DING DAPAT 20

1Inyang metahimik na, minaus yang pulung i Pablo karing talasalpantaya. Kaybat na lang arinan tetagan a lub king pamagsalita na, memun ya karela. Kaybat na nita, meko ne at tinaglus ya king Macedonia. 2Leganasan na lang pintalan ding puruk karin at maralas na lang penaralan king e la paisira lub. Miras ya Grecia at 3menatili yang atlung bulan karin. Magsadia neng munta Siria inyang atuklasan nang atin lang lihim a tatangka ding Judio laban keya; inya inisip nang magbalik ya king delanan na Macedonia. 4I Sopater a anak nang Pirro a tau Berea, ya ing kayabe nang miglakad; antimu rin i Aristarco at i Segundo a tubu karin Tesalonica; i Gayo a tubu karin Derbe; i Timoteo; at i Tiquico ampon Trofimo a menibatan king probinsia na ning Asia. 5Minuna lang menulakan at penaya da kami karin Troas. 6Menulakan kami ibat Filipos kaybat na ning Piesta ning Tinape Alang Lebadura, at kalabas da ring limang aldo ikua mi lang akayabe karin Troas, at menatili kaming paruminggu karin. 7Domingo kanita inyang mitipun kami para king pamisulusulu anting mikakapatad. Migsalita ya i Pablo karing tau at e ya tinuknang migsalita angga itang kapitangan bengi, uling mako ya ita mu ring kabukasan. 8Dakal la ding sulu ketang kuartu babo nung nu ke mipulung. 9Ing metung a kayanakan a milagyuan Eutico makalukluk ya king pasamano na ning awang; anti na ning e mayayari ing pamagsalita nang Pablo, mitundu neng mitundu i Eutico angga na king mipatudtud ya at menabu king gabun ibat king katlung palapag. Mete ne inyang diklut de king gabun. 10Oneng tinipa ya i Pablo at selakban ne at kinaul. “E kayu migaganaka,” nganang sinabi, “mabie ya pa!” 11Kaybat na nita, menik yang pasibayu; memisi yang tinape at mengan. Kaybat nang migsalitang malambat karela angga itang saslag ne ing aldo, meko ne i Pablo. 12Ita namang kayanakan inuli reng mabie keta karela at ing tula ra e makanyan-kanyan. 13Tinaglus keng sinake king barku at menulakan kaming papunta Assos. Karin mi ya paindalanan at isake i Pablo. Penabilin na kekami iti uling maglakad ya king mamala papunta karin. 14Inyang mikit kami karin Assos, seke mi ya at tinaglus kami Mitilene. 15Manibat karin menulakan keng pasibayu at sinadsad malapit Quio itang kabukasan. Kalabas na ning metung pang aldo miras ke Samos at tinuki pang aldo sinadsad ke Mileto. 16Binalak nang Pablo ing maglayag ya at dumalan Efeso ban e masayang ing panaun king pamandalan king probinsia na ning Asia. Mamirapal yang miras Jerusalem, nung malyari mu rin king kayaldawan na ning Pentecoste. 17Inyang atyu Mileto i Pablo menabilin ya karin Efeso; pekiduang na king pakikitan de sa ring makatua. 18Ngana karela inyang datangan de, “Baluan yu nung makananu ing pamibiebie ku manibat na kanitang kapupurmeruan a aldo a akayabe yu ku king probinsia na ning Asia. 19Siyuan ke ing Ginu king mitmung kapakumbaban, kasakitan, at kapagsubukan a miras kanaku uli na ning tangka ra laban kanaku ding Judio. 20Baluan yu king ala kung pigkaimut nanuman a malyaring makasaup kekayu kanitang kasalukuyan kung manaral at tuturu kekayu, maging king publiku o maging karing sarili yung pibalebale. 21Parehu ku lang inagkat painggulut ding Judio at paganu king kasalanan da at magbalik a lub king Dios at maniwala king Ginung Jesus. 22At ngeni, bilang kapamintuan king Banal a Espiritu, munta na ku Jerusalem. E ku balu nung nanu ing malyari kanaku karin. 23Ing bukud mung balu ku ya iti: king balang siudad dirinan na kung babala ning Banal a Espiritu king ing sukulan at miyayaliwang kaligaligan ila ding makapanaya kanaku. 24Oneng para kanaku e ku masiadung dirinan ulaga ing bie ku ban akua ku mu sanang agampanan ing kanakung misyun at apupus ing obrang binie nang daptan ku ning Ginung Jesus a alang aliwa nune ing apanaral ku ing Mayap a Balita ning grasya ning Dios. 25“Lumba-sumaka ku libutad yu, manaral tungkul king Kayarian ning Dios. At ngeni balu ku king ninuman kekayu e na na ku akit pasibayu. 26Inya ngeni asabi kung matimid kekayu: nung wari’t ninuman kekayu mabating ya, ala kung pakibatan nanuman tungkul keya. 27Uling king pamipabalu ku kekayu king kabilugan nang parasan ning Dios, ala kung selikut nanuman. 28Ingatan yu sa ing kekayung sarili at ing mabilug a kawan a binili na ning Banal a Espiritu king kekayung kapanibalan. Pastulan ye sa ing iglesia na ning Dios a pemuhunan na king mismung daya na ning Anak na. 29Balu ku king kalako ku, datang la kekayu ding mabangis a asung-gubat, at e re patawaran ditak mu man ing kawan. 30Agyang karing kayabe yu mismu, atin kekayu a magsalitang kalaraman ba da lang atake king kamalian ding talasalpantaya. 31Uli na niti, mingat kayu at tandanan yu nung makananung king aldo at bengi kilub ding atlung banua e ra kayu selanan tiru angga na king petakanan keng lua ing balang metung at metung kekayu. 32“At ngeni panibala ra kayu king lingap ning Dios at king amanu nang magdalang grasya. Atin yang kayupayan mitalakad kekayu at munie king bendisyun a sasadia na para karing sablang pinili na. 33Ala kung pigimbutan king kekayung pilak o gintu o imalan. 34Ikayu mismu balu yu nung makananu ku lang ginamit ding gamat kung deni king pamagobra ban panintunan ku ing kabiayan a kailangan ku at kailangan da ring kasaup ku. 35Depatan ku ing makanyan ba kung ipakit kekayu nung makananu tamung sukat pigisanan ing kekatamung sarili ban saupan la ding maina, kabang gaganakan ta la ding amanung sinabi na ning Ginung Jesus mismu, ‘Lalu yang mapalad ing babie kesa king tatanggap.’ ” 36Kayari nang migsalitang Pablo, siniklaud yang kayabe ra at menalangin. 37Kikiak la ngan; kinaul de at penuma kabang mamun ya karela. 38Penamdaman dang lalu itang sinabi na king e ra ne akit pasibayu. Kaybat na nita, inantabayanan de angga king barku a seken na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\