3 Juan 1

1Ibat ya iting sulat king Matua. Miparala ya kang Gayo, ing pakamalan kung kakaluguran. 2Pakamalan kung Gayo, ipanalangin ku king dasan na ka sana niting sulat ku king mayap a kabilian at king masanting a pamikakatawan antimo ing mayap nang kabilian ning bie mung espiritual. 3Tutu kung matula inyang dinatang la ding mapilan a kapatad at belita ra king manatili kang tapat king katutuan at tune mabibie king katutuan. 4Ala nang maygit pang makaibie tula kanaku kesa king damdaman ku ing balita a mabibie la king katutuan ding kanakung anak. 5Pakamalan kung kakaluguran, ing kasuyuan mu karing kapatad, pati na karing e mu kakilala, patutu king tune kang tapat. 6Patutuan da reti ing kekang lugud king iglesia keni. Lalung mayap nung asaupan mu la king karelang pamaglakbe antimo ing karapatdapat karing talasuyu na ning Dios. 7Uling miglakbe la king lagyu nang Cristo at e la tinanggap nanumang saup karing e kikilala king Dios. 8Sukat ta lang saupan deting tau ban mikadake tamu king pangalaganap na ning katutuan. 9Sinulat kung makuyad king iglesia; oneng i Diotrefes a maburing maging manimuna da e na ku pekiramdaman. 10Sabian ku ngan pangaras ku ken ing sablang kalaraman a sinabi na laban kekami. At e pa makagyu iti kang Diotrefes. E na na la buring tanggapan ding kapatad a daratang karin, sasabatan na la pa, at tatabi na lang palualan king iglesia ding bisang tanggap karela! 11Pakamalan kung kakaluguran, e mu pakiapusan ing e mayap a alimbawa; ing mayap ya ing pakiapusan mu. King Dios ya ing ninumang darapat mayap; ing ninumang darapat e mayap e ne pa ikit ing Dios. 12Mayap ing sasabian da ring sabla tungkul kang Demetrio, at makanyan ing pakilala na ning katutuan. Makanyan munaman ing kekaming patutuan kang Demetrio, at balu mu king e ke malaram. 13Dakal ku pa buring sabian keka, oneng e na kaniting sulat. 14Asahan kung mikit kata king lalung malaguang panaun at kanita ta na mipagsalita. 15Datang sa keka ing kapayapan. Kukomustan da ka ring kakaluguran mu keni. Pakikomusta mu na ku man karing sablang kakaluguran tamu ken; king balang metung at metung karela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\