DING DAPAT 5

1Oneng atin namang miyasawa, ing lagyu ra Ananias at Safira; misali lang kapirasu king pibandian da. 2King kabaluan nang Safira, e na la ngan inintrigang Ananias ding ayabli ra. Mitagan yang ditak a alaga, at inintriga na la ding sobra karing apostol. 3Nganang Pedro, “Ananias, baket peintulutan meng mig-ari i Satanas king pusu mu at ituru na kang maglaram king Banal a Espiritu king pamilingad mu karing meging abli na ning kekang pibandian? 4Bayu mu pemisali, e wari bandi mung tune at kaybat mung apisali, ding ayabli mu e la wari keka la mu ren? Obat aisip mu pang dinapat king anti kanyan? Aliwa ding tau ding kekang paglingaran nune ing Dios mismu!” 5Kabud dimdam nang Ananias iti, miragsa ya at mete. Ding sablang mekabalita kaniti tiblan na la ning maragul a takut. 6Dinatang la ding kayanakan a lalaki; binalut de ing bangke na at saka re liwal ban ikutkut. 7Atlung oras kaybat nang milyari niti, dinatang ya i Safira. Ala yang kamalayan king mepalyari. 8Nganang Pedro, “Safira, sabian mung tapat kanaku, nung ing alagang iti ya na ing kabilugan a tinggap yung kayablian king banding pisali yung miyasawa.” Nganang mekibat Safira, “Ya na ngan yan.” 9Inya nganang Pedro, “Obat aisip yu, ikayung adua ning asawa mu ing paniubukan ye ing Espiritu na ning Ginu? Oyan, pakiramdaman mu ing takbang da ring taung kaybat-ibat pa mung mengutkut king asawa mu; oren malapit na lang lungub king pasbul. Makasadia da na ka namang idalang lumual!” 10Kasabi na niti, miragsa ya i Safira at mete ya king durungutan nang Pedro. Linub la ding kayanakan at disnan deng mete na i Safira. Liwal de ban ikutkut siping na ning asawa na. 11Mig-ari ing maragul a takut king kabilugan a iglesia at karing sablang aliwa pang mekabalita tungkul kaniti. 12Dakal lang tanda at makapagmulalang bage ding depat da ring apostol libutad da ring tau. Parati lang mititipun ding sablang talasalpantaya king Balkon nang Solomon. 13Ala metung man karing aliwang tau ing mengangas mekiabe karela agyamang matas ya paglalawe karela ing mabilug a balen. 14Makanyan man alang tuknang ing pangarakal da ring sinalpantaya king Ginu. Merakal na lang merakal ding babai at lalaking mekiabe karela. 15Bunga na ning sablang daraptan da ring apostol ding taung maki sakit, maka kama o maka dase mu, lulual da la karing dalan ban king pamaglabas nang Pedro agyang king anino na mu mirasnan la ding mapilan. 16E la mabilang-bilang ding taung manibatan karing miyayaliwang balen a pakalapit Jerusalem; darala da la ring karelang masakit at ding alipnan da ring marawak a espiritu. Kinayap la ngan deti. 17Uli na niti, meriria lang e mu nanu karing apostol. Inya ing Pekapun ding Pari at ding sablang kayabe na, ding miembru na ning pangkat ding Saduseo ning Jerusalem, pikayari dang gawang metung a takbang. 18Peparakap da la ring apostol at pepakulung da la king sukulan balen. 19Oneng kanita mu ring benging ita biklat na la ning anghel ning Ginu ding pasbul ning sukulan; tinaid na lang linual ding apostol at ngana karela, 20“Sulung munta kayu king Templo at ituru yu ngan karing tau ing sabla tungkul kaniting bayung bie.” 21Pemintuan da ring apostol ing sinabi na; minta la king Templo itang abak a maranum (maranun) at megumpisa lang tinuru. Ing Pekapun ding Pari at ding kayabe na tinipun da la ngan ding makatuang Judio para king maragul a pulung na ning Konsehu; kaybat mitubud la king sukulan ba da lang idala ding apostol king arap ning Konsehu. 22Oneng e da la disnan karin ding apostol inyang miras la ding opisyal a mituburan king sukulan. Inya mibalik la king Konsehu at ngarang minie ulat, 23“Inyang karas mi king sukulan disnan mi yang makakandadung masalese, at atyu la ding bante karing puestu da karing pasbul; inyang biklat mi la ding pasbul ala keng ikit metung mang tau king kilub!” 24Inyang dimdam da iti, ing kapitan ding guardia na ning Templo at ding pamuntuk ding pari e da abut isipan nung nanung milyari karing apostol. 25Ketang oras a ita ating taung dinatang at ngana karela, “Atyu la pu ding taung pepasukul yu king Templo; tuturu la karing tau!” 26Inya meko ya ing kapitan at ding tauan na at dela da lang mibalik ding apostol. Makanyan man, e la ginamit nanumang puersa uling tatakut la pota ding tau pamasibasan da la. 27Linub da la ring apostol at inarap king Konsehu. Pengutnan na la ning Pekapun ding Pari. 28Ngana karela, “Maigpit da kayung tintuan king tuknang na kayung tuturu tungkul king lagyu na ning taung iti; lawan yu nung nanu ing kekayung depat! Kinalat yu na king mabilug a Jerusalem ing kekayung tuturu at buri yu pang iparsala kekami ing pangamate na!” 29Nganang mekibat Pedro at ding aliwang apostol, “Kailangan ing pamintuan mi ya ing Dios at aliwa ding tau. 30Ing Dios da ring kekatamung makatua pepasublian neng mie i Jesus, kaybat yeng binitin king tanaman. 31Tinas ne ning Dios king banda nang wanan ban maging Pamuntuk at Talapagligtas da ring tau ban kanita mika oportunidad lang makasisi ding Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. 32Testigu kami tungkul kareting bage at antimu rin ing Banal a Espiritu, ing regalung babie na ning Dios karing mapamintu keya.” 33Mimua la ding miembru na ning Konsehu inyang dimdam da iti, inya inari da king lub da ing ipapate da la ring apostol. 34Oneng tinalakad ya ing metung karing kayabe ra, ing metung a Pariseong milagyuan Gamaliel at metung a talaturu na ning Kautusan a tutu dang lalawan matas ding sablang tau. Inawad nang ilual da la pa mu ding apostol, 35at kaybat nganang migsalita king Konsehu, “Makamal a Israelita, mimingat kayu king buri yung daptan kareting tau. 36E pa makaing malambat ing milabas a panaun kanitang linto ya i Teudas a pepakilalang metung yang matenakan; ating mekad apat a ralan a tau karing mekiabe keya. Oneng pete re at misambulat la ding talatuki na at limbug ya ing kilusan a tinatag na. 37Kaybat na nita, linto ne naman i Judas a tau Galilea, kanitang panaun a merapat ing sensus; menikua ya namang dakal a talatuki na, oneng pete ria naman iti at misambulat la naman ding talatuki na. 38Uli na niti, mumungkahi ku ngeni, paburen yu lang dili ra ding taung deti. Ibulus yu la. Nung iting katatagan o iting kilusan da, metung yang katatagan-tau, misalbag yang dili na; 39nung king kamatutuanan ibat ya king Dios, e mu ing e yu la sambutan, nune miras kayu pa ketang kabilian a ing Dios mismu ya ing kekayung pakilabanan!” Tinggap na ning Konsehu ing mungkahi nang Gamaliel. 40Pepayaus da lang lungub pasibayu ding apostol, at inatulan da lang mabarug latiku. Kaybat, tintuan da lang e na magsalitang pasibayu king lagyu nang Jesus at layun da na lang binulus. 41Meko lang kitmuan tula ding apostol king arap ning Konsehu, uling ila meyakit lang karapatdapat dumalan kaligaligan alang-alang king lagyu nang Jesus. 42Tuturu la aldo-aldo king Templo at karing pibalebale; ala lang tuknang tuturu at manaral king Mayap a Balita tungkul kang Jesus, ing Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\