COLOSAS 4

1Ikayung panginuan, tratusan yu lang mayap at mitmung katuliran ding ipus yu. Ganakan yu king atin kayu namang metung a Panginuan karin banua. 2Manatili kayung manalangin taimtim at e kayu mamatukba neng manalangin kayu at pasalamat kayu king Dios. 3E yu kami naman sa kakalinguan ipanalangin ban dinan na ke pang mayap a oportunidad ning Dios a makapanaral king amanu na at makapagsalita king lihim nang Cristo. Uling iti ya kabud ing meging sangkan na ning pangasukul ku ngeni. 4Inya ipanalangin yu king makapagsalita ku sanang masalese ba kung asabing mitmung kamasalan antimo ing kailangan marapat. 5Maging matalino kayu sa king pamakiabe yu karing e talasalpantaya; gamitan yung masalese ing sablang oportunidad a miyabie kekayu. 6Pane sanang makawili ing pamagsalita yu at pibuburian at kailangan kayung biasang munie ustung pakibat karing sablang mangutang kekayu. 7Ing pakamalan tamung kapatad a i Tiquico, ing tapat a talapagobra at kalupang talasuyu king obra na ning Ginu, ya nang balang mamalita king sabla tungkul kanaku. 8Inya tutubud ke kekayu ba na kayung pasiknangan a lub king pamamalita na tungkul king malilyari kekami ngan keni. 9Kayabe nia naman i Onesimo, ing kaluguran at tapat tamung kapatad. Balu ye; metung ya karing kayabe yu. Ilang adua ibalita ra ngan kekayu ing sablang mapapalyari keni. 10I Aristarco a kayabe ku keni king sukulan, pakomusta na kayu at antimu rin i Marcos a pisan nang Bernabe. (Penabilin ku neng minuna kekayu king tanggapan yeng matula, nung mipaindalan ya ken.) 11Pakomusta na kayu namang Jesus a ausan dang Justo. Deting atlung taung binggitan ku ila mu kabud ding Judio a meging Cristianung kayabe kung magobra para king Kayarian ning Dios at tutu lang maragul a sasaup kanaku. 12Pakomusta na kayung Epafras, ing metung pa munamang menibatan king grupu yu at talasuyu nang Cristo Jesus. Taimtim na kayung ipanalangin parati; aduan na king Dios ing gawan na kayu sanang matatag at lubus mapamintu king kaburian na. 13Aku mismu asabi kung mitmung katutuan kekayu king magobra yang e makanyan-kanyan para kekayu at para karing tau Laodicea at Hierapolis. 14Ipayabut nang Lucas, ing pakamalan tamung doktor, at i Demas, ing karelang komusta. 15Sabian yu naman karing kapatad karin Laodicea king kukomustan mi la, antimu rin kang Nimfa at king iglesiang mipupulung king bale na. 16Kaybat yeng abasa iting sulat, e ye kakalinguan pabasa munaman king iglesia karin Laodicea. Antimu rin, basan ye ing sulat a iparala da kekayu ding tau Laodicea. 17Pakisabi yu naman kang Arkipo king samasnan nang gampanan ing obrang miyabie keya a ibat king Ginu. 18King sarili kung gamat ngakung susulat: Kukomustan na kayung Pablo. E yu sa kakalinguan ing pangasukul ku! Ing grasya na ning Dios manatili sa kekayu


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\