HEBREO 11

1Ing kasalpantayanan ya ing batayan karing bage a kekatamung panenayan, at ing katibayan para karing bage a e tamu akakit. 2Uli na ning kasalpantayanan da ring kekatamung makatua, metula ya ing Dios karela. 3King kapamilatan na ning kasalpantayanan karin tamu aintindian king ing meto sikluban melalang ya king amanu na ning Dios, at king ing kekatamung akakit megumpisa ngan king e tamu akakit. 4Ing kasalpantayanan nang Abel ya ing mekagawa ketang pamanain na king Dios king metung a ain a maygit ketang kang Cain. Inya kilala neng taung katanggap-tanggap ning Dios inyang tinggap na ing ain na. King kapamilatan na ning kasalpantayanan na, magsalita ya pa i Abel agyamang mete ne. 5Uli na ning kasalpantayanan nang Enoc, king lugal mate ya, mitas ya at miras king Dios. Ala nang bitasang menakit keya uling dela ne ning Dios babo. Sasabian na ning Kasulatan king kanitang bayu ya midala banua i Enoc, peligayan ne ing Dios. 6E ne apaligayan ning ninuman ing Dios, nung ala yang kasalpantayanan. Uling ing ninuman lalapit king Dios kailangan nang salpantayanan king ating Dios, at ing Dios ya ing mamablas karing sablang manintun keya. 7Ing kasalpantayanan munaman ing mekayagkat kang Noe ban makiramdam ya king babala na ning Dios tungkul karing bage a mapalyari king aldo bukas a e na pa ikit Noe. Pemintuan ne ing Dios at ginawa yang metung a barku a mekapagligtas keya at king pamilya na. King kapamilatan na ning kasalpantayanan nang Noe pepalto nang makasalanan ya ing yatu, at ya naman mebilang ya karing taung katanggap-tanggap bilang ablas na ning kasalpantayanan na. 8Uli na ning kasalpantayanan nang Abraham, pemintuan na itang aus na ning Dios keya. Minta ya king balen a pengaku nang ibie ning Dios keya. Likuan ne ing sarili nang balen agyamang e na balu itang pupuntalan na. 9King kapamilatan na ning kasalpantayanan mibiebie yang antimong metung a dayuan king gabun a pengaku na ning Dios keya. Menuknangan ya karing tolda, at antimu rin i Isaac, at i Jacob a tinanggap munaman king pangaku na mu ring ita ning Dios. 10Uling penenaya neng Abraham itang siudad a ginulis na at telakad ning Dios, ing siudad a ating matibe pundasyun. 11Ing kasalpantayanan ya namang mekapalyaring tata kang Abraham agyamang matua neng tutu at mismung i Sarah a asawa na e ne malyaring mikayanak. Penaligan nang tuparan na ning Dios ing pangaku na. 12Uli na niti, king metung mung tau, agyamang iti halus mete nia mu, karin la linto ding dakal a lahi a kasing dakal da ring batuin king banua at e mabilang-bilang antimo ing balas king pasigan. 13Mete la ngan deting taung ating kasalpantayanan. Wa, ila mismu e ra tinggap itang pengaku na ning Dios, oneng kanita pang marayung panaun a ita ikit da at ketula ampon masala rang kilala king ila dayuan la at maglakbe mu keti king yatu. 14Ding taung makanyan a paglalawe king sarili ra papakit dang masala king atin lang panintunan pang tune rang bansa. 15Aliwa ing gabun a likuan da ing karelang isipan, uling nung ita ya ing karelang panintunan, libri la sanang mekapagbalik karin. 16Oneng ali, ing panintunan da metung yang bansa a lakuas mayap at iti ya ing bansa dang maligaya karin banua. Inya e na pikarine ning Dios ing ausan deng Dios da, uling atin yang sasadiang metung a siudad para karela. 17Ing kasalpantayanan nang Abraham ya naman ing mekayagkat keya ba neng iyain bilang ain-a-durulukan i Isaac a anak na kanitang sibukan ne ning Dios. I Abraham ya itang pengakuanan na ning Dios, makanyan man makasadia ya pa mu ring iyain ne ing bugtung nang anak bilang ain-sakripisyu. 18Ing Dios ya ing sinabi, “King kapamilatan nang Isaac tanggapan mu la ding maging lahi mu.” 19Oneng atin yang kapaniwalan i Abraham king ing Dios agyu neng pasublian mie i Isaac, inya naman tinggap neng pasibayu, nung wari sa, anti ya mong mipasublian mie i Isaac. 20Ing kasalpantayanan ya namang minutus kang Isaac ba nang ipangaku kang Jacob at kang Esau ing bendisyun king aldo bukas. 21Ing kasalpantayanan ya ing mekayagkat kang Jacob ban bayu ya mate bendisyunan ne ing balang metung karing anak nang Jose. Tinalan ya king tangke na ning tukud na at simban ne ing Dios. 22Ing kasalpantayanan ya namang minutus kang Jose inyang migsalita ya bayu ya mete tungkul king paglual da Ehipto ding Israelita, at milakuan yang bilin tungkul karing butul na. 23Ing kasalpantayanan ya namang menagkat karing pengari nang Moises ban isalikut de kilub ding atlung bulan manibat kanitang mibait ya. Ikit da king metung yang anak a masanting at e la mitakutan sinalungat king utus na ning Ari ning Ehipto. 24Ing kasalpantayanan ya ing menagkat kang Moises inyang meragul ne ban tanggian nang mayaus yang anak na ning prinsesang anak ning ari. 25Birian nang diname king kasakitan da ring taung pinili na ning Dios kesa king magpasasa ya king pamikasalang babie pansamantalang tula. 26Kilala na king ing dumalan kamarinayan alang-alang king Cristo a maygit e palak a ulaga kesa king sablang pibandian na ning Ehipto; akilala na iti uling e na pitda ing lawe na king ablas ning aldo bukas. 27Ing kasalpantayanan ya naman ing menagkat kang Moises, inya birian neng likuan ing Ehipto, alang takut king mua na ning ari; e ya mebisang magbalik Ehipto, anti neng akakit ing Dios a e mayayakit. 28Ing kasalpantayanan ya namang minutus kang Moises ba neng itatag ing Pamaglagpus at iyutus karing tau king ipisik da ing daya karing pasbul ban ing Anghel ning Kamatayan e na la paten ding pangane lalaki da ring Israelita. 29Ing kasalpantayanan ya ing sinaup karing Israelita inyang ikua rang midalakit king Dagat a Malutu a antimo king gabun a malangi; inakmul na la ning danum inyang mengangas lang dinalakit ding tau Ehipto. 30Ing kasalpantayanan ya ing mekalasak karing pader na ning siudad ning Jerico, kaybat dang migmartsang makapadurut kaniti ding Israelita kilub ding pitung aldo. 31Ing kasalpantayanan ya namang mekaligtas kang Rahab, ing babaing magtinda king katawan na, inyang mete la ding kayabe na a linaban king Dios. Milyari iti kang Rahab uli ning matula na lang tinggap ding ispiang Israelita. 32Kailangan ku pang manggit aliwa? Ala na kung panaun para istoria ku pa ing tungkul kang Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, at ding propeta. 33Deti tau la ngan pawang linaban karing kayarian king kapamilatan na ning kasalpantayanan, at migwagi la. Depat da ing matulid at tinggap da ing pengaku na ning Dios. Asara da la asbuk ding leon, 34apatda ra ing mangaragul a silab, at miligtas la king espada king oras ning pamakilaban. Tau lang maina, oneng tinanggap lang sikanan; meging masikan la king arap ning labanan, at simbut da la at apaurungan ding sundalus da ring dayuan. 35King kapamilatan na ning kasalpantayanan da king Dios, tinggap da lang pasibayu ding babai ding karelang mete kaybat dang mipasublian mie. Tinggian da ring aliwa ing ibulus da la, inya mete la king katampalasanan a tinggap da ban kanita mipasublian lang mie king lalung mayap a pamibiebie. 36Meyalipusta la at melatiku ding mapilan; ginapus da la at sinukul naman ding aliwa. 37Mebasibas lang batu, atin lang legaring mangapitna, atin lang pete king espada. Libut-libut lang pakasulud balat tupa at balat kambing, kalulu la, piglupig da la at ininsultu. 38E ya karapatdapat para karela ing yatu! Libut-libut la karing disyerto at kabundukan, menuknangan la karing kueba at kulkul king gabun. 39Agyamang masalang meyakit ing karelang pamanialpantaya king Dios, makanyan man e ra tinggap itang pengaku na ning Dios, 40anti na ning ing Dios atin yang lalung mayap a kapagnasan para kekatamu. Ing kapagnasan na ya ing e la malyaring miras king ganap a tula, nung e ra katamu kayabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\