DING DAPAT 1

1King minunang librung sinulat ku, O Teofilo, selese ku ing sablang depat na at ing tiru nang Jesus ibat king kapupurmeruan 2angga king aldo a mitas ya banua. Bayu ya mitas banua milakuan yang panabilin king kapamilatan na ning Banal a Espiritu karing taung pinili na bilang apostol na. 3Kilub ding apat apulung aldo, kaybat ning kamatayan na, maralas yang pepakit karela king miyayaliwang paralan a e karaniwan bilang patutu king ya mabie ya. Ikit de at akasabi na la tungkul king Kayarian ning Dios. 4At inyang makatipun la nganang minie panabilin karela, “E kayu mamako king Jerusalem, nune panayan ye karin ing regalung pengaku na ning Ibpa a asabi ku na kekayu. 5Meminyag ya i Juan king kapamilatan na ning danum, oneng karing daratang a mapilan a aldo mabinyag kayu king Banal a Espiritu.” 6Kayabe de i Jesus kanitang mitipun la ding apostol at kitang da, “Ginu, ibalik mu ne kanyan king Israel ing Kayarian?” 7Pekibat nang Jesus karela, “Ing kayupayan nang Ibpa ku ya ing mitutuldu karing panaun at karing aldo, at e mangaintulid kekayu ing pakibaluan pa nung kapilan la datang. 8Oneng mikatmuan kayung upaya potang datang ne kekayu ing Banal a Espiritu at ikayu ding maging testigu ku king Jerusalem, king mabilug a Judea at Samaria at angga na karing wakas ning yatu.” 9Kaybat nang asabi iti, mitas ya banua kabang makalawe la kang Jesus at pimpanan ne ning biga king panimanman da. 10Makalawe la pa banua kabang paitas ya, inyang bigla lang linto king arap da ring aduang taung makaimalan a maputi. 11Ngara karela, “Lalaking tau Galilea, baket pakatalakad kayu keti at makatalanga banua? I Jesus a ikit yung mitas banua king arap yu datang yang pasibayu, nung makananu yeng ikit mitas banua.” 12Kaybat na nita, migbalik la Jerusalem ding apostol ibat king Bunduk ding Olibo a atin anggang metung a kilometru karayu king siudad. 13Inyang miras la king siudad, tinaglus lang menik ketang kuartung karelang pitutuknangan: i Pedro, i Juan, i Santiago, i Andres, i Felipe, i Tomas, i Bartolome, i Mateo, i Santiago a anak nang Alfeo, i Simon a aktibista, at i Judas a anak nang Santiago. 14Maralas lang mititipun ban miyabe-abe manalangin kayabe da ring babai, i Maria a ima nang Jesus at ding kapatad na. 15Kaybat na ning mapilan a aldo mika pulung la ding talasalpantaya a ating mekad dinalan at aduang pulu heganagana. Tinalakad ya i Pedro ban magsalita. 16Ngana, “Kapatad, kailangan yang matupad ing kasulatan nung nukarin sinabi nang makapauna ning Banal a Espiritu king kapamilatan nang David, ing kasulatan tungkul kang Judas a menimuna karetang dinakap kang Jesus. 17Metung ya i Judas karing meging galame na ning kekaming grupu, uling mepili yang mika dake king kekaming obra.” ( 18Karing salaping tinggap nang Judas para king kataksilan na sinali yang kapirasung gabun at ya namang lugal a kematayan na; menabu yang mumuna buntuk, mitdas ya atian at linual ing heganaganang bituka na. 19Abalitan da ngan iti ding sablang tau Jerusalem, inya king amanu dang sisuan ausan deng “Akeldama” ing marangleng ita. Ngana wari, “Ing Marangle ning Daya.”) 20“Uling makasulat king libru ding Dalit, ‘Milako ya sana tau ing bale na; ala sanang tuknang kilub na. ’Misulat munaman, ‘Kuanan na sana ning aliwang tau ing dake nang gagampanan king kasuyuan.’ 21“Inya kailangan yang makiabe kekami ing katau antimong metung a talapatutu king pangasubli nang mebie ning Ginung Jesus. Kailangan ing metung ya karetang akayabe mi na kabang maglakbe ya ing Ginung Jesus abe mi, manibat king panaun a penaral nang Juan ing pamaminyag na angga na king aldo a meko ya i Jesus libutad tamu at mitas ya banua.” 23Inya inapag da la lagyu ding adua katau: i Jose a ausan dang Barsabas (mipalayawan munamang Justo) at i Matias. 24Kaybat ngarang menalangin, “Ginu, atataruk me pilubluban ing balang tau. Uli na niti, O Ginu, ipakit mu kekami nung ninu kareting adua ing kekang pinili 25ban kuma king kasuyuan at panga-apostol a peinggulutan nang Judas a minta ketang lugal a pangaintuliran na.” 26Kaybat na nita, mibagutan la karing lagyu da ring adua katau. At mebagut ya ing kang Matias, at ya ing digdag da king grupu da ring labing metung a apostol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\