DING DAPAT 16

1Sinulung yang miglayag i Pablo papunta Derbe at Listra. Manuknangan ya karin ing metung a alagad a milagyuan Timoteo. Metung ya naman alagad i ima na, Judio ya, oneng i tata na Griego ya. 2Ding kapatad karin Listra at Iconio mitmu lang pamipuri kang Timoteo. 3Sinirkunsisyunan neng Pablo uling buri neng ituki bilang kayabe na king pamaglakad na. Depat na iti uling pikabaluan karing Judio karing lugal a deta king i tata na metung yang Griego. 4King pamandalo ra king balang balen, binie da la karing talasalpantaya ding tuntunan a pikayari da ring apostol at ding makatua karin Jerusalem. Penabilin da karela king tuparan da la. 5Inya mesikan la kasalpantayanan ding iglesia at miragdag la bilang aldo-aldo. 6Linakad la angga Frigia at king sakup ning Galacia; e na peintulut ning Banal a Espiritu ing panaral da ing amanu king probinsia na ning Asia. 7Inyang miras la king angganan na ning Misia; sibukan dang dinalakit papunta Bitinia, oneng iti e na peintulut karela ning Espiritu nang Jesus. 8Inya sindu ra na ing pamaglakad da at biltangan de ing Misia at tinaglus la Troas. 9Kanitang benging ita mika vision ya i Pablo; ikit ne ing metung a tau Macedonia a makisabing mayap keya. Ngana, “Taglus ka keni Macedonia at saupan mu kami!” 10Kabud ikit neng Pablo iting vision, agad-agad keng meko papunta Macedonia, uling yari king lub mi king ing Dios ya ing minaus kekami ban ipanaral ing Mayap a Balita karing tau karin. 11King pamaglayag mi ibat Troas minta keng deretso karin Samotracia; itang kabukasan tinaglus ke Neapolis. 12Ibat karin melaus keng linub Filipos, ing siudad ning mumunang distrito ning Macedonia a kolonia na naman ning Roma. Kaybat da ring mapilan ming aldo pamanatili karin, 13minta ke king lele ilug lual na ning siudad king Aldo ning Sabbath. Bala mi atin lang sinagoga karin ding Judio. Migluklukan kami at menaral kami karing babaing mitipun karin. 14Ing metung karing babaing mekiramdam kekami ya i Lydia a tau Tiatira a magtindang telang purpura. Babai yang sasamba king Dios at inaslaganan ne isip ning Ginu ban makiramdam masalese king sasabian nang Pablo. 15Ya ampon ding katubale na pepabinyag la. Kaybat peparalan na kaming amanu. Ngana, “Nung tatanggapan yung aku tune kung talasalpantaya ning Ginu, kukumbiran da kayung tuknang keni kekami.” At e mi apayalian ing kumbira na. 16Misan a aldo kabang papunta kami king lugal a pipanalanginan, seganan na ke ning metung a babaing ipus a maki espiritung marawak. Uli na ning espiritung marawak a atyu keya agyu nang ulan ing daratang a panaun. King pamanula na dakal ya panakitan para karing makibandi keya. 17Tinuki ya kang Pablo ampon kekami at nganang kukulisak, “Talasuyu na la ning Dios a Kakataskatasan ding taung deni! Papasiag da kekayu nung makananu kayung malyaring miligtas!” 18Anti kaniti ing daraptan na kilub ding dakal a aldo, angga king mebuysit ya i Pablo at inarapan ne. Ngana king espiritu, “King lagyu nang Jesu-Cristo yuyutus ku keka ing lumual ka at mabating ka keya!” Kanita mu rin linual ya keya ing espiritung marawak. 19Inyang akilala da ring makibandi kaniting babaing ipus king milako la kapanintunan, siklulu de i Pablo at i Silas at teguyud da la king plasa at inarap karing maki kayupayan. 20Delum da la king arap da ring opisyal Romano at ngara, “Ding taung deti Judio la, at mangulu la king kekatamung siudad. 21Tuturu lang kaugalian a makakontra king kekatamung kautusan; memalen na ke ning Roma at e mi atanggap o atuparan ing sasabian da.” 22Mekiabe la ding memalen karing linigalig kari Pablo at Silas. Pengabak da ring opisyal ing imalan nang Pablo ampon i Silas at layun da lang pepabarug latiku. 23Kaybat da ring e mabilang-bilang a barug a tinggap da, kilung da la king sukulan, at inutus da king guardia ing ikandadu na lang masalese. 24Inyang tinggap ning guardia ning sukulan ing utus, kilung na la king kakilub-kiluban a kulungan at pinosas na la bitis. 25Inyang malalam nang bengi i Pablo at i Silas menalangin la’t migkanta king Dios, at mekiramdam la ding aliwang makasukul. 26Kabud-abud mika ayun a masikan; minugun yang e mu nanu ing sukulan. Mibuklat la ngan ding pasbul at mepatad la tanikala ding sablang makasukul. 27Inyang migising ya ing guardia na ning sukulan at ikit nang makabuklat la ding pasbul begut ne ing espada na, at nasa nang magpakamate uling bala na tinakas na la ding makasukul. 28Oneng kinulait yang masikan i Pablo. Ngana, “E mu panasakitan ing kekang sarili, atyu ke ngan keni!” 29Pepakua yang sulu ing guardia na ning sukulan at pupulayi yang linub king sukulan, at gagalgal yang siniklaud king arap da ri Pablo at Silas. 30Linual na la king sukulan kabang nganang kukutang, “Sabian yu kanaku, ginu, nanu ing sukat kung daptan ba kung miligtas?” 31Ngarang mekibat, “Maniwala ka king Ginung Jesus at miligtas ka at pati na ing mabilug mung pamilya.” 32At penaral da keya at karing katubale na ing amanu na ning Ginu. 33Keta mu ring oras a ita na ning kapitangan bengi linual na la ning guardia king sukulan at inos na la ding karelang sugat at kanita mu rin mebinyag yang kayabe da ring sablang katubale na. 34Kaybat na nita, tiki na lang minuli king bale na at dininan na lang pamangan, at pigsayan na ning mabilug nang pamilya ing pangakonberti da king Dios. 35Itang kabukasan a abak mitubud lang pulis ding opisyal Romano a abe na ning utus a anti keni: “Ibulus yu la ding taung deti.” 36Inya sinabi na ning guardia na ning sukulan kang Pablo, “Inutus da ring opisyal ing ibulus da kayu, ikayung aduang Silas. Inya malyari na kayung mako at lumakad kayung mitmung kapayapan.” 37Oneng nganang Pablo karing pulis, “Ala na la mang ikit nanumang pamikasala kekami, makanyan man pepabarug da kaming latiku arapan na ning publiku, at memalen na ke pa naman ning Roma! Kaybat pepasukul da ke pa. At ngeni buri da keng palakuan lihim? E malyari yan! Paburen yu lang munta keni mismu ding opisyal Romano at ilang sukat mibulus kekami.” 38Belita ra iti ding pulis karing opisyal Romano; mitakutan la inyang abalu rang memalen lang Romano di Pablo at Silas. 39Inya minta la at miniawad lang kapanupayan karela. Kaybat na nita, tinaid da lang linual king sukulan at inawad dang lakuan de sa ing siudad. 40Linual la king sukulan di Pablo at Silas at minuli la king bale nang Lydia; karin da la disnan ding talasalpantaya. Kaybat da lang penaralan at pepatatagan a lub melaus na lang meko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\