DING DAPAT 18

1Meko ya Atenas i Pablo at tinaglus ya Corinto. 2Karin ne atagpuan ing metung a Judio a mayayaus Aquila a tubu Ponto. Karatang-datang nang ibat Italia a kayabe na ning asawa nang i Priscila, uling pepalakuan na la Roma ning Emperador Claudio. Delawan na lang Pablo 3at melaus yang mekipanuknangan at mekiabe megobra karela, uling kalupa na la kapanintunan; mangawa lang tolda. 4Mekiargu ya king sinagoga balang Aldo Sabbath; agkatan na lang paraparehu ding Judio at Griego. 5Inyang dinatang ya i Silas at i Timoteo ibat Macedonia, telaga nang Pablo ing mabilug nang panaun king pamanaral king amanu na ning Dios; patutuan na king arap da ring Judio king i Jesus ya ing Cristo a mipangakung datang. 6Inyang selangsangan de at memagsalita lang miyayaliwang kapanyiran laban keya, pigpag na ing alikabuk king imalan na bilang tutul karela at ngana, “Nung mipahamak kayu ala kayung pamarsalanan nune mu ing sarili yu! Ala na kung pakibatan. Manibat ngeni karing paganu ku munta.” 7Inya likuan na la at mekituknang ya king bale na ning metung a paganung milagyuan Ticio Justo, tau yang sasamba king Dios; kasiping nia mu ning sinagoga ing bale na. 8I Crispo, ing pamuntuk na ning sinagoga, meniwala ya king Ginu at pati na ing mabilug nang pamilya; at dakal la ding aliwa pang tau karin Corinto a mekiramdam king amanu; meniwala la at pepabinyag. 9Misan a bengi, menakit yang vision i Pablo nung nu na sinabi ning Ginu keya, “E ka tatakut, nune isundu mu ing kekang pamagsalita at e ka mimina lub, 10uling kayabe mu ku. E na ka ananu balang ning ninuman, uling kanaku la ding keraklan karing tau king siudad a iti.” 11Inya menatili ya Corinto i Pablo kilub ning pabanua’t kapitna; tuturu na karing tau ing amanu na ning Dios. 12Kanitang mitulduan ya i Galion maging gobernador Romano na ning Acaya misasanmetung la ding Judio; dekap de i Pablo at delum king husgadu. 13Ngarang sinabi, “Ing taung iti agkatan na la ding tau ban samba king Dios king paralan a makasalangsang king yuyutus na ning kautusan!” 14Inyang megumpisa neng makibat i Pablo, nganang migsalitang Galion karing Judio, “Nung iti sanang pisasabian makatungkul ya king metung a kamalian o metung a krimen a merapat, matulid a tutu ing pakiramdaman da kayu ikayung Judio. 15Anti na ning iting piyamanuan tungkul ya karing amanu at karing lagyu at king sarili yung kautusan, ikayu na mismu ing lumutas kaniti. E ku malyaring munie kayatulan tungkul kareting bage!” 16Tinabi na lang lumual king husgadu. 17Pisaup-saup de i Sostenes, ing pamuntuk ning sinagoga, at penumbuk de king arap na ning husgadu. Oneng iti e na bitasang pinsingan Galion. 18Menatili ya pang kayabe da ring talasalpantaya i Pablo karin Corinto. Kaybat na nita, likuan na la at miglayag yang papunta Siria, kayabe na la di Priscila at Aquila. Oneng bayu ya meko ing sasaken da menata ya karin Cencrea at pepasatsat na ing buak na. 19Miras la Efeso at karin ne likuan i Priscila at i Aquila. Minta ya king sinagoga at mekiargu ya karing Judio. 20Inawad da kang Pablo ing manatili ya pang mapilan a aldo karin kayabe ra, oneng e ya mebisa. 21Nune sinabi na karela inyang mamako ne, “Nung kaburian na ning Dios, magbalik ku kekayu.” Makanyan yang memun at meko Efeso. 22Inyang karas na Cesarea melaus ya Jerusalem at kinomustan ne ing iglesia at kaybat tinaglus ya Antiokia. 23Kaybat na ning makuyad a panaun a pamanatili na Antiokia, sindu na ing pamandalo na king distrito na ning Galacia at Frigia. Inatdanan na lang sikanan lub ding sablang talasalpantaya. 24Ating metung a Judiong milagyuan Apolos at tubu ya Alejandria, dinatang ya Efeso. Atin yang gelingan king pamagsalita at kabisadu na la ding sablang Kasulatan. 25Mituruanan ya tungkul king Dalan ning Ginu at kayabe na ning malablab a panamdam magsalita ya at tuturung ustu tungkul kang Jesus. Makanyan man, ing binyag nang Juan ya mu ing balu na kanita. 26Megumpisa yang migsalitang alang takut kenu man king sinagoga. Inyang abalitan de ri Priscila at Aquila, kimbiran de at tiki keta karela at tiruanan de king lalung maragul a kamalinawan tungkul king Dalan ning Dios. 27Kaybat na nita, binalak nang Apolos ing munta ya karin Acaya. Inya seupan de ring talasalpantaya karin Efeso at pemaralan rekomendasyun karing talasalpantaya a dasnan na Acaya. Inyang miras ya karin, meging maragul yang kasaupan karetang tinanggap king kasalpantayanan king kapamilatan na ning grasya ning Dios. 28Uling king masanting nang pamagmatulid simbut na la ding Judio king pamiargu arap ning publiku; pepatunayan na karela king kapamilatan da ring Kasulatan king i Jesus ya ing Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\