HEBREO 6

1Inya lakuan ta na la ding pasimulang lisyun tungkul kang Cristo. Munta tamu karing lisyun a malyaring munie ganap a beluan kekatamu. E ta na gagamit pang panaun para mu pasibayu lang ibili ding peka pundasyun na ning aral nang Cristo; ing pamangalinguan karing dapat a alang ulaga arap ning Dios at ing pamanialpantaya keya; 2ing turu tungkul king binyag at ing pamitumpak karing gamat; ing pamaniubli rang mie ding mete, at ing kayatulan a alang kapupusan. 3Saka ta na la balikan den, nung dinan na katamung panaun ning Dios. Kailangan sumulung tamu! 4Uling makananu la pang makasisi at makapibalik lub ding mengalinguan? Kanitang misan miyaslagan na la king sala ning Dios. Tikman da na la ding regalu na ning banua at kayabe la karing tinanggap king Banal a Espiritu. 5King karelang sibukan balu ra king ing amanu na ning Dios pawang kayapan at tinalab karela ing upaya na ning Dios a lubus mipabalu king daratang a panaun. 6Nung kaybat da ngang atakman iting sabla at saka la mangalinguan, e na la malyaring makasisi at makapagbalik a lub, uling pasibayu reng papaku king krus at lalantad king kamarinayan ing Anak ning Dios. 7Bibendisyunan na ning Dios ing gabun a maralas tatanggap uran, at tutubu la ding tanaman a malyari rang pakinabangnan ding mananaman. 8Nung dikut at tanaman a masuksuk ing tumubu karin, alang kwenta ing gabun a ita; mika piligru pang isumpa na ning Dios at bandang tauli silaban da mu. 9Agyamang magsalita kaming anti kaniti, kaluguran kung kapatad, asisiguradu ming atyu kayu king lalung mayap a kabilian, at susulung kayu king dalan a papunta king kaligtasan. 10Uling ing Dios tapat ya; e na kalinguan ing kekayung depat at ing lugud a pepakit yu, at angga man ngeni papakit yu king pamaniuyu yu karing kalupa yung Cristianu. 11Pagnasan ming lubus king papanatilian na sa ning balang metung kekayu at isundu ing pamagkapilit na angga king kawakasan ban tanggapan yu ing pangatupad da ring sabla yung pagnasan. 12Inya e kayu magtamad. Tularan yu la ding mapibabata at ding ating kapanaligan king Dios, at tanggapan yu ing pangaku na. 13Inyang mengaku ya ing Dios kang Abraham, sinumpa yang tuparan na ing pengaku na. Anti na ning ala nang aliwa pang maygit king sarili na, ginamit ne ing sarili nang lagyu inyang sinumpa ya. 14Nganang sinabi, “Pangaku ku keka king bendisyunan da kang lubus at dinan da kang dakal a lahi.” 15Mapibabata yang menaya i Abraham, inya naman tinggap na ing pengaku na ning Dios. 16Neng susumpa ya ing metung a tau gagamitan ne ing lagyu na ning metung a maygit king sarili na, at king kapamilatan na niti mayayari ing pisasabian. 17Makanyan munaman, digdag ne ning Dios ing metung a sumpa king pangaku na ba nang pakilala karing pengakuanan na king e na alilan kapilan man ing king lub na. 18Inya e ya magbayu at maglaram ing Dios tungkul kareting aduang bage: ing pangaku na at sumpa. Itamung menakit kaligtasan king Dios, sukat tamung mirinan tetagan a lub king pamanaya karing pengaku na. 19Ing kapanayan a iti ya ing peka sinipete na ning bie tamu. Matatag at matibe at mamabut angga king sumangid na ning tabing ning Templo, at tataglus angga king kakilubkiluban na ning tuknangan na ning Dios. 20Linub neng mumuna kekatamu i Jesus karin at para kekatamu. Karin ya meging Pekapun ding Pari kapilan man ketang panga-pari nang Melkisedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\