DING DAPAT 13

1King iglesia karin Antiokia ating mapilan a propeta at talaturu. Ila ding makatuki: i Bernabe, i Simeon (a meyaus Negro), i Lucio (a tau Cirene), i Manahen (a kayabe nang meragul ning Gobernador Herodes), at i Saulo. 2Kanitang misan, kabang miyayain lang kasuyuan king Ginu at tutupad king pamag-ayunu, ngana ning Banal a Espiritu karela, “Italaga yu la di Bernabe at Saulo para king obrang itutuk ku karela.” 3Mig-ayunu la at menalangin, kaybat timpak da la ring gamat da karing buntuk da at saka ra na la tinubud. 4Inya, i Bernabe at i Saulo, bitbit da ing tubud na ning Banal a Espiritu, minta la Seleucia at ibat karin miglayag lang papunta king pulu ning Cyprus. 5Karas da Salamina, penaral da ing amanu na ning Dios karing sinagoga da ring Judio. Kasaup de king obra da i Juan Marcos. 6Ikua reng adalakitan ing kabilugan a pulu at miras la angga Pafos. Disnan de karin ing metung a salamangkeru a milagyuan Bar-Jesus. Metung yang Judiong magbansag king propeta ya. 7Kakaluguran neng Sergio Paulo, ing gobernador ning pulu, metung a taung biasa. Pepayaus na la ning gobernador di Bernabe at Saulo, uling buri nang damdaman karela ing amanu na ning Dios. 8Oneng sebatan na la ning salamangkerung i Elimas (ita ing lagyu na king Griego); e na buring mika kasalpantayanan ya ing gobernador. 9Kanita i Saulo a ausan da namang Pablo a mitmu king Banal a Espiritu, linawe neng maratna ing salamangkeru 10at ngana, “Anak ning diablo! Ika ing kalaban na ning sablang bage mayap; mitmu kang pamaglinlang at kapamiraitnan! Kapilan ka tuknang magliku king dalan nang matulid ning Ginu? 11Dugpa ya keka ngeni ing gamat na ning Ginu; mabulag ka at malambat mung e akit ing sala na ning aldo!” Kanita mu rin penamdaman nang Elimas king ating digpang matuling a ulap king mata na, at kakapkap ya at durutdurut manintun tumaid keya. 12Inyang ikit na ning gobernador ing mepalyari, sinalpantaya ya; pigtakan nang e mu nanu ing turu tungkul king Ginu. 13Miglayag ya i Pablo at ding kayabe na manibat Pafos at miras la Perga, Pamfilia. Likuan na lang Juan Marcos karin at migbalik ya Jerusalem. 14Sinulung lang miglakad manibat Perga at miras la Antiokia, Pisidia; king Aldo ning Sabbath minta la king sinagoga at linukluk. 15Kaybat na ning pamamasang meyakua king Kautusan at karing kasulatan da ring propeta pepasabi na karela ning talapangasiwa king sinagoga ing anti kanini: “Kapatad, ikatula ming lubus nung bisa kayung magsalitang ditak ban munie diwa karing taung pesitagun.” 16Tinalakad ya i Pablo at tinas ne ing gamat na; kaybat megumpisa yang migsalita. Ngana, “Kabalen kung Israelita at ikayung sablang paganu a ating takut king Dios, pakiramdaman yu ku! 17Pinili na la ning Dios da reting Israelita ding kekaming makatua, at gewa na lang marangal a bansa ding kekaming kalahi kanitang atyu la pa antimong dayuan karin Ehipto. Linual na la ning Dios karin Ehipto king kapamilatan na ning maragul nang upaya, 18at kilub ding apat apulung banua pibata na lang inantabayanan libutad ning disyerto. 19Gisan na la ding pitung bansang manuknangan Canaan, at binie na karing Israelita ing gabun da reti at karelang bindian 20kilub ding apat a ralan at limang pulung banua. “Kaybat na nita, dininan na lang ukum a menimuna karela angga king panaun nang Samuel a propeta. “ 21At kanitang miniawad lang metung a ari, binie ne karela ning Dios i Saul a anak nang Cis ning tribu nang Benjamin. Ya ing meging ari da kilub ding apat apulung banua. 22Kanitang leko ne king panga-ari i Saul, tilduan ne ning Dios maging ari da i David, at ini ing sinabi na ning Dios tungkul keya, ‘Ikit ku kang David a anak nang Jese king ya ing lalaking buri ku; metung yang lalaking tupad king sablang buri kung iparapat.’ 23Metung ya i Jesus karing meging lahi nang David, at ya ing gewa nang Talapagligtas ning Dios king balen Israel antimo ing pengaku na. 24Bayu na pegumpisan Jesus ing obra na, penaral nang Juan karing sablang memalen na ning Israel king sukat lang sumisi at painggulut karing karelang kasalanan at pabinyag. 25At kanitang malapit na nang ayaring Juan ing misyun na, nganang sinabi karing tau, ‘King pamalak yu ninu aku? Aliwa aku itang kekayung panenayan. Oneng akit yu! Datang ya kaybat ku, at e ku man karapatdapat kalag karing sandalyas a susulud na.’ 26“Kapatad ku, lahi nang Abraham, at ikayung sablang paganu keti a ating takut king Dios: kekatamu miparala iting balita na ning kaligtasan! 27Uling e ra balu ding tau Jerusalem at ding karelang mamuntukan king ya ing Talapagligtas ni e ra la aintindian ding amanu da ring propeta a mababasa king balang Aldo Sabbath. Makanyan man ila mismu ding mekapatutu king ula da ring propeta king kapamilatan na ning pamakamate da kang Jesus. 28Agyamang e la menakit nanumang matulid para isaldak da kang Jesus ing atul a kamatayan, inawad da kang Pilato ing ipapate ne. 29Kaybat dang atuparan ing sablang sasabian da ring Kasulatan tungkul kang Jesus, kildas de king krus at binili re king metung a kutkutan. 30Oneng pepasublian neng mie ning Dios, 31at e mu misan a aldo, nune maralas pepakit ya karetang keyabe-abe nang linibut manibat Galilea angga Jerusalem. Ila ngeni ding peka-testigu na karing memalen na ning Israel. 32At ngeni atyu ke keti ban iyatad mi kekayu ing Mayap a Balita: itang pengaku nang daptan ning Dios karing kekatamung makatua. Ngeni, tiparan na na kekatamung meging lahi ra king kapamilatan na ning pamipasubli nang mie kang Jesus. Antimo ing makasulat king kaduang Dalit, ‘Ika ing kakung Anak; king aldo a iti meging Tata mu ku.’ 34At ini ing sinabi na ning Dios tungkul king pamipasubli nang mie kang Jesus ban kapilan man e ne magbalik pa king kasiran, ‘Babie ku la keka ding banal at siguradung bendisyun a pengaku ku kang David.’ 35Antimo ing sasabian na king metung pang kasulatan, ‘E mu paintulut king ing tapat mung talasuyu dumalan yang kasiran.’ 36Tiparan nang David ing nasa na ning Dios kanitang kapanaunan na at kaybat mete ya. Mikutkut ya siping da ring makatua na, at melaso ya ing katawan na. 37Oneng e ya dinalan kasiran itang pepasublian nang mie ning Dios. 38Ikayu ngan, kapatad ku, sukat yung abalung malino king mipanaral kekayu ing amanu tungkul king pangapatawad da ring kasalanan uli nang Jesus. Sukat yung akilala king ing ninumang maniwala kang Jesus maging malaya ya karing sablang kasalanan a e yu malyaring aligtasan king kapamilatan na ning Kautusan nang Moises. 40Uli na niti, mingat kayu ban iting sinabi da ring propeta e mapalyari kekayu: 41’Lawan yu, ikong mapaninsultu mangapamulala kayu at mate! Uling ing dapat a gagawan ku king panaun yu metung a bage a e yu buring paniwalan, agyamang kaniti atin nang minisplika kekayu!’ ” 42Inyang lulual na la king sinagoga di Pablo at Bernabe, ding tau kimbiran da lang magbalik pasibayu kanitang tutuking Aldo Sabbath ban salitanan da la pa tungkul kareting bage. 43Kalako ra king kapulungan da ring tau, dakal la ding Judio a tinuki kari Pablo at Bernabe at antimu rin ding dakal a paganu a mekonberti king Judaismo. Migsalita la karela ding apostol at penaralan da lang manatiling mibiebie king grasya na ning Dios. 44Itang tinuking Aldo ning Sabbath, halus dinatang la ding sablang tau karin Antiokia ban makiramdam king amanu na ning Ginu. 45Panakit da ring Judio karing dakal a tau, tiblan na la ning maragul a pangalalu. Inya migsalita lang laban king sasabian nang Pablo at ininsultu de pa. 46Oneng lalu lang mesikan a lub migsalita di Pablo at Bernabe. Ngara, “Kailangan ing mumuna ming ipanaral kekayu ing amanu na ning Dios. Oneng anti ning tinggian yu at e yu bibilang mangaintulid king bie alang angga ing kekayung sarili, inya akit yu, lakuan da kayu at karing paganu ke munta. 47Uling ing kautusan a binie na ning Ginu kekami anti ya kanini: ‘Binili da kayung bilang sulu karing paganu ban maging dalan na ning pangakabus ning mabilug a yatu.’ ” 48Inyang dimdam da iti ding paganu metula la at pepasalamat la king Ginu uli na ning amanu na, at meging talasalpantaya la ding sablang mepili para king bie alang angga. 49Mikalat ing amanu na ning Ginu king mabilug a lugal a ita; 50oneng ding Judio sitsutan da la ring mapilan karing masalaping babaing ating lub king Dios at ding lalaking kikilalanan da king siudad. Inagkat da lang lumaban kari Pablo at Bernabe at tinabi da la king karelang distrito. 51Inya pigpag da ri Pablo at Bernabe ing alikabuk karing bitis da bilang tutul karela, at saka na la sinulung papunta Iconio. 52Mikatmuan na la man king tula at king Banal a Espiritu ding talasalpantaya karin Antiokia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\