DING DAPAT 4

1Kasalukuyan da pang magsalita karing tau di Pedro at Juan inyang linapit la karela ding pari, at ing kapitan ding guardia ning Templo, at ding Saduseo. 2Kalilingasngas da king ding aduang apostol tuturu da king sinubli yang mebie i Jesus, ing metung a bage patune king subli lang mie ding mete. 3Inya dekap da la at pepakulung king sukulan angga itang kabukasan, anti na ning mabibengi na. 4Oneng meniwala la ding dakal a taung mekaramdam king penaral da, at mamabut lang anggang limang libu ding lalaking miragdag. 5Kabukasan, mitipun la Jerusalem ding pamuntuk da ring Judio, ding makatua, at ding talaturu ning Kautusan. 6Mekipulung la king Pekapun ding Paring i Anas at kang Caifas at kang Juan ampon kang Alejandro (Alexander), karing aliwa na pang galame ning pamilya na ning Pekapun ding Pari. 7Pepatalakaran da la king arap da ring apostol at kitang da karela, “Makananu yung depat iti? Nanu ing kayupayan yu o isanung lagyu ing ginamit yu?” 8Nganang mekibat Pedro a kitmuan king Banal a Espiritu, “Makamal a pamuntuk at makatua na ning balen: 9nung ing kukutang yu kekami ngeni tungkul ya king depat ming mayap king taung lumpu at nung makananu yang kinayap, 10sukat yung abalu at pati na ing mabilug a balen na ning Israel king iting tau makatalakad ya keti king arap yu, at lubus yang kinayap uli na ning upaya ning lagyu nang Jesu-Cristo ning Nazaret a kekayung pepapaku king krus at pepasublian nang mie ning Dios. 11I Jesus ya itang amanuan na ning kasulatan, ‘Ing batung e yu buri, ikayung manalakad bale, ya kabud ing meging maulagang diling batu.’ 12Bukud mung kang Jesus mayakit ing kaligtasan uling karing sablang lagyung binie na ning Dios karing tau keti king yatu, bukud mung king lagyung yan karin tamu malyaring miligtas.” 13Mengapamulala la ding miembru na ning Konsehu inyang ikit da ing tepangan da lub di Pedro at Juan, at inyang abalu da king karaniwan la mung taung alang pegaralan. Akilala ra kanita king akayabe na lang Jesus. 14Oneng ala na la mang malyaring asabi laban karela uli na ning kayarap de mismu ing taung kinayap a atyu king siping da ri Pedro at Juan. 15Inya inutus da lang mako king sala na ning Konsehu. At kalual da ri Pedro, misabisabi la ding miembru na ning Konsehu. 16Ngarang mikukutnanan, “Nanung daptan tamu karing taung deti? Balu da ring sablang tau keti king Jerusalem king ila ding dinapat kaniting milagru, at e tamu malyaring alingad iti. 17Ban e na lalung mikalat karing tau iting pisasabian, masanting tantuan ta na la mung e na magsalita kenu man king lagyu nang Jesus.” 18Inya pepayaus da lang lungub pasibayu at sinabi da karela king e na la magsalita o tuturu king makananu mang paralan king lagyu nang Jesus. 19Oneng ngarang mekibat di Pedro at Juan, “Ikayu na mismu ing matul nung isanu ing matulid arap ning Dios: ing mamintu kami kekayu o mamintu ke king Dios. 20Uling e ke malyaring e magsalita tungkul king ikit mi ampon dimdam.” 21Lalu na lang tintuan maigpit ning Konsehu at kaybat binulus da la. Ala lang ikit a sangkan para parusan da la uling pupurian de ring sablang tau ing Dios uli na ning mepalyari. 22Uling itang taung keraptanan milagru maygit neng apat apulung banua tua. 23Kabulus da ri Pedro at Juan, migbalik la karing karelang kayabe, at belita ra karela ing sinabi da ring pamuntuk da ring pari at ding makatua na ning balen. 24Inyang dimdam da iti, ngara ngan menalangin king Dios, “O Ginu at (a) Miglalang king banua at yatu at king dagat at king sablang atyu kareti! 25Ika ing migsalita king kapamilatan na ning talasuyu mung i David a makatua mi, inyang nganang sinabi lalam nang agkat ning Banal a Espiritu, ‘Ba’t ding bansa malisuas la, ba’t ding memalen mitatangka lang alang parasan? 26Ding ari keti king yatu magsadia la, at ding pamuntuk mipupulung la laban king Ginu at king Pinili na?’ 27At iti pin ing mapapalyari: keni mismu Jerusalem, i Herodes ampon i Pilato mekipulung la karing paganu at karing memalen na ning Israel laban kang Jesus, ing banal mung Talasuyu at kekang Pinili. 28Misanmetung lang dinapat king sablang bage a king upaya mu at kaburian malambat mu nang birian marapat. 29Ngeni, O Ginu, pansinan mu ing babala ra kekami at saupan mu kami, ikaming talasuyu mu ban asabi ming mitmung tetagan a lub ing kekang amanu. 30Igong me ing gamat mu ban pakayap at palto kang makapagmulalang bage at milagru king lagyu nang Jesus, ing banal mung Talasuyu.” 31Kayari dang menalangin, minugun ya ing bale nung nu la makatipun at mikatmuan la ngan king Banal a Espiritu, at megumpisa lang migsalitang mitmung tetagan a lub king amanu na ning Dios. 32Mikakametung la pusu ding sablang talasalpantaya at pamisip; ala metung man karela ing sinabing bandi na ing sariling pibandian na. Ing sabla dang pibandian para karela ngan. 33Sindu da ring apostol a kayabe ning maragul a kayupayan ing pamipatutu ra tungkul king pangasubli nang mie ning Ginung Jesus. E makanyan-kanyan a bendisyun ing tigtug na karela ning Dios. 34Alang mibili king kalipitan metung man karing talasalpantaya, uling pemisali da ring ating pibandian a gabun o ating pibalebale. 35Darala da la at intriga karing apostol ding salaping ayabli ra. At mirarakayan ya ing balang kapatad king abli, agpang king pamangailangan na. 36Makanyan ing depat nang Jose, ing metung a Levitang tubu karin Cyprus a pemalayawan dang Bernabe ding apostol (lagyung mangabaldugan “Ing Babie Sikanan Lub”). 37Atin yang kapirasung gabun; pisali na iti at inintriga na la ding ayabli na karing apostol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\