apagkatiwalan mung turu munaman karing aliwa. 3Kuanan mu ing dake mu king kasakitan bilang mayap a sundalus nang Cristo Jesus. 4Alang sundalus a atyu king katungkulan a mangasankut king bage alang kaugnayan king pangasundalus na. Ing daraptan na ya ing magkapilit yang maging kalugud-lugud king pamuntuk na. 5E ya magtagumpe ing makiligligan, nung e na la tukian ding tuntunan na ning pialung. 6Ing ortelanung magobrang mitmung sipag ya ing ating katuliran king mumunang dake na ning pupul. 7Isipan mung masalese iting sasabian ku keka. Ing Ginu saupan na ka ban aintindian mu ing sablang bage. 8Ganakan me i Jesu-Cristo a sinubling mebie at menibat king lahi nang David; ya ing panaral kung Mayap a Balita. 9Magkakasakit ku at makatanikala anting kriminal uling penaral ke ing Mayap a Balita. Oneng e malyaring itanikala ing amanu na ning Dios. 10Inya pibabatan ku ing sablang bage alang-alang karing pinili na ning Dios ban ila man tanggapan da ing kaligtasan a manibat kang Cristo Jesus a babie ligayang alang kapupusan. 11Tutu ya iting kasebian: “Nung mete tamung kayabe na, mie tamu munamang kayabe na. 12Nung manatili tamung mibabata, makipag-ari tamu munamang kayabe na. Nung tanggian ta ya, tanggian na katamu munaman. 13Nung e tamu tune tapat, ya manatili yang tapat, uling e na atanggian ing sarili na.” 14Ipaganaka mu la karela deting bage at panabilinan mu la king arapan na ning Ginu king e la sa mipatepate karing amanung alang kapupuntan, at makasira mu karing taung makaramdam. 15Gawan mu ing anggang agyu mu ban maging karapatdapat ka king arapan na ning Dios, bilang talapagobrang alang sukat pikarine king obra na, at tapat tuturu king amanu na ning Dios. 16Pangilagan mu ing alang kabaldugan a salita, uling ya ing maging sangkan nung inya lalu lang mirarayu ding tau king Dios. 17Ing aral da mangaring sugat a e kakayap a sisira king katawan. Kabilang la kareting tau di Himeneo at Fileto. 18Linisia la king dalan na ning katutuan at sisiran da ing kasalpantayanan da ring aliwa. Tuturu da king metupad na ing kekatamung pamaniubling mie. 19Oneng ing matibe pundasyun a telakad na ning Dios e ya malyaring magalo at mitatakan yang anti kanini: “Balu na la ning Dios ding bandi na” at “Ing balang mamaus king lagyu na ning Ginu kailangan yang gumulut king pamaniapat e mayap.” 20King mala-palasyung bale, e ding sablang kasangkapan gintu la at pilak; atin munamang megawa king dutung at pila; magagamit la ding aliwa king makabukud a okasyun at ding aliwa king aldo-aldo pamangailangan. 21Ing ninumang meko king dewakan mibilang ya karing kasangkapan a mangamal; magamit ya king makabukud a parasan uling mitalaga ya at atin yang kasilbian king Ginu na. King uli na niti, makasadia yang magamit king balang dapat a mayap. 22Pangilagan mu ing marawak nang pita ning kayanakan. Pagpilitan mung maging matulid, tapat, malugud, payapa at abe da ring taung ating malinis a pusu at mamaus king Ginu. 23Pangilagan mu ing alang kabaldugan a pamakipagsalita a mamungang pamakipate. 24E ya sukat talapakipate ing talasuyu ning Ginu, nune sukat yang maganaka karing sabla, mayap ya at mapibabatang talaturu. 25King kapakumbaban na la tutulid ding kalaban na; mapalyaring dinan na lang panaun makasisi ning Dios at gumulut la king karelang kasalanan at miras la king katutuan. 26Kanita lumino la pamisip at miligtas la king silu na ning diablo a mekabihag karela ban tupad king kaburian na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\