EFESO 5

1Anti na ning anak na kayung pakamalan ning Dios, tularan ye. 2Mibiebie kayung mitmung lugud antimo i Cristo; uli na ning kaluguran na katamu, inain na ing bie na bilang mabanglung ain at sakripisyung makaligaya king Dios. 3Pinili na kayu ning Dios, inya e kailangan mabanggit man kekayu ing nanumang bage tungkul king pamakipangalugud, karinatan o kasakiman. 4Antimu rin ing nanumang bage manong o salitang alang kabaldugan at pamamiru a ala king lugal. Nune, pasalamat kayu king Dios. 5Balu yu king ala lang dake king Kayarian nang Cristo at ning Dios ding taung makipangalugud, ding marinat a pamibiebie o sakim, uling ing kasakiman anti ya namang pamanyambang idolo. 6E kayu paipirait kenuman king kapamilatan na ning mangasanting dang amanu, uling king dapat a anti kaniti karin ya mimimua ing Dios karing taung e mamintu keya. 7Inya e kayu makiabe karela. 8King panaun a milabas atyu kayu king karalumduman, oneng ngeni atyu kayu king sala uling atyu kayu king Ginu. Mibiebie kayu antimo ing karapatdapat dang daptan ding taung atyu king sala. 9Uling ing mabibie king sala mamungang kayapan, katuliran, at katutuan. 10Pagaralan yu nung nanu ing bage makaligaya king Ginu. 11E kayu makikiabe karing dapat da ring tau a e mamungang mayap, ding bage a bunga na ning dalumdum. Nune ibulalag yu la king masala. ( 12Nung king bage makarine la mang banggitan ding dapat a daraptan dang makalihim.) 13Miririnan kamalinawan ing sablang milalantad king masala, 14at ing sablang mipamalino maging masala. Inya masasabi, “Migising ka, ikang matudtud, talakad kang ibat karing mete! At aslagan na kang Cristo.” 15Inya ingatan yung masalese ing kekayung pamibiebie. Mibiebie kayung anting biasa at e anting mangmang. 16Samantalanan yung makarapat mayap king balang oportunidad, uling marawak ing mag-ari king kasalukuyan. 17E kayu sa mangmang; pakibaluan yu nung nanu ing kaburian na ning Ginu. 18E kayu maglasing uling makasira mu iti kekayu, nune pakikuanan yung mikatmuan kayu king Banal a Espiritu. 19Ipasiag yu ing kekayung panamdaman king kapamilatan da ring salmo, himno at kantang banal. King mabilug yung pusu, magkanta kayu at munie kapurian king Ginu. 20At parati ye sanang pasalamatan ing Dios Ibpa, uli da ring sablang bage, king lagyu na ning Ginu tamung Jesu-Cristo. 21Uli na ning kekayung pamangalang kang Cristo, pasakup yu ing sarili yu king metung at metung. 22Ikayung babai, pasakup kayu karing sarili yung asawa antimo ing pamipasakup yu king Ginu. 23Uling ing lalaki ya ing buntuk na ning asawa na, antimo i Cristo ya ing buntuk ning iglesia a katawan na. At ya naman ing Talapagligtas na. 24Nung makananu neng sasakupan Cristo ing iglesia, makanyan munaman ing babai, kailangan yang pasakup lubus king sarili nang asawa. 25Ikayung lalaki, luguran ye ing sarili yung asawa, antimo ing lugud nang Cristo king iglesia. Inain na ing bie na para king iglesia 26ban mitalaga ya ing iglesia king Dios king upaya na ning amanu kaybat neng lininis at inos. 27Depat na iti ban miyarap ya king sarili na ing iglesia a mitmung leguan, alang dungis o kulumpis nanuman, banal at alang kapintasan. 28Kailangan neng luguran ning lalaki ing sarili nang asawa antimong sarili nang katawan. Ing lalaking malugud king asawa na, malugud ya king sarili na. ( 29Alang taung masama king sarili nang katawan, nune pakanan ne at sisesen, antimo ing daraptan nang Cristo king iglesia. 30Dake na katamu ning katawan na.) 31Antimo ing sasabian na ning kasulatan, “Uli na niti, lakuan ne ning lalaki ing tata na at ima at makiabe ya king asawa na, at ilang adua maging metung la.” 32Ating maragul a katutuan a pakilala na niti, ing kaugnayan nang Cristo king iglesia ing amanuan ku. 33Oneng mangaintulid munaman iti kekayu: ikayung lalaki, luguran ye ing sarili yung asawa antimo ing lugud yu king kekayung sarili; babae, igalang ye ing sarili yung asawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\