JUAN 11

1Ating metung a taung masakit; Lazaro ing lagyu na. Tau ya Betania, ing balen nang Maria at ning kapatad nang i Marta. ( 2I Maria ya ing mitugtug pabanglu at menamulis karing bitis na ning Ginu king kapamilatan na ning buak na. Kapatad ne i Lazaro, ing masakit.) 3Inya pepabalita da ring mikapatad a babai kang Jesus ing anti kaniti: “Ginu, masakit ya ing kakaluguran mu.” 4Inyang tinggap nang Jesus iting balita, sinabi na, “E na ikamate iting sakit; nune milyari iti para king ikaligaya na ning Dios ban mipaligayan ya ing Anak ning Dios king kapamilatan na niti.” 5Kaluguran na lang Jesus di Marta, Maria at i Lazaro. 6Inyang abalitan nang masakit ya i Lazaro, menatili ya pang aduang aldo king lugal nung nu ya karin. 7Kaybat na nita, sinabi na karing alagad, “Tara, magbalik tamu Judea.” 8Ngara ding alagad, “Maestro, bayu pamu buri da kang basibasan ding Judio; ngeni magbalik na ka na naman karin?” 9Nganang Jesus karela, “E ya wari labing aduang oras ing patingapun? E ya mitakid ing ninumang lalakad king masala uling akakit na ing sala na ning yatu. 10Oneng mitatakid ya ing ninumang lalakad king bengi uling alang sala keya.” 11At ngana pa, “Matudtud ya ing kakaluguran tamung i Lazaro, oneng puntalan ke ba keng gisingan.” 12Ngara ding alagad, “Ginu, nung matudtud ya, mipaldan ya.” 13Ing buri nang sabian Jesus, mete ne i Lazaro; bala da ring alagad ing karaniwan a pamanudtud ing amanuan na. 14Inya malino nang sinabing Jesus karela, “Mete ne i Lazaro. 15Oneng king uli yu matula ku king ala ku karin ban maniwala kayu. Tara, puntalan ta ya.” 16I Tomas a mayayaus Kambal, sinabi na karing kalupa nang alagad, “Tara, tukian ta ya ing Maestro ban nung mate ya, mate tamu munaman!” 17Inyang miras ne i Jesus, abalu na king apat neng aldo mikutkut i Lazaro. 18Malapit ya ing Betania king Jerusalem; ating atlung kilometru manibat karin. 19At dakal lang Judio ding dinalo kari Marta at Maria ba da lang damayan uli na ning pangamate na ning kapatad da. 20Panamdam nang Marta king daratang ya i Jesus, tinipa ya at seganan ne. Melakuan ya i Maria king bale. 21Nganang Marta kang Jesus, “Ginu, nung atyu ka keti e ya sana mete ing kapatad ku! 22Agyang ngeni balu ku king ibie na keka ning Dios ing nanumang aduan mu.” 23Nganang Jesus kang Marta, “Mie yang pasibayu ing kapatad mu.” 24Mekibat ya i Marta, “Balu ku king mie yang pasibayu king tauling aldo.” 25Nganang Jesus, “Aku ing pamaniubling mebie at ing bie. Ing maniwala kanaku, agyang mate ya, mie yang pasibayu; 26at ing ninumang mabibie at maniwala kanaku e mate kapilan man. Paniwalan mu ite?” 27Nganang mekibat, “Wa, Ginu, paniwalan ku king ika ing Cristo, ing Anak ning Dios a datang keti king yatu.” 28Pangasabi na niti, meko ya i Marta at inaus ne i Mariang kapatad na at sinitsit na, “Atyu ing Maestro, kukutang na ka.” 29Panamdam nang Maria kaniti, memalagua yang tinikdo at selubungan ne. 30(E pa miras kanita i Jesus king balen; atyu ya pa king lugal nung nu ne seganan Marta.) 31Inyang ikit deng memalaguang tinikdo at linual, tikian de i Maria ding Judiong darame keya king bale. Bala ra munta ya king kutkutan ban manangis karin. 32Miras ya king lugal nung nu ya karin i Jesus. Panakit na kang Jesus siniklaud ya i Maria king arap na at ngana, “Ginu, nung atyu ka keti e sana mete ing kapatad ku!” 33Panakit nang Jesus king i Maria manangis ya at pati ding Judiong kayabe na, mengisnawa yang malalam at metagkil ya kapanamdaman. 34Nganang kinutang Jesus karela, “Nu ye kitkut?” Mekibat la, “Mekeni, Ginu at lawan mu.” 35Kiniak ya i Jesus. 36Inya sinabi da ring Judio, “Talagang kaluguran ne i Lazaro!” 37Oneng ngara ding mapilan, “Pepasala ne mata ing bulag! Baket pepaburen neng mete i Lazaro?” 38Pasibayu yang mengisnawang malalam i Jesus at kaybat minta ya king kutkutan. Iti metung yang kueba a makatakap batung maragul. 39Nganang Jesus karela, “Ilako ye ing batu.” Mekibat ya i Marta, ing kapatad na ning mete, “Ginu, mamau ne kanyan uling apat neng aldo makakutkut!” 40Nganang Jesus, “E ku wari sinabi keka king nung maniwala ka akit mu ing ligaya na ning Dios?” 41Inya leko re ing batu. Tinalanga ya banua i Jesus at ngana, “Ibpa, pasalamat ku king pakiramdaman mu ku. 42Balu ku king pakiramdaman mu ku kapilan man, oneng sinabi ku iti king uli da ring taung atyu keti ba lang maniwala king ika ing mitubud kanaku.” 43Pangasabi na niti, kinulait yang masikan. Ngana, “Lazaro, lumual ka!” 44Linual ya ing mete; makabalut la ding gamat at bitis na king telang pamburul at makabalut yang imalan ing lupa na. Nganang Jesus karela, “Kalagan ye at paburen yeng lumakad.” 45Uli na niti, meniwala la kang Jesus ding keraklan karing Judiong dinalo kang Maria at menakit king depat na. 46Oneng minta la ding mapilan karela karing Pariseo at belita ra ing depat nang Jesus. 47Inya ding Pariseo ampon ding pamuntuk da ring pari inawad dang mipulung ya ing Sanhedrin. Ngarang kinutang, “Nanu ing daptan tamu? Darapat yang dakal a milagru ing taung iti! 48Nung paburen ta niang makanyan, maniwala la keya ding sabla at datang la ding tau Roma at lasakan de ing kekatamung Templo at ing kekatamung bansa!” 49Oneng nganang migsalita ning metung karela, i Caifas, ing Pekapun ding Pari king banuang ita, “Ala kayung balu! 50E yu man aisip king mayap para king balen ing metung ya mu ing mate kesa king malasak ya ing mabilug a bansa!” 51Sinabi na iti e king sarili nang pamalak, nune bilang Pekapun ding Pari king banuang ita at inula na king mate ya i Jesus para king Israel. 52At e mu para king bansang iti nune ban tipunan na lang anting metung mu ding makakalat nang anak ning Dios. 53Inya manibat king aldong ita minisip na lang paralan ban apapate re i Jesus. 54E ne linakad bulalagan i Jesus king Judea. Meko ya at minta king lugal a malapit king disyerto, king balen a mayayaus Efraim. Karin ya menatiling kayabe da ring alagad na. 55Malapit na ing Piesta ning Pamaglagpus da ring Judio. Dakal lang taung ibat karing balen at baryu ding minukiat Jerusalem bayu magpiesta ban gampanan da ing seremonia na ning pamaglinis. 56Panintunan de i Jesus at ngarang misabisabi kabang atyu la kilub ning Templo, “Nanu ing pamalak yu? Datang ya kaya king piesta o ali ya?” 57Oneng inutus da ring pamuntuk da ring pari at ding Pariseo king ing ninumang makibalu nung nu ya karin i Jesus kailangan nang ipabalu karela ban reng aparakap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\