DING DAPAT 19

1Kabang atyu karin Corinto i Apolos, linibut ya i Pablo king kalibudtan na ning probinsia at miras ya Efeso. Karin atin yang disnan a alagad, 2at kitnan na la, “Tinggap ye ing Banal a Espiritu kanitang meniwala kayo?” Ngarang mekibat, “Ali mi ya. E mi pa kapilan man dimdam king ating Banal a Espiritu.” 3Nganang kinutang, “Makananu kayung mebinyag?” “King binyag nang Juan,” ngarang mekibat. 4Nganang Pablo, “Ing binyag nang Juan para kareta yang peinggulut karing karelang kasalanan; at sinabi na karing memalen ning Israel king sukat lang maniwala ketang daratang a katuki na, ing buri nang sabian, i Jesus.” 5Inyang dimdam da iti, pepabinyag la king lagyu ning Ginung Jesus. 6Timpak na lang Pablo ding gamat na karela, at tinipa ya karela ing Banal a Espiritu; megumpisa lang migsalitang miyayaliwang amanu at penaral da naman ing amanu na ning Dios. 7Ating labing adua katau karing taung deti. 8Minta ya i Pablo king sinagoga. Kilub ding atlung bulan migsalita yang alang takut karing tau; makiargu ya karela at agkatan na lang alang patugut tungkul king Kayarian ning Dios. 9Oneng masias la buntuk ding mapilan karela at e la bisang maniwala at insultuan de pa ing Dalan ning Ginu king pamagsalita ra arap ding taung makatipun. Inya likuan na lang Pablo at tiki na la ding talasalpantaya; at balang aldo mitatag yang diskusyun king sala de lectura nang Tirano. 10Iti menatiling aduang banua angga king ding sablang manuknangan king probinsia na ning Asia, Judio ampon paganu, ikua rang mirasnan king amanu na ning Dios. 11Dinapat yang miyayaliwang milagru ing Dios king kapamilatan nang Pablo. 12Pati ding panyu at sakbibing ginamit na kakaskas da la karing masakit at milalako ing sakit da at linual la karela ding marawak a espiritu. 13Ating mapilan a Judio a libut-libut karing miyayaliwang lugal at manabi karing marawak a espiritu. Makiapus la namang gagamit king lagyu nang Jesus king pamanabi ra karing marawak a espiritu. Ngarang magsalita karing marawak a espiritu, “Mamintu kayu kanaku king lagyu nang Jesus a ipanaral nang Pablo.” 14Ding darapat kaniti ila ding pitung lalaking anak na ning metung a Pekapun ding Paring Judio a milagyuan Esceva. 15Oneng nganang makibat karela ning marawak a espiritu, “Balu ke i Jesus at akikilala kia naman i Pablo; oneng ikayu, ninu ikayu?” 16Ing taung alipnan na ning marawak a espiritu delusungan na lang mitmung bengisan angga king adaig na la. Pupulayi lang memaglual king bale na; sugatan la at megabak a imalan. 17Abalitan da ngan iti ding Judio at paganu a manuknangan Efeso; tiblan na la ngan ning maragul a takut at lalu yang mirinan maragul a dangal ing lagyu na ning Ginung Jesus. 18Dinatang la ding keraklan karing talasalpantaya at tatanggapan da at papasiag king publiku ing sablang depat dang pamikasala. 19Ding keraklan naman karetang darapat salamangka tinipun da la ding libru da at silaban da la king durungutan da ring sabla. Kinwenta da la ring libru at meyakit king mika alaga lang limang pulung libung salaping pilak. 20King anti kaniting mayupayang paralan mikalat ing amanu na ning Ginu at lalung meging mayupaya. 21Kaybat dang mepalyari deti, tingka nang Pablo ing maglakbe king kabilugan na ning Macedonia at Acaya at kaybat taglus ya Jerusalem. “Kaybat kung ikuang miras karin,” nganang sinabi, “kailangan ing dumalo ku naman Roma.” 22Inya tinubud na la karin king Macedonia ding adua karing kasaup na: di Timoteo at Erasto, kabang ya mismu menatili ya pa king probinsia na ning Asia. 23King panaun a ita, kanita naman mika maragul a kaguluan karin Efeso uli na ning Dalan ning Ginu. 24Ating metung a platerong milagyuan Demetrio. Gagawa yang malating larawan a pilak ning templo ning diosang Artemis. Ing kapanintunan nang iti babie maragul a panakitan karing magobra. 25Inya pilungan na la ngan Demetrio, kayabe da ring aliwa pang kalupa ra kapanintunan at ngana karela, “Abe, balu yu king ing kekatamung kanawan king bie manibat king obrang iti. 26Sasaksian yu at daramdaman mismu nung nanu ing daraptan na niting taung ausan dang Pablo. Sasabian na king ding dios a gewa da ring tau e la tutung dios at akakua na lang apapaniwalan ding dakal a tau maging keti king Efeso at halus king kabilugan a probinsia na ning Asia. 27Uli na niti, makapanganib masira iting kapanintunan tamu. E mu ita, mamitamit ya namang milako kabaldugan ing templo na ning maulang diosang i Artemis at makapanganib masira ing dangalan na, ing diosang sasamban da ring sabla king Asia at king mabilug a yatu!” 28Kabang pakiramdaman da iti, mimua la ding dakal a tau at ngarang kukulisak, “Ala yang kaparis i Artemis a diosa na ning Efeso!” 29Mikalat ing kaguluan king mabilug a siudad. Ding mangulu dekap da la ri Gayo at Aristarco, ding aduang tau Macedonia a kayabe nang maglayag Pablo, keladkad da lang dela king teatro. 30I Pablo mismu bisa yang palto arap da ring mangulu, oneng e re peintulutan ding talasalpantaya. 31Ding mapilan karing manungkulan king probinsia a kakaluguran na peparala la naman amanu keya. Pakisabi ra kang Pablo king e ya sa papalto king teatro. 32Samantala, magulu ya ing mabilug a kapulungan; ating mapilan a kukulisak king anti keni, ding aliwa naman anti keta ing kukulio ra, uling keraklan karela e ra man balu ing sangkan nung baket mitipun la karin. 33Inisip da ring mapilan king i Alejandro (Alexander) ya ing maki pasari, uling ya ing pepasampan da ring Judio king entablado. Kanita sininial ya i Alejandro (Alexander); tinas ne ing gamat na at sibukan nang magsalita at magdipensa king arap da ring tau. 34Oneng inyang akilala rang metung yang Judio, lalu rang kilisak agnan-agnan ing metung mung bage kilub ding aduang oras, “Ala yang kaparis i Artemis a diosa na ning Efeso!” 35Bandang tauli, ding dakal a tau ikua na la mu ring apapanahimikan ning sekretaryu ning siudad. Nganang migsalita, “Memalen ning Efeso, balu da ring sabla king ing siudad na ning Efeso ya ing mimingat king templo na ning maulang Artemis at king banal a batung menabu ibat banua. 36E na apayalian iti ning ninuman. Inya sana manahimik kayu at e kayu mamalagua. 37Dela yu la deting tau keti agyamang ala lang penakawanan a templo o ala na la man sinabing marawak laban king kekatamung diosa. 38Nung i Demetrio ampon ding magobra na atin lang susuplung laban king ninuman, atin namang aldo pamaglitis karing husgadu at atin namang taung tatalan upaya; sukat lang karin miyamanu. 39Nung atin pang aliwang bage buri yu, kailangan pisabian king piyarapan da ring memalen agpang king yuyutus na ning kautusan. 40Uling pota isipanan da katamung mangulu uli na ning mepalyari king aldong iti. Alang kamamatulid ing nanumang mua a anti kaniti at ala tamung aibie nanumang matulid para kumanian tamu.” 41At kaybat nang asabi iti, sera na na ing pamipulung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\