DING DAPAT 15

1Ating mapilan a taung menibatan Judea; dinatang la king Antiokia at pegumpisan dang tiru karing talasalpantaya ing anti kaniti, “E kayu malyaring miligtas nung e kayu pasirkunsisyun antimo ing aduan na ning Kautusan nang Moises.” 2Maigpit lang mipapagsalita at makiargu karela di Pablo at Bernabe tungkul king pisasabian a iti; inya mepikayari king i Pablo ampon i Bernabe at ding mapilan pang tau Antiokia kailangan lang munta Jerusalem ban makikit karing apostol at karing makatua tungkul kaniti. 3Inya linakad la bilang tubud na ning iglesia, at king pamandalan da king sakup ning Fenicia at Samaria pemalita ra nung makananu lang mekonberti ding paganu. Iti minie maragul a tula karing sablang talasalpantaya. 4Inyang miras la Jerusalem, matula na lang tinggap ning iglesia; antimu rin ding apostol at ding makatua. Pemalita ra karela ing sablang depat na ning Ginu karela. 5Oneng tinutul la ding mapilan karing talasalpantaya a kayanib king pangkat da ring Pariseo at ngara, “Kailangan lang masirkunsisyun ding paganu. Sukat lang iturung tupad king Kautusan nang Moises.” 6Mipulung la ding apostol at ding makatua ban surian da iting pisasabian. 7Kaybat na ning makabang pamibadbaran, tinalakad ya i Pedro at nganang migsalita, “Kapatad, masalang balu yu king kanitang minuna pinili na ku ning Dios ban ipanaral ku ing Mayap a Balita karing paganu ba reng damdaman at layun lang maniwala. 8At ing Dios a makakilala king isipan da ring tau, pepakit na ing tula na karing paganu king kapamilatan na ning pamamie na karela king Banal a Espiritu antimo nung makananu neng binie kekatamu. 9E na la gewang aliwa kekatamu; pepatawaran na la kasalanan uli na ning pamaniwala ra. 10Inya nanu ngeni ing sangkan baket buri ye pang paniubukan ing Dios king kapamilatan na ning buri yung ipapusan karing talasalpantaya ing metung a bage a itamu mismu ni ding makatua tamu e ra agyung pisanan? 11E makanyan! Paniwalan tamu king ing kekatamung kaligtasan kalupa na ning karela; miyabie king kapamilatan na ning grasya ning Ginung Jesus.” 12Alang mekabulad king mabilug a kapulungan kabang makiramdam la king balita da ri Bernabe at Pablo tungkul karing sablang milagru at makapagmulalang bage depat na ning Dios king kapamilatan da libutad da ring paganu. 13Inyang meyari lang migsalita, i Santiago naman ya ing migsalita. Ngana, “Kapatad, pakiramdaman yu ku! 14Kaybat-ibat na pa mung lerawan Simon nung makananu nang minunang pepakit ning Dios ing malasakit na karing paganu inyang atin yang piniling balen karela a maging sarili na. 15Makayagpang lubus iti king inula da ring propeta. Antimo ing sasabian na ning kasulatan, 16’Kaybat na niti magbalik ku, ngana ning Ginu, at italakad keng pasibayu ing miragsa nang bale David. Ibangun keng pasibayu at ibalik king sadia nang leguan. 17Kanita panintunan de ing Ginu ding sablang tau, ding sablang paganu a inaus ku at piniling maging sariling kaku. 18Iti ya ing sasabian ning Ginu a pepabalu kaniti king panaun a malambat nang linabas.’ ” 19Nganang Santiago, “Para kanaku, e tamu sukat pakasakit para karing paganu ing pamaglapit da king Dios. 20Nune kailangan tamung sumulat karela king makagyu na ing mangilag lang mamangan king isanu mang midinatan uli na ning iti miyain karing idolo; king mangilag la king pamakipangalugud, mangilag lang mamangan king karni da ring animal a pete rang e peparayan ampon king pamamangan daya. 21Uling malambat neng mababasa ing Kautusan nang Moises karing sinagoga balang Aldo ning Sabbath, at mipanaral ing turu na king balang balen.” 22Ding apostol ampon ding makatua, at ing mabilug a iglesia, pikayari dang padalang mapilan a taung pekakatawan da a tuki kang Pablo at kang Bernabe karin Antiokia. Pinili da la ring aduang taung kikilalanan da ring talasalpantaya; i Judas a mayayaus Barsabas at i Silas. 23Peparala de karela ing makatuking sulat: “Ding apostol at ding makatua a kekayung kapatad payabut da ing karelang komusta karing sablang kapatad a lahing paganu a manuknangan king Antiokia, Siria, at Cilicia. 24Miras kekami ing balita king ding mapilan a taung ibat kekami keni Jerusalem detangan da kayu at ligaligan at gilu isip king karelang pamagsalita. Makanyan man, ala lang kapaintulutan a ibat kekami para daptan da ita. 25Inya, mipulung kami at pikayari mi ing mamili keng pekakatawan mi at itubud la kekayu. Datang lang kayabe da ring pakamalan ming kakaluguran a Pablo at Bernabe 26a e pasayang king bie a susuyu ra king Ginu tamung Jesu-Cristo. 27Uli na niti, tutubud mi la kekayu di Judas at Silas a munie patutung personal karing bage sinabi mi na kaniting sulat. 28Uling kaburian na ning Banal a Espiritu at kasanmetung na kami kaniti, king e kayu mirinan aliwa pang tuntunan labis kareting makatuking tutung kailangan: 29mangilag kayu king pamangan a miyain karing idolo; e kayu mamangan daya; e kayu mamangan king karni da ring animal a pete rang e peparayan, at dumayu kayu king sablang imoralidad. Pangilagan yu ngan iti at e kayu milisia king matulid. Angga na keni.” 30Pepalakuan da la ring tubud at tinaglus la Antiokia. Karas da karin tinipun da la ring sablang talasalpantaya at binie de karela ing sulat. 31Inyang abasa re ding tau ing sulat, miragdag la tetagan a lub king payu a darala na. 32I Judas at i Silas, anti na ning propeta la naman, ila mismu migsalita lang malambat karing talasalpantaya. Dininan da lang tetagan at sikanan a lub. 33Kaybat dang miglabas ditak a panaun karin, meko na lang kayabe na ning lugud at panalala da ring talasalpantaya at migbalik la karetang mitubud karela. [ 34Oneng pepailakuan ya i Silas karin.] 35Pepaindalan la pa mu karin Antiokia di Pablo at Bernabe. Kayabe da ring aliwa pa, tiru da at penaral ing amanu na ning Ginu. 36E melambat kaybat na nita, nganang Pablo kang Bernabe, “Tara, magbalik kata at dumalo karing kapatad king balang siudad nung nu ta penaral ing amanu na ning Ginu, at lawan ta nung mipakananu na la.” 37Buri nang Bernabe ing ituki re i Juan Marcos, 38oneng para kang Pablo alang sangkan a matulid ing ituki re, uling e ya menatiling kayabe ra angga king kawakasan na ning karelang misyun nune migbalik ya at likuan na la karin Pamfilia. 39Mika mapali lang pamipagsalita angga king birian dang mikawani na la. Tiki neng Bernabe i Marcos at miglayag lang papunta Cyprus, 40ing pinili na namang Pablo ya i Silas. Meko lang kayabe na ning panalangin da ring talasalpantaya king mantabe sa karela ing grasya na ning Ginu. 41Linibut ya i Pablo king kabilugan na ning Siria at Cilicia, at pepasiknangan na la lub ding iglesia karin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\