DING DAPAT 25

1Atlung aldo kaybat nang dinatang Festo king probinsia, meko ya Cesarea at minta Jerusalem. 2Karin, ding pamuntuk da ring pari at ding aliwa pang pamuntuk da ring Judio inapag da kang Festo ing susumbung da laban kang Pablo. Pekisabi ra kang Festo, 3antimong dapat nang mayap karela, ing pabalik ne sa Jerusalem i Pablo. Inawad da iti uling pikayari da ing papate re kabang dalan. 4Nganang Festo, “Makasukul ya pa i Pablo karin Cesarea at aku mismu e na lambat magbalik ku karin. 5Ba’t e yu la patukian kanaku karin Cesarea ding kekayung peka pamuntuk at isampa yung pasibayu ing dalum laban kang Pablo, nung ating nanumang marawak a depat na.” 6Menatili yang kayabe ra i Festo a manga-walu o apulu pang aldo at kaybat minuli ne Cesarea. Itang kabukasan na ning pangaras na karin linukluk ya king husgadu at inutus nang iyarap de keya i Pablo. 7Karas nang Pablo, migpadurut la keya ding Judio a menibat Jerusalem at pegumpisan da ing pamisampa karing dakal at mangabayat a bintang laban keya a e ra naman apamatutuanan. 8Oneng nganang migdipensang Pablo para king sarili na, “Ala kung depat nanumang laban king Kautusan da ring Judio o laban king Templo o kaya laban king Emperador ning Roma.” 9King imbut nang magpalugud Festo karing Judio, nganang kinutang kang Pablo, “Bisa na ka mang magbalik Jerusalem ban karin ka malitis king arap ko?” 10Pekibat nang Pablo, “Atyu ku ngeni makayarap king husgadu na ning Emperador at keti ku pa mu sukat malitis. Ala kung depat a pamikasala laban karing Judio, at ikayu mismu masalang balu yu yan. 11Nung lebagan ke ing kautusan at atin kung depat a mangaintulid king sentensiang kamatayan e ku tututulan. Nung alang katutuan karing bibintang da laban kanaku e ku sukat manabu king gamat da. Mapelar ku king Emperador.” 12Kanita i Festo, kaybat nang mekisangguni karing tagapayu na, nganang mekibat, “Mamapelar ka king Emperador, inya king Emperador ka munta.” 13E melambat kaybat na nita, dinatang ya Cesarea ing Aring Agripa at i Berenice ban dalawan de at pugayan i Festo. 14Inyang miglambat na lang bagya karin abuklat nang Festo king ari ing kasu nang Pablo. Ngana, “Ating metung a makasukul keti a akalakuanan na pa ning administrasyun na ning Gobernador Felix; 15at kanitang minta ku Jerusalem ding pamuntuk da ring pari at ding makatua da ring Judio biklat dang pasibayu kanaku ing kasu, at inawad da kanaku ing sentensiahan ku ne. 16Oneng sinabi ku karela king e ra ugali ding manungkulan na ning Imperyo ning Roma ing ipapate re ing ninumang taung bibintanganan dang pamikasala anggang e na la akayarap king husgadu ding bibintang keya, at anggang e mika panaun idipensa na ing sarili na king bibintang da laban keya. 17Kanitang dinatang la keti, e ku pepasayang panaun. Itang kabukasan agad kung linukluk king husgadu at inutus kung iyarap de kanaku ing tau. 18Inyang ikua rang mekapiarap king husgadu, ala na la mang inarap nanuman karing pamikasalang isipan kung iyapag da. 19Ing karelang piyamanuan laban keya makatungkul mung bukud king sarili dang relihiun at tungkul king metung a taung milagyuan Jesus. Mete ne kanu ing taung iti, oneng pipilit nang Pablo king mabie ya. 20E ku balu nung makananu kung alutasan ing pisasabian a ita, inya kitang ku kang Pablo nung bisa yang karin ne Jerusalem malitis tungkul karing bibintang da laban keya. 21Oneng minapelar ya i Pablo; inawad na ing e ya milalako guardia at ing Emperador ya ing lumitis king kasu na. Inya inutus ku ing guardian ya anggang e ke akuang aparala king Emperador.” 22Nganang Agripa kang Festo, “Buri keng pakiramdaman personal yang taung yan.” Nganang mekibat Festo, “Bukas mu rin damdaman me.” 23Itang kabukasan dinatang ya i Agripa at i Berenice, kambe ning makule seremonia at antabayanan da ring matas a opisyal militar at ding matenakan a memalen na ning siudad. Melaus lang linub king sala na ning Gobernador. Inutus nang ilub da ne i Pablo. 24Inyang atyu ne karin i Pablo, migsalita ya i Festo. Ngana, “Kagalang-galang a Aring Agripa at ikayung sablang keti makarungut abe mi: Oyni ing taung dadalum na kanaku ning mabilug a bansang Judio, maging ding keti, maging ding karin Jerusalem. Kukulisak da king e ne sukat paburen manatiling mabie. 25Oneng e ku manakit nanumang depat na a mangaintulid mo sanang sentensiang kamatayan. At anti na ning ya mismu minapelar ya king Emperador, birian ku nang ipadala ke keya. 26Oneng ala ku pang apipihu nanuman tungkul keya a malyari ku mo sanang isulat king Emperador. Uli na niti, dela ke keti king arap yu, lalu na kekayu, Kagalang-galang a Aring Agripa, ban kaybat yung ininbestiga ing kasu na, atin kung malyaring asulat. 27Uling balamu para kanaku ala king matulid ing iparala ke ing metung a makasukul nung e naman masalese ing bintang laban keya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\