DING DAPAT 21

1Memun ke karela at melaus na keng meko. Miglayag na kami at dinalakit matulid papunta Cos. Itang kabukasan miras ke Rodas, at manibat naman karin tinaglus ke Patara. 2Disnan mi ya karin ing metung a barkung papunta Fenicia; ya ing seken mi at pasibayu keng menulakan. 3Miras kami angga ketang lugal a ababatiawan mi ne ing Cyprus; karin ke migbanda mauli ban dasan mi ya ing Siria. Sinaka kami karin Tiro kabang manguldas ya king sake nang karga ing barku. 4Disnan mi la karin ding mapilan a talasalpantaya at mekituknang ke karela kilub ning paruminggu. King agkat na ning Banal a Espiritu sinabi da reti kang Pablo king e na sa babalaus ing pamunta na king Jerusalem. 5Inyang miras ing oras a lakuan mi na la, meko kami mu rin at sindu mi ing kekaming pamaglayag. Ila ngan, pati asawa ra at anak, inatad da kami angga king lual ning siudad. Siniklaud ke ngan king pasigan at menalangin. 6Kaybat ming mipapamun sinake na kami king barku at ila naman minuli na la bale ra. 7Sindu mi ing kekaming pamaglayag. Manibat Tiro tinaglus ke Tolemaida. Kinomusta mi la ding talasalpantaya karin at melaus keng mekituknang metung a aldo karela. 8Kabukasan, meko kami at sinadsad ke Cesarea. Pintalan mi ya karin ing bale na ning ebanghelistang i Felipe. Keta keya karin ke mekituknang. Metung ya i Felipe karing pitu kataung mepili karin Jerusalem. 9Atin yang apat a anak a dalaga; papasiag da ing amanung ipayabut na ning Dios karela. 10Atin na keng mapilan a aldo karin inyang dinatang yang ibat Judea ing metung a propetang milagyuan Agabo. 11Ikami ing saria na. Karas na, kelag ne ing sinturun nang Pablo, at saka ne penali karing sarili nang gamat ampon bitis at ngana, “Oyni ing sasabian na ning Banal a Espiritu: ‘Ing makabandi kaniting sinturun igapus deng makanyan ding Judio king Jerusalem, at iyintriga re karing paganu.’ ” 12Kabud dimdam mi iti, ikami ampon ding aliwa pang taung atyu karin, pekisabi mi kang Pablo ing e ne malalaus pupunta Jerusalem. 13Oneng nganang mekibat, “Ba, baket tatangis kayung makanyan? Buri yu kung masira lub? E mu ing makasadia kung igapus da Jerusalem, agyang mate karin makasadia ku alang-alang king Ginung Jesus.” 14E mi ya apilit, inya ala na keng sinabi nune na mu, “Ing kaburian na ning Ginu ya ing matupad.” 15Kaybat ming menatiling mapilan a aldo karin, geyak mi na ing karga mi at menulakan kami papunta Jerusalem. 16Tinuki la naman kekami ding mapilan a alagad a ibat Cesarea. Tiki da kami king bale a pituknangan mi. Bale neng Mnason a tau Cyprus, at meging talasalpantaya ibat na kanitang minuna. 17Matula da keng tinggap ding talasalpantaya inyang miras na ke Jerusalem. 18Itang kabukasan, tiki na keng Pablo ban dalawan ya i Santiago. Disnan mi la keta keya ding sablang makatua na ning iglesia. 19Pinuge na lang Pablo at minie yang ganap a balita tungkul king sablang depat na ning Dios libutad ding paganu king kapamilatan na. 20Kaybat deng pekiramdaman, pepasalamat la ngan king Dios at ngara kang Pablo, “Akakit mu pin ngeni, kapatad, libu-libu la ding Judio a talasalpantaya. Tutu la ngang tapat king Kautusan. 21Abalitan da ka ampon ing ipanaral mu karing sablang Judio a manuknangan karing bansa da ring paganu. Ipanaral mu kanu king painggulutan da ne ing Kautusan nang Moises. Sasabian mu pa kanu king e ra na la kailangan sisirkunsisyunan ding anak da ni e ra na sukat tuparan ing ugaling Judio. 22Siguradung abalitan da kanyan ing paniatang mu keti. Balu mu nung nanu ing sukat daptan? 23Tuparan mu sa ining sasabian mi keka. Ating apat a lalaki keti a maki panata. 24Tukian mu la at makiabe ka karela king seremonia na ning pamaglinis at ika ing mamayad king gastus da; kanita akua da lang apasatsat deng buntuk da. King anti kanyan a paralan abalu da ring sabla king alang katutuan ing isanu mang bage a abalitan da na tungkul keka. Nune lalu ra pang akilala king ika mismu tutuntun ka king Kautusan nang Moises. 25Tungkul naman karing paganu a meging talasalpantaya; peparalan mi lang sulat nung nu mi sasabian karela ing pikayari mi king e la sukat mamangan king isanu mang pamangan a miyampang karing idolo o king isanu pa mang daya o karing animal a mepate a e ra peparayan at dumayu la king nanumang pamakipangalugud.” 26Uli na niti, tiki na lang Pablo ding apat a lalaki at itang kabukasan gimpanan na ing seremonia na ning pamaglinis a kayabe ra. Linub ya king Templo at tikda na nung kapilan mapupus ing seremonia na ning pamaglinis, at nung kapilan ya miyain sakripisyu para king balang metung karela. 27Inyang malapit na lang milabas ding pitung aldo, ding mapilan a Judio a menibat king probinsia na ning Asia ikit de i Pablo kilub ning Templo. Sitsutan da la ring sablang tau karin ban dakpan de i Pablo. 28Ngarang kukulisak, “Kabalen a Judio, meko keni, sumaup kayu kekami. Oyni ing taung maski nu ya munta tuturu na la ding sabla laban karing memalen na ning Israel, laban king Kautusan nang Moises at laban kaniti mismung Templo! Ngeni tiki na la pang linub keti king Templo ding mapilan a paganu at dinatan de iting banal a lugal!” ( 29Sinabi ra iti uling ikit deng kayabe nang Pablo king siudad i Trofimong tau Efeso at bala ra tiki neng Pablo kilub ning Templo.) 30Agad mikalat ing kaguluan king mabilug a siudad at agnan-agnan lang dinalusung ding tau at dekap de i Pablo. Keladkad deng liwal king Templo, at kanita mu rin sera da la ring pasbul ning Templo. 31Paten da ne sa i Pablo, oneng miras ing balita king komandante da ring sundalung Romano. 32Agad-agad yang mituking opisyal at sundalus ing komandante, at marapal lang dinalusung karing dakal a taung migugumguman. Inyang ikit de ring tau ing komandante ampon ding sundalus a kayabe na, tiknangan deng panasakitan i Pablo. 33Lepitan ne ning komandante i Pablo; peparakap ne karing sundalus na at inutus nang igapus de karing aduang tanikala. Kanita nganang kinutang, “Ninu ing taung ini at nanu ing depat na?” 34Kilio ding mapilan karing tau ing metung a bage, ding aliwa naman aliwang bage ing kukulio ra. Tutung maragul ing kaguluan, inya e na akuang abalu ning komandante nung nanu ing tune milyari; inya inutus na karing sundalus ing ipanik de i Pablo king kuartel. 35Ikua reng alapit king eran at mepilit deng binuat uling e ra la agyung aguantan king kaguluan ding tau. 36Tatagal la ngan kang Pablo at ngarang kukulisak, “Paten ye!” 37Inyang malapit da neng ilub i Pablo king kuartel, nganang migsalita king komandante, “Malyari da kayung akasabi sagule?” “Ba, biasa kang Griego?” nganang kinutang ning komandante. 38“Nung makanyan aliwa ika itang tau Ehipto a menimuna kanitang aldo king metung a rebolusyun at mekapanuking anggang apat a libung teroristang pakasandata king disyerto?” 39Nganang mekibat Pablo, “Metung kung Judio, bait karin Tarso, Cilicia, metung kung memalen na ning metung a importanting siudad. Inya paburen yu ku sanang makapagsalita karing tau.” 40Dininan neng kapaintulutan ning komandante, inya tinuklu ya i Pablo king babo ning eran at tinas ne ing metung nang gamat ba lang manahimik ding tau. Inyang menahimik la, migsalita ya i Pablo karela king Hebreo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\