HEBREO 9

1Atin yang tuntunan ing minunang kasunduan para king pamanyamba at atin ya namang pisasamban a telakad da ring tau keti king yatu. 2Telakad de ing metung a tolda a ating aduang dake. Ing mumunang darasnan ya itang ausan dang ‘Banal a Lugal.’ Kilub na niti atyu ing lampara, ing lamesa, at ding tinape a yayain da king Dios. 3Ing kaduang dake a atyu king kagulutan na ning kaduang tabing ya itang ausan dang ‘Kabanal-banalan a Lugal.’ 4Atyu karin ing altar a pidurulukan dang insenso at ing Kaban ning Kasunduan a parehung binalut king gintu. Kilub na ning Kaban atyu ing metung a gintung kuran a ating laman a manna, at ing tukud nang Aaron, ing tukud a mika bulung, at ding aduang tinabas a batu nung nu la makasulat ding kautusan. 5Bandang babo na ning Kaban atyu la ding kerubin a pakilala king atyu karin ing Dios. Makaladlad la ding pakpak da babo na ning luklukan nung nu la mipatawaran ding kasalanan. Oneng e mi na ilarawan tunggal-tunggal ngeni ing heganagana. 6Ngening makanyan la panga-ayus deting bage, parati lang lulub ding pari king mumunang dake na ning tolda ba rang gampanan ing karelang katungkulan. 7Oneng bukud mung ing Pekapun ding Pari ya ing lulub king kaduang dake at daraptan na iti misan mu king pabanua. Magdala yang daya a iyain na king Dios para king sarili nang kasalanan at para karing kasalanan a arapat da ring tau king e ra balu. 8King sablang ayus a iti, ing Banal a Espiritu tuturu na king ing dalan papunta king Kabanal-banalan a Lugal e ya pa makabuklat kabang atyu ya pa karin ing mumunang dake. 9Iti metung ya mung anino at ing pakilala na ya pin ing panaun a kasalukuyan. Buri nang sabian niti king detang ain at animal a sasakripisyu ra karin e re agawang ganap ing pusu na ning talasamba. 10Deti makatungkul la mu king pamangan, inuman, at miyayaliwang seremonia king pamaglinis. Puru lang tuntunan at mipatupad la reti anggang e na babayu ning Dios ing sabla. 11Oneng ngeni dinatang ne i Cristo, ing Pekapun ding Pari na ning bayung kasunduan. Ing toldang pisusuyuan na lalu yang maragul at ala yang kalupa; e re gewa ding tau, ngana wari, e ya kabilang karing lelangan keti king yatu. 12Misan ya mu linub king Kabanal-banalan a Lugal i Cristo at ita sapat na para kapilan man. E ra daya ding kambing at biserung baka ing darala nang ain anting sakripisyu, nune ing sariling daya na at apakiabutan na ing alang anggang kaligtasan para kekatamu. 13Nung ing daya da ring kambing at ding toro at ing abu na ning dumalagang bakang dilukan a pipisik da at bububud karing taung lalawan nang marinat ning Kautusan malilinis la king sablang dinat da, 14lalung maygit e palak kaniti ing arapat na ning daya nang Cristo a king kapamilatan na ning Espiritung alang angga inain na ing sarili na bilang ganap a sakripisyu king Dios. Ing daya na ya ing makalinis karing pusu tamu at kaisipan ban manibat king sablang dapat a alang kabaldugan asuyuan ta ya ing Dios a mabie. 15Uli na niti, i Cristo ya ing talapamilatan na ning bayung kasunduan ban ding sablang inaus na ning Dios tanggapan da ing alang anggang regalung pengaku na. Milyari iti uli na ning kamatayan na a mekapagligtas karing tau king miyayaliwang kasalanan da kanitang makasakup la pa king minunang kasunduan. 16Neng ating metung a testamento, kailangan mipatunayan pa mu king ing ginawa king testamento mete ne. 17Uling ing testamento makagyung metung yang mistulang papil kabang ing ginawa kaniti mabie ya pa; oneng mika epektu ya iti kabud mete ne ing ginawa kaniti. 18Agyang itang minunang kasunduan e ya mirinan katibayan nune mu king kapamilatan na ning daya. 19Muna, sinabi ne pa mung Moises ing balang metung karing tuntunan a mababanggit king Kautusan. Kaybat, kinua na ing daya da ring biserung baka at kambing a semutanan danum. Sinoso ne kaniti ing malutung lana at ing sanga na ning hisopo at pisikan ne king daya ing libru ning Kautusan ampon ding sablang tau. 20Kayagnan na niti sinabi na, “Iti ya ing dayang babie katibayan king kasunduan a binie na ning Dios at ipatupad na kekayu.” 21Makanyan nia namang pisikan Moises ing Tolda at ing sablang gagamitan king pamanyamba. 22Agpang king Kautusan, halus ing sablang bage malilinis king kapamilatan na ning daya at mipatawaran la ding kasalanan bukud mung king kapamilatan na ning pamitulu ning daya. 23Deting bage magagamit king tolda a mistula da mung anino ding atyu karin banua, kailangan lang gawan malinis king kapamilatan da ring anti kareting ain. Oneng ding mismung bage a atyu karin banua mangailangan lang lalung mayap a ain. 24Uling e ya linub i Cristo king metung a Banal a Lugal a gewa da ring tau at anino nang mistula ning tune, nune linub ya karin banua mismu at ngeni atyu arap ning Dios at mamilatan ya para kekatamu. 25Ing Pekapun ding Pari da ring Judio lulub ya king Kabanal-banalan a Lugal balang banua, at magdala yang daya da ring animal. Oneng i Cristo linub ya misan mu ba nang iyain ing sarili na at ita makagyu na. 26Nung e makanyan ing gewa na, e kasi kailangan ing ulit-ulit yang mamamate manibat na kanitang melalang ya ing yatu. Oneng pepakit ya misan mu at para king kapilan pa man ngening malapit nang mapupus ing panaun, ba nang ilako ing kasalanan king kapamilatan na ning pamisakripisyu na king sarili na. 27Mitakda yang mate ing balang tau misan mu at kaybat na nita ukuman ne ning Dios. 28Makanyan munaman, i Cristo misan ya mu miyain ain-sakripisyu ba nang ilako ing kasalanan da ring tau. Datang yang pasibayu, e para miyain yang pasibayu para king kasalanan, nune para iligtas na la ding sabik manenaya king pamagbalik na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\