COLOSAS 1

1Ibat ya iting sulat kang Pablo a king kaburian na ning Dios meging apostol neng Cristo Jesus, at ibat ya naman king kapatad tamung i Timoteo. 2Miparala ya karing pinili na ning Dios karin Colosas, ding tapat ming kapatad kang Cristo. Dinan na kayu sanang grasya at kapayapan ning Dios a Ibpa tamu. 3Neng manalangin kami para kekayu, parati kaming pasalamat king Dios a Ibpa na ning Ginu tamung Jesu-Cristo, 4uling abalitan mi ing kekayung kasalpantayanan kang Cristo Jesus, at ing lugud yu para karing sablang pinili na ning Dios. 5Kanitang ing tune amanu, ing Mayap a Balita, kapupurmeruan yang miras kekayu, dimdam yu ing kapanayan a yayampang na. Inya ing kasalpantayanan yu at lugud makatalakad king kekayung panenayan a makasadiang siguradu kekayu karin banua. 6Magdala yang bendisyun ing Mayap a Balita at mikakalat ya king mabilug a yatu, antimo nung makananu ing mepalyari kekayu manibat na kanitang aldo a kapupurmeruan yung abalitan ing grasya na ning Dios at milyari yung akilala ing katutuan tungkul king grasya ning Dios. 7Abalu yu iti kang Epafras, ing pakamalan ming kalupang talasuyu at tapat a talapagobra para kang Cristo, at pekakatawan mi kekayu. 8Belita na kekami ing lugud a binie na ning Espiritu kekayu. 9Uli na niti, parati da kayung ipanalangin manibat na kanitang abalitan mi ing tungkul kekayu. Aduan mi king Dios ing katmuan na kayu sanang kabiasnan tungkul king kaburian na at king sablang beluan at pamanalastas a babie ning Espiritu. 10Kanita makapibiebie kayu antimo nung makananu na kayung buring mibiebie ning Ginu, at parating makatupad ketang babie tula keya. Ing pamibiebie yu mamungang miyayaliwang dapat a mayap at dagul ing beluan yu tungkul king Dios. 11Mipasiknangan kayu sana king maragul a sikanan a manibatan king maligaya nang kayupayan ban malyari yung akarga ing sabla king mitmung kapibabatan. 12Pasalamat kayung mitmung tula king Ibpa uling gewa na kayung karapatdapat mirakayanan king sasadia na ning Dios king kayarian ning sala para king balen a pinili na. 13Uling linigtas na katamu king upaya na ning karalumduman at linipat na katamu king kayarian na ning Anak nang pakamalan 14a migpalaya kekatamu. Ngana wari, mipatawaran la ding kasalanan tamu. 15I Cristo ya ing larawan na ning Dios a e mayayakit at ya ing pangane na ning meto lelangan. 16King kapamilatan na lelangan na ning Dios ing sablang bage a atyu banua at ing keti king yatu; ing sablang mayayakit at e mayayakit, pati na ding kayupayan a espiritual, ding ginu, ding pamuntuk, at ding upaya; ing sabla-sabla melalang ngan king kapamilatan na at para keya. 17Atyu ne bayu melalang ing nanu pa man at miyabe ing sablang bage king kapamilatan na. 18Ya ing buntuk ning iglesia a katawan na. Anti na ning ya ing panibatan na ning bie ning katawan, ya naman ing pangane karing sablang mipasublian mie ban ya ing maging mumunang dili karing sabla. 19Ing Dios mismu birian na king ing mabilug nang kadiosan manuknangan king Anak. 20King kapamilatan na ning Anak, tinggap ne ning Dios king sarili na ing meto sikluban. Tinatag na ning Dios ing kapayapan king kapamilatan na ning Anak nang mipaku king krus. Uli na niti, ikua nang abalik ning Dios king sarili na ing sablang bage, maging ing keti king yatu at maging ing karin king banua. 21Kanitang misan mirayu kayu king Dios at meging kalaban na kayu uli da ring e mayap a depat yu at inisip. 22Oneng ngeni king kapamilatan na ning kamatayan na king krus ning Anak na, tinggap na kayu ning Dios king sarili na ban alapit na kayung banal at malinis, at alang pangapintas king arapan na. 23Oneng kailangan kayu ping manatiling matatag king kasalpantayanan; e matitigatig king kapanayan yu king mipangaku king Mayap a Balita a kekayung dimdam. Iti ya itang Mayap a Balitang mipanaral karing sablang tau keti king yatu at aku, i Pablo, talasuyu na na ku man ning Mayap a Balitang yan. 24Ngeni, alang-alang kekayu, matula ku king kasakitan a daralanan ku. Uling king kasakitan na ning katawan ku, makasaup kung miganap king kasakitan na pang makatagan Cristo para king katawan na a alang aliwa nune ing iglesia. 25Pepalyarian na ku ning Dios a maging talasuyu na ning iglesia ban gampanan ku iting banal a dapat alang-alang king ikakayap yu. Iting banal a dapat a amanuan ku ya ing ipanaral kung lubus ing amanu na. 26At iti ya ing misteryong milihim king malambat a panaun karing sablang tau, oneng ngeni bilalag na ning Dios king balen a pinili na. 27Uling ing tangka na ning Dios ya iti: ipakilala na ing lihim na karing pinili na, at ipakit na karing sablang tau ing maragul a ligayang darala na niting lihim. At ing lihim a iti alang aliwa nune ini: atyu kekayu i Cristo at iti mangabaldugan king mirakayanan kayu king ligaya na ning Dios. 28Iti ya ing Cristo a panaral mi karing sablang tau. Iti ya ing kabiasnan nung nu mi la sasane at tuturu ding sabla ban kanita ing balang metung akua mi yang alapit king arap ning Dios, at mayakit yang ganap a pangayabe kang Cristo. 29Ban matupad iti, magsakripisyu ku at magkapilit kayabe na ning sikanan a babie nang Cristo, ing sikanan a magobra king mabilug kung pangatau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\